Otwarte konkursy ofert ( archiwum )

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2023 roku

W dniu 31 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 687/23 rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2023 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację:

1)    w kwocie wnioskowanej w ofercie i nie dokonywały poprawek formalnych w dniach 23-30.06. br. – są zobowiązane dostarczyć:

 1. wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”;

2)    w kwocie wnioskowanej w ofercie i dokonywały poprawek formalnych w dniach 23-30.06. br. – są zobowiązane dostarczyć:

 1. wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”;
 2. potwierdzenie złożenia oferty dla wersji oferty poprawionej w dniach 23-30.06. br.;

3)    w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie – są zobowiązane:

 1. dokonać aktualizacji kosztorysu (pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) do wysokości przyznanej dotacji;
 2. dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty dla wersji z niższą dotacją;
 3. dostarczyć wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

-         pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”

-         pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2023”,

-         pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”

-         pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”

-         pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a)   wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.35.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

-         wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dokonania w portalu www.witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

-         nie można dopisywać żadnych nowych pozycji w kosztorysie

-         nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);

-         wkład własny może ulec zwiększeniu.

Data publikacji: 31.07.2023

Wyniki konkursu:

 1. Lista podmiotów, które otrzymały dotacje
 2. Lista podmiotów, które nie otrzymały dotacji
 3. Lista podmiotów, które zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 30.06.2023 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

 1. Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu
  z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, zostanie odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę w portalu. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
 2. Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu
  w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 30.06.2023 r.
 3. W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 30.06.2023 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

W przypadku popełnienia błędu polegającego na niewskazaniu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sekcji VI oferty (zakładka VII w generatorze witkac.pl) należy umieścić zapis:

„W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7”.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Data publikacji: 23.06.2023

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Łódzkie Pamięta” w 2023 roku

W dniu 09 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 355/23 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie Pamięta” w 2023 roku

Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

-         pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

-         pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”

-         pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2023”,

-         pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”

-         pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”

-         pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a)   wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.35.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 24 maja 2023 r. do godziny 23:59:59.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

-         wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dokonania w portalu www.witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

-         nie można dopisywać żadnych nowych pozycji w kosztorysie

-         nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);

-         wkład własny może ulec zwiększeniu.

Data publikacji: 10.05.2023

Wyniki konkursu:

 1. Lista podmiotów, które otrzymały dotacje
 2. Lista podmiotów, które nie otrzymały dotacji
 3. Lista podmiotów, które zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym

 Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie pamięta”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie pamięta”, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 13.04.2023 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

 1. Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, zostanie odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę w portalu. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
 2. Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 13.04.2023 r.
 3. W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu, a także niepoświadczenia złożonego dokumentu za zgodność z oryginałem, należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 13.04.2023 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

W przypadku popełnienia błędu polegającego na niewskazaniu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sekcji VI oferty (zakładka VII w generatorze witkac.pl) należy umieścić zapis:

„W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7”.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Data publikacji: 06.04.2023 r.

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

W dniu 31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 245/23 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

-         pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Dodatkowo, podmioty, które nie są zarejestrowane w KRS, a otrzymały dotację, są zobowiązane do dostarczenia kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

-         pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”

-         pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2023”,

-         pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”

-         pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”

-         pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a)   wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.35.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

-         wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dokonania w portalu www.witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

-         nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);

-         wkład własny może ulec zwiększeniu.

Wyniki konkursu:

 1. Lista podmiotów, które otrzymały dotacje
 2. Lista podmiotów, które nie otrzymały dotacji
 3. Lista podmiotów, które zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym

 Data publikacji 03.04.2023 r.


Konkurs "Łódzkie pamięta"

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku, mających na celu popularyzację wśród mieszkańców województwa łódzkiego wiedzy o zjawiskach istotnych dla historii regionu łódzkiego, realizowanych poprzez:

 • Organizację inscenizacji historycznych ważnych dla historii i tożsamości regionu łódzkiego,
 • Upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
 • Organizację wydarzeń historycznych ważnych dla tożsamości województwa łódzkiego,
 • Wykonanie i montaż w przestrzeni publicznej województwa łódzkiego tablic upamiętniających wydarzenia i postacie ważne dla historii i tożsamości regionu łódzkiego (tablica musi być wykonana z kamienia i mieć wymiary co najmniej A2 – 42 cm x 59,4 cm; szczegóły dotyczące wyglądu tablicy, dostosowanego do miejsca, w którym ma ona zawisnąć, a także preferowanego szablonu i logotypów zostaną określone w umowie dotacyjnej).

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do pobrania:

Data publikacji: 09.02.2023 r. 

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 300 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 50 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 5% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 09 marca 2023 r. do godziny 23:59:59
 • do 16 marca 2023 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 maja 2023 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 czerwca 2023 r. (do 31 grudnia 2023 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Kulturalnie Regionalnie I konkurs 2023

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 16.02.2023 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

 1. Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, zostanie odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę w portalu. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
 2. Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 16.02.2023 r.
 3. W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu, a także niepoświadczenia złożonego dokumentu za zgodność z oryginałem, należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 16.02.2023 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

W przypadku popełnienia błędu polegającego na niewskazaniu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sekcji VI oferty (zakładka VII w generatorze witkac.pl) należy umieścić zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7”.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Data publikacji: 09.02.2023

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 • zwiększanie wiedzy i podnoszenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego o patronach roku 2023, ustanowionych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Jerzy Nowosielski, Aleksander Fredro, Jadwiga Zamoyska) oraz postaciach i wydarzeniach ważnych dla regionu łódzkiego

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do pobrania:

Data publikacji: 14.12.2022 r. 

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 35 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 12 stycznia 2023 r. do godziny 23:59:59
 • do 19 stycznia 2023 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 kwietnia 2023 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2023 r. (do 31 grudnia 2023 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Kulturalnie Regionalnie II konkurs 2022

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

W dniu 09 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 730/22 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

 • pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

 • pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”
 • pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2022”,
 • pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
 • pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
 • pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

 • wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,
 • wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.35.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59:59.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

 • wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dokonania w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

 • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • wkład własny może ulec zwiększeniu.

