Program opieki nad zabytkami


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2020-2023Od 2008 r. jest to już czwarty program opieki nad zabytkami mający na celu ochronę najcenniejszych obiektów z terenu województwa łódzkiego. Opracowanie „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” powierzono Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przy stałej współpracy z Departamentem Kultury i Edukacji.

W związku z przystąpieniem w marcu 2019 r. do opracowania dokumentu powołano (uchwałą nr 756/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 maja 2019 r. zmienioną uchwałą nr 428/20 ZWŁ z dnia 8 maja 2020 r.) Komisję ds. opracowania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, w skład której weszli profesorowie Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, prezesi Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi oraz reprezentanci instytucji kultury i innych podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony zabytków, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zadaniem Komisji była w szczególności konsultacja części diagnostycznej projektu Programu, jego opiniowanie na różnych etapach opracowywania oraz ścisła współpraca z podmiotami prawnie umocowanymi do współdziałania przy jego formułowaniu.
Projekt „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” poddany został konsultacjom i opiniowaniu m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych uwag uzyskał pozytywną opinię ww. Komisji oraz finalnie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

„Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 27 października 2020 r. (Uchwała nr XXI/352/20, Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 23.12.2020, poz. 7131).

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania: Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023
Prezentacja (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2016-2019


Do pobrania:
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019
Prezentacja: Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 (z lat 2018-2019)
Prezentacja: Sprawozdanie (z lat 2018-2019) (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 (z lat 2016-2017)
Prezentacja: Sprawozdanie (z lat 2016-2017) (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Zachęcamy do zgłaszania wydarzeń, projektów i innych przedsięwzięć, mogących mieć znaczenie przy realizacji programu w latach 2016-2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontakt:
Magdalena Sowińska, Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
tel. 42/ 291 98 27, 42/ 291 98 20.


Władze samorządowe Województwa Łódzkiego w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu w 2008 roku zainicjowały i wdrożyły pierwszy Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na kolejne cztery lata, spełniając tym samym wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W 2012 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął kolejny program na czteroletni okres obowiązujący do 2015 roku.
21 czerwca 2016 roku Uchwałą Nr XXV/319/16 przyjęto trzecią już edycję programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019.
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 określa strategiczne cele i zadania w zakresie ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego województwa łódzkiego, kształtując tym samym politykę rozwoju regionu. Stanowi podsumowanie oraz kontynuację „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015”, a także wytycza nowe standardy oraz kierunki działań w obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym regionu łódzkiego.
 
W Programie ustalono priorytet główny: Rewitalizacja układów przestrzennych miast i wsi, z uwagi na uznanie tego zagadnienia w okresie nowej perspektywy finansowej za jedno z najważniejszych tematów związanych z atrakcyjnością krajobrazu kulturowego. W realizacji priorytetu służyć mają działania wspomagające („Cyfryzacja zasobów ewidencyjnych dziedzictwa kulturowego w regionie łódzkim”, „Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych”, „Kreowanie różnorodności kulturowej” oraz „Edukacja kulturowa mieszkańców województwa”) oraz uzupełniające („Stworzenie mechanizmu współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym” oraz „Poprawa stanu i dostępności zabytków ruchomych w muzeach oraz obiektach sakralnych”).
 
Wizją dokumentu jest: Region wyróżniający się różnorodnością walorów dziedzictwa kulturowego i spuścizny dziejowej, stanowiących podstawę wielokulturowej tożsamości województwa łódzkiego,
 
zaś misją: Prowadzenie polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym nakierowanej na rewitalizację układów przestrzennych miast i wsi, poprawę stanu obiektów i obszarów zabytkowych i ich społecznych funkcji. Polityka ta będzie oparta o partnerską wielopodmiotową współpracę, kształtowanie świadomości społecznej i promocję różnorodności kulturowej.
 
Projekt „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019” został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 5 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr 382/16 oraz uzyskał pozytywną opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2016-2019. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA UWAG
W związku z trwającymi we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego pracami nad sporządzeniem „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019”, zapraszamy do składania uwag do projektu dokumentu.
Uwagi do projektu można składać od 17 lutego do 2 marca 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Do pobrania:
Projekt Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019
Kontakt:
-        Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Lidia Lamcha, tel. 42/ 630 57 69 wew. 127,
-        Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, Magdalena Sowińska, tel. 42/ 291 98 27.
Data publikacji: 17.02.2016


Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 28 maja 2015 roku podjął Uchwałę Nr 571/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019” (z późn zm.), który określi strategiczne cele, działania  i zadania w zakresie ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości regionalnej w województwie. Natomiast w dniu 2 września 2015 r. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 984/15 powołał Wojewódzką Komisję ds. wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim.
Z uwagi, że jest to już trzecia edycja opracowywania Programu, uwzględni on uwarunkowania wewnętrzne wynikające ze zmian w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a także będzie stanowił podsumowanie działań realizowanych w poprzednich latach.

Głównym zagadnieniem Programu będzie problematyka rewitalizacji unikatowych struktur zabytkowych, która w okresie nowej perspektywy finansowej została uznana za jedno z najważniejszych tematów związanych z atrakcyjnością krajobrazu kulturowego.
Program podtrzyma strategiczne cele, w zakresie dziedzictwa kulturowego ustalone w „Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012 - 2015” uwzględniające ochronę obiektów i obszarów zabytkowych prowadzącą do: poprawy stanu oraz podniesienie rangi obiektów i obszarów zabytkowych, zachowania i eksponowania zabytków archeologicznych, eksponowania zabytków ruchomych w muzeach i obiektach sakralnych; ochronę historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych poprzez rewitalizację układów przestrzennych miast i wsi; świadome kształtowanie tożsamości regionalnej realizowane poprzez: edukację kulturową mieszkańców województwa, wzmocnienie różnorodności kulturowej.

Ponadto dokument uwzględni głównych beneficjentów realizujących Program i zasady finansowania ochrony zabytków.
Informacje na temat Programu można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kontakt: Magdalena Sowińska, pok. 1321, tel.: 42/291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2012-2015

Pobierz:
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015
Prezentacja: Sprawozdanie z realizacji programu opieki na zabytkami w województwie łódzkim (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2008-2011

Pobierz:
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008-2011
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008-2011
Załączniki tabelaryczne do Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim
Prezentacja: Sprawozdanie z realizacji programu opieki na zabytkami w województwie łódzkim (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)


Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.