Data publikacji: 10.08.2022

Wyniki konkursu:

 1. Lista podmiotów, które otrzymały dotacje
 2. Lista podmiotów, które nie otrzymały dotacji
 3. Lista podmiotów, które zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 19.07.2022 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

 1. Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, została odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
 2. Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 19.07.2022 r.
 3. W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu, a także niepoświadczenia złożonego dokumentu za zgodność z oryginałem, należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 19.07.2022 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Data publikacji: 12.07.2022

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone trójce patronów roku 2022, ustanowionych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Marii Konopnickiej, Józefowi Mackiewiczowi i Józefowi Wybickiemu, realizowanych poprzez:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego,
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury.

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 225 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 35 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 28 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59
 • do 05 lipca 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty
  w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 14 września 2022 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 15 września 2022 r. (do 31 grudnia 2022 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia konkursowego
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w punkcie VI oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7.”)
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Data publikacji: 31.05.2022


Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

W dniu 05 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 269/22 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

 • pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

 • pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”
 • pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2022”,
 • pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
 • pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
 • pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

 • wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.35.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59:59.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

 • wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania
  w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

 • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
  w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • wkład własny może ulec zwiększeniu.

Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie wnioskowanej, są zobowiązane do dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty po poprawkach formalnych (poprawek dokonywano w dniach 21-28.02.2022 r. i to dla wersji złożonej w witkacu w tych dniach, należy dostarczyć potwierdzenie). Zgodnie z zapisem punktu IV.34 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, potwierdzenie należy dostarczyć w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Wyniki konkursu (pliki do pobrania):

Data publikacji: 06.04.2022


Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 28.02.2022 r. do godziny 23:59:59. Zgodnie
z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.23) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54), p. Anitą Wasiak lub
p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Data publikacji: 21.02.2022

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone trójce patronów roku 2022, ustanowionych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Marii Konopnickiej, Józefowi Mackiewiczowi i Józefowi Wybickiemu, realizowanych poprzez:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego,
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury.
 1. Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert
 2. Karta oceny formalnej 
 3. Karta oceny merytorycznej

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 500 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 35 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 26 stycznia 2022 r. do godziny 23:59:59
 • do 02 lutego 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 22 kwietnia 2022 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 25 kwietnia 2022 r. (do 31 grudnia 2022 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w punkcie VI oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7.”)
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Data publikacji: 29.12.2021


Poprawa błędów formalnych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

 
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 11.08.2021 r. do godziny 23:59:59. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed ponownym złożeniem oferty proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

 

Data publikacji: 04 sierpnia 2021 r.


Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 • popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pomianowskiego w setną rocznicę ich urodzin;
 • popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin;
 • rola i znaczenie Witolda Pileckiego oraz kard. Stefana Wyszyńskiego dla niepodległości i tożsamości Polski w 120 rocznicę ich urodzin.

Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 360 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 35 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 23 lipca 2021 r. do godziny 23:59:59
 • do 30 lipca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 września 2021 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 października 2021 r. (do 31 grudnia 2021 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę
 • w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 406/21 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

 

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

 

 • pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

 

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

 

 • pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”
 • pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2021”,
 • pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
 • pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
 • pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

 

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

 1. wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,
 2. wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

 

Zgodnie z zapisem punktu III.14.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 13 maja 2021 r. do godziny 16.00.

 

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

 

 • wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

W ramach korekty:

 

 • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
  w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • wkład własny może ulec zwiększeniu.

 

Wyniki konkursu (tylko podmioty wymienione w załączniku nr 1 otrzymały dotację):

 

Data publikacji: 29.04.2021 r.


Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 2. prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 3. popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pomianowskiego w setną rocznicę ich urodzin;
 4. popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin;
 5. rola i znaczenie Witolda Pileckiego oraz kard. Stefana Wyszyńskiego dla niepodległości i tożsamości Polski w 120 rocznicę ich urodzin.

Do pobrania:

Data publikacji: 16 lutego 2021 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 350 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 12 marca 2021 r. do godziny 16.00
 • do 17 marca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 kwietnia 2021 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2021 r. (do 31 grudnia 2021 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę
 • w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.   

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert w ramach BOWŁ

W dniu 03 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 489/18 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, przyznając dotacje na realizację zadań w tym konkursie.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że przekazanie przyznanych dotacji nastąpi na podstawie umów, które Województwo Łódzkie zawrze ze zwycięskimi podmiotami.
 
Wyniki konkursu:
Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ

Data publikacji: 03.04.2018 r.      

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert w ramach BOWŁ

W dniu 03 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 490/18 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, przyznając dotacje na realizację zadań w tym konkursie.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że przekazanie przyznanych dotacji nastąpi na podstawie umów, które Województwo Łódzkie zawrze ze zwycięskimi podmiotami.
 
Wyniki konkursu:
Lista ofert, które otrzymały dotację w drugim otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ
Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w drugim otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ
Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym w drugim otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ

Data publikacji: 03.04.2018 r.      

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 06 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 301/18 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert oraz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację, są zobowiązane do skorygowania kosztorysu (punkt  IV.8. – Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 i punkt IV.9. –  Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 27 marca 2018 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.
Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, aktualny kosztorys należy wydrukować z portalu (można go odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „kosztorys”), podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8.
 
W ramach korekty:
-      niedopuszczalne jest zmniejszenie zaoferowanego wkładu własnego;
-      nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
-      wkład własny może ulec zwiększeniu, jednak nie jest to obligatoryjne;
-      można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).

Wyniki konkursu: 
 1. Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 3. Lista ofert zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym
Data publikacji: 06.03.2018 r.      

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018


W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 07.03.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.22) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 28 lutego 2018 r.
Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania Błędy formalno-merytoryczne wymagające uzupełnienia Błędy formalno-rachunkowe wymagające uzupełnienia
1 1/2018 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - KULTURALNE "IMPET"
(Łęczyca, łęczycki)
Kultura łączy pokolenia - łódzkie bez barier - w ofercie nie wskazano, że w ramach zadania zostanie opracowany szczegółowy regulamin rekrutacji uczestników - nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w pozycjach: I.4 i I.5 oraz II.1 - II.4 kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
2 2/2018 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŁOWICKIEJ ŁOWICKIE.PL
(Łowicz, łowicki)
 Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki - brak podpisu skarbnika Stowarzyszenia na potwierdzeniu złożenia oferty ok
3 3/2018 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY ALEKSANDRÓW "JESTEŚMY RAZEM"
(Aleksandrów, piotrkowski)
Folk - Festiwal - oferent nie zamieścił dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (pkt IV.5. oferty) - nieprawidłowa liczba jednostek i koszt jednostkowy w poz. I.4. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
4 4/2018 UNIEJOWSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI
(Uniejów, poddębicki)
SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI ok - nieprawidłowa nazwa rodzaju miary  w poz. I.14. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
5 5/2018 FUNDACJA "W TWOJEJ SPRAWIE"
(Łódź, Łódź)
 Spłatani miłością do muzyki - w punkcie I.3. oferty wpisano błędny tytuł zadania publicznego, niezgodny z opisanym w punkcie I ogłoszenia
- w ramach zadania przewidziano zbyt małą liczbę koszulek dla uczestników zadania (zamiast 120 - 2 x 60 szt., zaproponowano 60 - 2 x 30 szt.)
ok
 
Lista ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, które zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania Rodzaj błędu dyskwalifikującego ofertę
1 6/2018 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
(Łódź, Łódź)
Sztuka bez granic - oferta nie odpowiada rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym - "Kultura łączy pokolenia - łódzkie bez barier"
 

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018


W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiegoz zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 07.03.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.22) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 28 lutego 2018 r.
Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania Błędy formalno-merytoryczne wymagające uzupełnienia Błędy formalno-rachunkowe wymagające uzupełnienia
1 1/2018 FUNDACJA IM.MIKOŁAJA Z RADOMIA
(M. Radom, M. Radom)
LETNI FESTIWAL W KOLEGIACIE WOLBORSKIEJ - w ofercie brak informacji o promocji festiwalu w wybranej lokalnej stacji radiowej
- brak podpisu drugiego członka zarządu Fundacji na potwierdzeniu złożenia oferty
- nieprawidłowa nazwa kosztu w poz. I.1. - I.5. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
2 4/2018 STOWARZYSZENIE "DOLINA KRZEMIONKI"
(Czerniewice, tomaszowski)
Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656) ok - nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w poz. I.1. - I.9. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
 
Lista ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania
1. 2/2018 STOWARZYSZENIE WIRTUOZ
(Wolbórz, piotrkowski)
,,Promocja czytelnictwa i bibliotek”
2. 3/2018 STOWARZYSZENIE "POŚWIĘTNE-NAKRĘCONA GMINA"
(Poświętne, opoczyński)
Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko
 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.


W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:
1.   „Splątani miłością do muzyki”,
2.    „Folk – Festiwal”,
3.   „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.    „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.


Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   240 649,75 zł dla zadania 1 – „Splątani miłością do muzyki”,
2.   147 930 zł dla zadania 2 – „Folk – Festiwal”,
3.   59 500 zł dla zadania 3 – „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.   110 000 zł dla zadania 4 – „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.
-      W ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:
1.   „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”;
2.   „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”;
3.   „Promocja czytelnictwa i bibliotek”
4.   „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”


Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   268 000 zł dla zadania 1. – „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”,
2.   120 000 zł dla zadania 2. – „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”,
3.   59 000 zł dla zadania 3. – „Promocja czytelnictwa i bibliotek”,
4.   16 150 zł dla zadania 4. – „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”
-      w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na organizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 23.01.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.27) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 16 stycznia 2018 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 01.12.2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.

Data publikacji: 01.12.2017 r.

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć oraz obsługi portalu witkac.pl.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.11.2017 r.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 01.12.2017 r.

Data publikacji: 21.11.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
-      organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
-      prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
-      organizowanie przedsięwzięć kulturalnych eksplorujących i interpretujących ideę „niepodległości” w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 21 listopada 2017 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 18 grudnia 2017 r.
-      do 21 grudnia 2017 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2018 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 15 kwietnia 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)
 
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
-      należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
-      należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 388/17 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert oraz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację, są zobowiązane do skorygowania kosztorysu (punkt  IV oferty – „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.
 
W ramach korekty:
-      niedopuszczalne jest zmniejszenie zaoferowanego wkładu własnego;
-      nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
-      wkład własny może ulec zwiększeniu, jednak nie jest to obligatoryjne;
-      można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).
 
Wyniki konkursu:
 1. Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 3. Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym
Data publikacji: 29.03.2017 r.

Otwarty konkurs ofert - poprawa błędów formalnych

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty w terminie do 07.02.2017 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 31 stycznia 2017 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 22.12.2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.

Do pobrania:
Prezentacja ze spotkania dot. otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 22 grudnia 2016 r.

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 22.12.2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć oraz obsługi portalu witkac.pl.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.12.2016 r.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 22.12.2016 r.

Data publikacji: 13 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
-         organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
-         prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 13 grudnia 2016 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 700 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 13 stycznia 2017 r.
-      do 18 stycznia 2017 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2017 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 15 kwietnia 2017 r. (do 31 grudnia 2017r.)
 
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
-      należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)


Rozliczenie dotacji otrzymanych w otwartym konkursie ofert

Departament Kultury i Edukacji przypomina, że podmioty, które otrzymały dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, są zobligowane do złożenia sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań.
Sprawozdania musi zostać złożone w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, która została określona w § 2 ust. 1 umowy. Sprawozdanie należy złożyć na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25), stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku pytań lub wątpliwości, ze strony Departamentu informacji udzielają p. Monika Staniewska (/42/ 291 98 54, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) oraz p. Bartłomiej Pielas (/42/ 291 97 43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

Do pobrania:
 1. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 2. Prezentacja ze spotkania na temat rozliczania dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 07 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 263/16 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert oraz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację, są zobowiązane do złożenia korekty kosztorysu (punkt  IV oferty – „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 21 marca 2016 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).

Wyniki konkursu: 
 1. Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 3. Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym

Data publikacji: 09.03.2016 r.

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku
 
W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.

Błędy można poprawiać w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1320) do dnia 02 lutego 2016 r. w godzinach 8-16 (informacje można uzyskać pod numerem telefonu /42/ 291-97-43).
 
Data publikacji: 26 stycznia 2016 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym
 

Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 07.12.2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.

Do pobrania:
Prezentacja za spotkania dot. otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 10.12.2015 r.

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r., Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 07.12.2015 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 04.12.2015.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali (40 osób), o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 07.12.2015 r.

Data publikacji: 27.11.2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez 3 priorytety:
1.   organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
2.   prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
3.   realizowanie programów edukacji regionalnej (przedszkolne, szkolne i pozaszkolne), autorskich ścieżek edukacyjnych, szkoleń, konferencji oraz warsztatów skierowanych do nauczycieli

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 1 (wydarzenia kulturalne)
3.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 2 (lokalny i regionalny dorobek kultury)
4.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 3 (edukacja regionalna)
5.   Karta oceny formalnej
6.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 700 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 29 grudnia 2015 r.
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2016 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 1 kwietnia 2016 r. (do 31 grudnia 2016r.)

Najczęstsze błędy, których nie można popełnić, aby pozytywnie przejść ocenę formalną:
-      można złożyć maksymalnie jedną ofertę
-      nie wolno wnioskować o kwotę wyższą niż 70 000 zł
-      wkład własny nie może być niższy niż 10% całkowitego kosztu zadania
-      wkład własny  finansowy nie może  być niższy niż 8% całkowitego kosztu zadania
-      koszty obsługi zadania (koordynacja, obsługa prawna), które będą finansowane z dotacji, nie mogą być wyższe niż 10% wnioskowanej dotacji
-      nie wolno zmieniać wzoru oferty (nie można niczego usuwać, ani zmieniać)
ofertę należy złożyć nie później niż do 29 grudnia 2015 r. do godziny 16.00 (w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data doręczenia ich do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego)

Rozliczenie dotacji otrzymanych w otwartym konkursie ofert

Departament Kultury i Edukacji przypomina, że podmioty, które otrzymały dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, są zobligowane do złożenia sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań.
Sprawozdania musi zostać złożone w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, która została określona w § 2 ust. 1 umowy. Sprawozdanie należy złożyć na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25), stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku pytań lub wątpliwości, ze strony Departamentu informacji udzielają p. Monika Staniewska (/42/ 291 98 54, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) oraz p. Bartłomiej Pielas (/42/ 291 97 43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

Do pobrania:
 1. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 2. Prezentacja ze spotkania na temat rozliczania dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert


W dniu 07 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 263/16 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert oraz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację, są zobowiązane do złożenia korekty kosztorysu (punkt  IV oferty – „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 21 marca 2016 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).


Wyniki konkursu: 

 1. Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
 3. Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym


Data publikacji: 09.03.2016 r.

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku
 

W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.


Błędy można poprawiać w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1320) do dnia 02 lutego 2016 r. w godzinach 8-16 (informacje można uzyskać pod numerem telefonu /42/ 291-97-43).


Data publikacji: 26 stycznia 2016 r.


Do pobrania:

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnymSpotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania


W dniu 07.12.2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.


Do pobrania:

Prezentacja za spotkania dot. otwartego konkursu ofert


Data publikacji: 10.12.2015 r.


Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r., Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.

Spotkanie, które odbędzie się w dniu 07.12.2015 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.

W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 04.12.2015.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali (40 osób), o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.


Do pobrania:

Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 07.12.2015 r.


Data publikacji: 27.11.2015 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez 3 priorytety:

1.   organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;

2.   prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;

3.   realizowanie programów edukacji regionalnej (przedszkolne, szkolne i pozaszkolne), autorskich ścieżek edukacyjnych, szkoleń, konferencji oraz warsztatów skierowanych do nauczycieli


Do pobrania:

1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 1 (wydarzenia kulturalne)

3.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 2 (lokalny i regionalny dorobek kultury)

4.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 3 (edukacja regionalna)

5.   Karta oceny formalnej

6.   Karta oceny merytorycznej


Data publikacji: 25 listopada 2015 r.


Najważniejsze informacje o konkursie:

-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 700 000 zł

-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł

-      wymagany wkład własny - 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)

-      do kiedy trwa nabór ofert - do 29 grudnia 2015 r.

-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2016 r.

-      od kiedy można realizować zadania - od 1 kwietnia 2016 r. (do 31 grudnia 2016r.)


Najczęstsze błędy, których nie można popełnić, aby pozytywnie przejść ocenę formalną:

-      można złożyć maksymalnie jedną ofertę

-      nie wolno wnioskować o kwotę wyższą niż 70 000 zł

-      wkład własny nie może być niższy niż 10% całkowitego kosztu zadania

-      wkład własny  finansowy nie może  być niższy niż 8% całkowitego kosztu zadania

-      koszty obsługi zadania (koordynacja, obsługa prawna), które będą finansowane z dotacji, nie mogą być wyższe niż 10% wnioskowanej dotacji

-      nie wolno zmieniać wzoru oferty (nie można niczego usuwać, ani zmieniać)

ofertę należy złożyć nie później niż do 29 grudnia 2015 r. do godziny 16.00 (w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data doręczenia ich do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego)

 


Prezentacja ze spotkania na temat rozliczania dotacji (24.08.2015)


Przedstawiamy prezentację na temat rozliczania dotacji przyznanych w 2015 r. z budżetu województwa łódzkiego. Dodatkowo zamieszczamy do pobrania wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.


Do pobrania:

 1. Prezentacja ze spotkania na temat rozlicznia dotacji (24.08.2015)
 2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (.doc)
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (.rtf)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert


W dniu 24 marca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kosztorysu (punkt  IV oferty - kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2015 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).


Wyniki konkursu:

 


1.   Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
2.   Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
3.   Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym


Data publikacji: 26.03.2015 r.

 


 

Poprawa błędów formalnych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert


W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Błędy można poprawiać w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1320) do dnia 25 lutego 2015 r. w godzinach 8-16 (informacje można uzyskać pod numerem telefonu /42/ 291-97-43).

 

Do pobrania:

 

Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym

Lista ofert negatywnych pod względem formalnym


Data publikacji: 18.02.2015


 

Spotkanie informacyjne - materiały do pobrania


Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym, Departament Kultury i Edukacji zamieszcza materiały informacyjne jakie były prezentowane w trakcie jego trwania.

 


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

 

 

Osoby do kontaktu:
Bartłomiej Pielas /42/ 291 97 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Nowak /42/ 291 98 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Staniewska /42/ 291 98 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze spotkania w dniu 19.12.2014 r.

Oferta realizacji zadania publicznego - przykład


Data publikacji: 19.12.2014 r.

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz rozwój kulturalny jego mieszkańców, realizowanych poprzez 5 priorytetów:


1.   organizację wydarzeń artystycznych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
2.   prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
3.   organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli w obszarach: plastyka, muzyka, teatr, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, edukacja regionalna;
4.   realizację projektów naukowych, badawczych i wydawniczych popularyzujących dziedzictwo materialne województwa łódzkiego;
5.   organizację  wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i światowej w dziedzinach moda i film na terenie województwa łódzkiego

 

Do pobrania:


1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 1 (wydarzenia artystyczne)
3.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 2 (lokalny i regionalny dorobek kultury)
4.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 3 (szkolenia dla uczniów i nauczycieli)
5.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 4 (badania i wydawnictwa)
6.   Wzór oferty realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 5 (moda i film)
7.   Karta oceny formalnej
8.   Karta oceny merytorycznej

 


Data publikacji: 17 grudnia 2014 r.

 


Uwaga: Wzory ofert realizacji zadania na poszczególne priorytety są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) i różnią się między sobą pierwszą stroną (inna nazwa rodzaju zadania).

 

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 700 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
-      do kiedy trwa nabór ofert – do 30 stycznia 2015 r.
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2015 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 1 kwietnia 2015 r. (do 31 grudnia 2015r.)

 

Najpowszechniejsze błędy, których nie można popełnić, aby pozytywnie przejść ocenę formalną:
-      nie wolno wnioskować o kwotę wyższą niż 70 000 zł
-      wkład własny nie może być niższy niż 10% całkowitego kosztu zadania
-      wkład własny  finansowy nie może  być niższy niż 8% całkowitego kosztu zadania
-      koszty obsługi zadania (koordynacja, obsługa prawna), które będą finansowane z dotacji, nie mogą być wyższe niż 10% wnioskowanej dotacji
-      nie wolno zmieniać wzoru oferty (nie można niczego usuwać, ani zmieniać)
-      ofertę należy złożyć nie później niż do 30 stycznia 2015 r. do godziny 16.00 (w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data doręczenia ich do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego)

 


 

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne


W związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r., Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.12.2014 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.12.2014 r. do godziny 14.00.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

 

Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 19.12.2014 r.


Data publikacji: 12.12.2014 r.


Priorytety w otwartych konkursach ofert w 2015 r. – spotkanie konsultacyjne

 

 

W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Łódzkiego prac nad opracowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Departament Kultury i Edukacji zaprasza na spotkanie, w trakcie którego zostaną zdefiniowane zadania publiczne realizowane w ramach otwartych konkursów ofert w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. 
W trakcie spotkania pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji wspólnie z uczestnikami spotkania postarają się określić priorytetowe działania, które powinny być wspierane z budżetu województwa łódzkiego w ramach otwartych konkursów ofert w przyszłym roku. Spotkanie odbędzie się w dniu 04 lipca 2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8), sala 104 (I piętro) – sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu są proszone o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 03.07.2014

r. do godziny 12.00. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spotkania, proszę o kontakt z p. Bartłomiejem Pielasem pod numerem telefonu (42) 291 97 43.

 

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 04.07.2014 r.

 W dniu 10 marca 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2014 roku.
Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).


Wyniki konkursu:

 

Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury

 

Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury

 

Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym

 

Data publikacji: 10.03.2014 r.

 


 

Poprawa błędów formalnych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2014 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Błędy można poprawiać w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1320) do dnia 24 stycznia 2014 r. w godzinach 8-16 (informacje można uzyskać pod numerem telefonu /42/ 291-97-43).
 
Do pobrania:
Lista podmiotów wzywanych do poprawy błędów formalnych
 
Pozostałe oferty zostały zweryfikowane:
a)    pozytywnie pod względem formalnym (lista ofert pozytywnych pod względem formalnym)
b)   negatywnie pod względem formalnym, bez możliwości poprawy popełnionych błędów zgodnie z pkt. IV.26 ogłoszenia konkursowego (lista ofert negatywnych pod względem formalnym)

Data publikacji: 17.01.2014 r.W obszarze kultury i edukacji w województwie łódzkim działa ponad 700 organizacji pozarządowych. Stymulacja aktywności obywatelskiej w kulturze to istotny czynnik formowania się tożsamości regionalnej. Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych udzielane przez Województwo służy przede wszystkim aktywizacji tych środowisk, które mają utrudniony dostęp do kultury – mieszkańcom mniejszych miast czy obszarów wiejskich, jednak pozwala także rozwijać i promować międzynarodowe projekty kulturalne w stolicy regionu (dotychczas dofinansowano m.in. Fotofestiwal, Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinsteina w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Łódź Design, Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła czy Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. S. Diagilewa). W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi prowadzi spotkania informujące o konkursach, a także organizuje konferencje dla samorządowców z regionu.

Co roku Województwo opracowuje „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - dokument ten wskazuje obszary współdziałania i możliwości wsparcia organizacji przez samorząd województwa.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2014 r., Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.11.2013 r. o godzinie 11.00 w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi przy ul. Traugutta 18 - sala 221, poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania wniosków, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki) oraz przedstawiona zostanie przykładowa oferta realizacji zadania. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania planowanych przedsięwzięć.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.11.2013 r.

Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:

Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 29.11.2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2014 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

1. organizowanie wydarzeń artystycznych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;

2. prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;

3. realizację działań na rzecz kompleksowej i przemyślanej edukacji regionalnej;

4. tworzenie programów działań międzypokoleniowych w obszarze kultury;

5. organizację szkoleń dla nauczycieli historii z województwa łódzkiego w zakresie włączania wątków związanych z „Operacją Łódzką 1914 r.” do programu nauczania historii.

Do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór (word)

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór (rtf)

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 20 listopada 2013 r.


Najważniejsze informacje o konkursie:

suma środków do rozdysponowania w konkursie - 1 000 000 zł
maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 100 000 zł
wymagany wkład własny - 15% całkowitych kosztów realizacji zadania
do kiedy trwa nabór ofert - do 16 grudnia 2013 r.
kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs - do 14 marca 2014 r.
od kiedy można realizować zadania - od 15 marca 2014 r. (do 31 grudnia 2014 r.)
ile jest rodzajów zadań - 5 (na pierwszej stronie oferty należy wpisać jeden z nich)

Najpowszechniejsze błędy, których nie można popełnić, aby pozytywnie przejść ocenę formalną:

nie wolno wnioskować o kwotę wyższą niż 100 000 zł
wkład własny nie może być niższy niż 15% całkowitego kosztu zadania
udział wkładu finansowego we wkładzie własny nie może być niższy niż 80% wkładu własnego (pozostałe 20% może stanowić praca wolontariuszy)
koszty obsługi zadania (koordynacja, obsługa prawna), które będą finansowane z dotacji, nie mogą być wyższe niż 10% wnioskowanej dotacji
nie wolno zmieniać wzoru oferty (nie można niczego usuwać, ani zmieniać)
ofertę należy złożyć nie później niż do 16 grudnia 2013 r. do godziny 16.00 (w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data doręczenia ich do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego)

 


 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

 


W dniu 5 marca 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku.

 

 

Wyniki konkursów:

 

 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

 

 

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 1)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 1)

Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 1)

 

 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

 

 

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 2)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 2)

Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 2)

 

 

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

 

 

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 3)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 3)

Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 3)

 

 

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

 

 

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 4)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 4)

Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 4)

 

 

Piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku

 

 

Lista ofert, które otrzymały dotacje (konkurs nr 5)

Lista ofert pozytywnych pod względem formalnym, które nie otrzymały dotacji (konkurs nr 5)

Lista ofert negatywnych pod względem formalnym (konkurs nr 5)

                                                                                          

 


Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2013 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).

 

 

Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

 


Data publikacji: 05.03.2013 r. 

 

 

Do pobrania:

 

 

 

 

Instrukcja sporządzania korekty

 


 

 

Otwarte konkursy ofert - oferty negatywne pod względem formalnym

 


Departament Kultury i Edukacji zamieszcza listy ofert, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym i nie zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

 


 

Poprawa błędów formalnych ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

 


W  związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pięciu otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listy podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.


Błędy można poprawiać w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1320) do dnia 24 stycznia 2013 r. w godzinach 8-16 (informacje można uzyskać pod numerem telefonu /42/ 291-97-43).

 

 

Do pobrania:

 

 

Data publikacji: 17.01.2013 r.

 


 

Nabór ekspertów do komisji konkursowych 

 


W związku z zakończeniem naboru ofert w pięciu otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r., Departament Kultury i Edukacji ogłasza nabór ekspertów do komisji konkursowych, które zajmą się analizą złożonych ofert i ich opiniowaniem.

 


Do zadań komisji konkursowych należą:
-      opiniowanie złożonych ofert;
-      sporządzanie wykazu ofert spełniających wymogi merytoryczne i niespełniających ich;
-      sporządzanie listy projektów wraz z propozycją podziału środków finansowych.

 


Ekspert jest członkiem komisji konkursowej jako osoba z głosem doradczym, posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 


Wszystkie osoby chcące wziąć udział w pracach komisji, są proszone o złożenie wymaganych dokumentów do siedziby Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302) w terminie do 9 stycznia 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Szczegółowe informacje oraz niezbędne załączniki znajdują się w materiałach do pobrania.

 


Za prace przy ocenach ofert nie przewiduje się wynagrodzenia.

Materiały do pobrania:


Spotkanie informacyjne - materiały do pobrania

 


Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym, Departament Kultury i Edukacji zamieszcza materiały informacyjne jakie były prezentowane w trakcie jego trwania.
Zachęcamy do brania udziału w konkursach!!!

 


Osoby do kontaktu:
Bartłomiej Pielas /42/ 291 97 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Sowińska /42/ 291 98 27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Gębicka /42/ 291 98 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


Do pobrania:

Prezentacja ze spotkania w dniu 06.12.2012 r.

Oferta realizacji zadania publicznego - przykład


Otwarte konkursy ofert - spotkanie informacyjne


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 r., Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursów.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 06.12.2012 r. o godzinie 12.00 w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi przy ul. Traugutta 18 - sala 221, poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartych konkursach ofert (terminy składania wniosków, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki) oraz przedstawiona zostanie przykładowa oferta realizacji zadania. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania planowanych przedsięwzięć.


Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.12.2012 r.

 


Informacje na temat planowanego spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

 


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne w dniu 06.12.2012 r.

 

 


Ogłoszenie o konkursie

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez:
-       prowadzenie badań w sektorze kultury, diagnozujących stan kultury regionu łódzkiego, które posłużą wypracowaniu strategii rozwoju kultury w jednostkach samorządu  terytorialnego lub instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego

 

 

1.

     

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (konkurs nr 5)

2.

     

Karta oceny formalnej oferty

3.

     

Karta oceny merytorycznej oferty

 

Data publikacji: 28.11.2012 r.

 


Diagnozowanie stanu kultury w województwie łódzkim jest wciąż jednym z kluczowych działań jakie stoi zarówno przed Samorządem Województwa Łódzkiego, jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego (powiaty, gminy), a także instytucjami kultury na terenie całego województwa. Brak jasno zdefiniowanych potrzeb kulturalnych, głównych atutów i słabości w obszarze kultury, sprawia, że stworzenie spójnych  i efektywnych strategii rozwoju kultury jest bardzo trudne. Celem priorytetu jest pomoc w realizacji tego zadania, przed jakim stoją władze wszystkich jednostek terytorialnych w województwie łódzkim oraz placówki kulturalne, które świadomie chcą kształtować własna ofertę. Badania realizowane w ramach tego priorytetu powinny ułatwić wdrażanie systemowych działań w obszarze kulturalnym, które będą odpowiadały potrzebom lokalnych społeczności.
Przykładem najprostszych badań, które mogą być przeprowadzone w ramach tego priorytetu, jest zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców danej miejscowości co do oferty ich domu kultury lub biblioteki. Także badania rozpoznawalności zabytków wśród mieszkańców czy jakości usług danej instytucji kultury mogą stanowić cenną diagnozę dla podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury w województwie łódzkim.
Ważny tematem jest również tożsamość regionalna mieszkańców województwa łódzkiego oraz stopień utożsamiania się przez nich z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym. Badania mogą dotyczyć: frekwencja w muzeach regionalnych, liczba osób odwiedzających punkt informacji o regionie, liczba publikacji dotyczących historii, tradycji i kultury regionu, liczba produktów i wydarzeń symbolicznych, związanych z historią i tradycją, udział ludności utożsamiających się z regionem łódzkim i udział ludności utożsamiającej się z podregionami kulturowymi w liczbie ludności ogółem.


 

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez:
-       upowszechnianie wiedzy o kulturze materialnej województwa łódzkiego, mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców regionu łódzkiego o ich lokalnym dziedzictwie kulturowym (priorytetowo traktowane będą działania podnoszące wiedzę o obiektach będących świadkami rewolucji przemysłowej w regionie łódzkim, wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego)

 

 

1.

     

Oferta realizacji zadania publicznego (Konkurs Nr 4)

2.

     

Karta oceny formalnej oferty

3.

     

Karta oceny merytorycznej oferty

 

Data publikacji: 28.11.2012 r.

 


Podnoszenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego na temat dziedzictwa kulturowego ich regionu jest jednym z podstawowych działań, prowadzących do umacniania tożsamości regionalnej. Obiekty zabytkowe, jako materialny i namacalny przejaw tego dziedzictwa, zajmują tu wyjątkowe miejsce. Zadania realizowane w ramach tego priorytetu zakładają podniesienie wiedzy mieszkańców o obiektach znajdujących się w ich miejscu zamieszkania. Forma  tych działań jest dowolna i może przybrać postać imprez kulturalnych realizowanych w obiekcie, publikacji na temat obiektu, konkursu wiedzy itp. Priorytetowo w ramach tego zadania traktowane będą działania, których celem jest podniesienie wiedzy na temat obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego, związanych z rewolucją przemysłową w XIX i początku XX wieku. Obok obiektów fabrycznych, zadania mogą być związane z upowszechnianiem wiedzy na temat obiektów zlokalizowanych na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, młynów wodnych i wiatrowych czy willach przemysłowców.
Przykładem działań realizujących założenia tego projektu może być publikacja nt. dworców Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, połączona z wykładami na temat dziejów kolei i dworców.


Ogłoszenie o konkursie

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez:
-         promocję twórców związanych z województwem łódzkim

 

 

1.

     

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (konkurs nr 3)

2.

     

Karta oceny formalnej oferty

3.

     

Karta oceny merytorycznej oferty

 

Data publikacji: 28.11.2012 r.


Jednym z priorytetowych działań Samorządu Województwa Łódzkiego jest podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców województwa. Również w obszarze kultury, celem jest tworzenie nowych treści kultury, dzieł i utworów oraz dawanie możliwości zapoznania się z nimi szerszemu gronu odbiorców. Jednym z elementów realizacji tego celu  jest wspieranie rozwoju talentów twórców i umożliwienie im zaprezentowania własnych dokonań na arenie krajowej i międzynarodowej. Zadania realizowane w ramach priorytetu „Promocja twórców związanych z województwem łódzkim” zakładają pomoc artystom, którzy legitymują się już dorobkiem artystycznym, szukają sposobu na zaprezentowanie swoich dzieł i dotarcie do nowych odbiorców. Zadanie jest skierowane w szczególności do podmiotów, które są gotowe podjąć się promocji twórców młodych, szukających swojej szansy na zaistnienie w publicznej świadomości, jak i artystów tworzących od wielu lat, którzy wciąż czekają na pokazanie owoców swojej pracy. W ramach zadania promowane mogą być zarówno dokonania indywidualne, jak i zbiorowe, będące efektem prac zespołów czy grup artystycznych. 
Przykładem zadań realizujących założenia tego priorytetu mogą być kampanie promocyjne, podczas których promowana będzie osoba i dokonania wybranych artystów. Również udział w targach branżowych może okazać się skuteczną formą promocji.


Ogłoszenie o konkursie

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez:
-         organizację wydarzeń kulturalnych, zakładających czynne uczestnictwo w kulturze, angażujących odbiorców w podejmowane działania

 

 

1.

     

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (konkurs nr 2)

2.

     

Karta oceny formalnej oferty

3.

     

Karta oceny merytorycznej oferty

 

Data publikacji: 28.11.2012 r.

 


Zadania z tego obszaru zakładają organizację przedsięwzięć, które mają na celu zaciernie granic między twórcą a odbiorcą kultury, czyniąc z odbiorców współtwórców wydarzeń kulturalnych. W wyniku realizacji ww. zadań zmieni się status adresatów treści kulturowych, zmieniając ich z biernych konsumentów wydarzeń artystycznych w aktywnych i świadomych odbiorców życia kulturalnego. Zadania realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu zburzenie błędnego wyobrażenia kultury, jako sfery życia zarezerwowanej jedynie dla wąskiej grupy osób, i pokazanie jej jako żywego działania, które jest skierowane do zwykłego obywatela, będąc źródłem jego tożsamości i ważnym elementem codziennego życia. Negatywnie oceniane będą przedsięwzięcia skupiające się jedynie na prezentacji dorobku twórców, w których odbiorca pozostaje jedynie biernym widzem.
Przykładem tego typu działań mogą być gry miejskie, warsztaty artystyczne, które angażując odbiorców w czynne tworzenie wydarzeń kulturalnych, przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez nich wartości kultury w życiu człowieka.


 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez:
-         organizację wydarzeń artystycznych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji

 

 

1.

     

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (konkurs nr 1)

2.

     

Karta oceny formalnej oferty

3.

     

Karta oceny merytorycznej oferty

Data publikacji: 28.11.2012 r. 

 


Celem zadań z tego priorytetu jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych (festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, konferencji, seminariów, wystaw itp.), adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, upowszechniających najcenniejsze przejawy polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Zadania realizowane w tym priorytecie powinny być wizytówką kulturalną województwa łódzkiego, stanowiąc jego markę i tożsamość. W ich realizację zaangażowani będą uznani artyści, rozpoznawani na scenie krajowej i międzynarodowej.


Przykładami tego typu przedsięwzięć mogą być festiwale (muzyczne, filmowe, teatralne itp.), które poprzez prezentację dokonań artystycznych uznanych twórców, dają mieszkańcom województwa łódzkiego możliwość obcowania ze sztuką i artystami na najwyższym poziomie ogólnopolskim i światowym.

 

 

Spotkanie z beneficjentami w sprawie zasad rozliczania dotacji


18 lipca, w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie z beneficjentami otwartych konkursów ofert, którzy otrzymali dotacje na realizację zadań z zakresu kultury. Organizatorem spotkania był Departament Kultury i Edukacji. Pracownicy Departamentu przedstawili szczegółową informację dotyczącą rozliczania dotacji, opisu dokumentów księgowych, zaprezentowali prawidłowy sposób wypełniania sprawozdań końcowych z realizacji zadania. W spotkaniu uczestniczyło 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych (na 54 podmioty, które otrzymały dotację). Mamy nadzieję, że zdobyta w trakcie szkolenia wiedza pozwoli na sprawne rozliczenie wydatkowanych środków i ułatwi prawidłowe wypełnienie dokumentacji projektowej. Życzymy powodzenia!

 


Do pobrania:

Prezentacja ze spotkania

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 


 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

 


W dniu 25 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.

 


Wyniki konkursów:

 

 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

 

 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

 

 

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

 


Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.15 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 15 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ( tj. w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2012 r.) w Departamencie Kultury i Edukacji.

Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

 


Data publikacji: 25.04.2012 r. W  związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w trzech otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listy podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.


Błędy można poprawiać w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (ul. Traugutta 25, pok. 1503) do dnia 13 marca 2012 r. w godzinach 8-16.

 

 

Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

 

Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

 

Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.

 

 

Data publikacji: 06.03.2012 r.


Ogłoszenie o konkursie
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • organizację kampanii promocyjno-informacyjnych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze

 

 
 


Data publikacji: 25.01.2012 r.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 


W dniu 25 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.

 


Wyniki konkursu:

 


Data publikacji: 25.04.2012 r.


Ogłoszenie o konkursie
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • promocję młodych twórców związanych z regionem łódzkim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego;
 • wykonywanie projektów badawczych, dotyczących sektora kultury w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem: tożsamości kulturowej regionu łódzkiego, potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego oraz ich uczestnictwa w kulturze;

 

 • upowszechnianie kultury tradycyjnej regionu łódzkiego i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego (priorytetowo traktowane będą projekty realizowane we współpracy – zakładającej pomoc merytoryczną w realizacji zadania – z samorządowymi instytucjami kultury).

 

 
 


Data publikacji: 25.01.2012 r.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 


W dniu 25 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.

 


Wyniki konkursu:

 


Data publikacji: 25.04.2012 r.

 


 

Ogłoszenie o konkursie
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród (priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego).
 


Data publikacji: 25.01.2012 r.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 


W dniu 25 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.

 


Wyniki konkursu:

 


Data publikacji: 25.04.2012 r.


 

 

Otwarte konkursy ofert - spotkanie informacyjne
W związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r., Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursów.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 27.01.2012 r. o godzinie 13.00 (miejsce: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 104 – sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartych konkursach ofert (terminy składania wniosków, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki) oraz przedstawiona zostanie przykładowa oferta realizacji zadania. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania planowanych przedsięwzięć.


Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.01.2012 r.


Informacje na temat planowanego spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.


 

 

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych
W dniu  27.12.2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d „w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie”.
Departament Kultury i Edukacji serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania się z zasadami naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych i wytypowania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji.

 


Z treścią ogłoszenia można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego (http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/OgloszeniaKomunikaty/Ogloszenia/2011/ogloszenia_komunikaty_2011pod datą 27.12.2011 r.) i na stronie www.ngo.lodzkie.pl (http://www.ngo.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98:zgo-kandydata-do-komisji-konkursowej&catid=6:od-urzdu).

 


W przypadku jakichkolwiek pytań, wszelkich informacji udziela p. Patrycja Wojtaszczyk (tel. 42 663-34-67), koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowski  w Łodzi.

 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w zakresie organizacji festiwali w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Wzór oferty
 2. Wzór oferty - instrukcja
 3. Arkusz Oceny Formalnej
 4. Arkusz Oceny Merytorycznej
 5. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 5.01.2011 r.
 

 

Data publikacji: 29.12.2010 r.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie organizacji festiwali w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.

 

 

Data publikacji: 03.03.2011 r.


 


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.

 1. Wzór oferty
 2. Wzór oferty - instrukcja
 3. Arkusz oceny formalnej
 4. Arkusz oceny merytorycznej
 5. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 5.01.2011 r.

 

Data publikacji: 29.12.2010 r.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.

 

Data publikacji: 03.03.2011 r.