Program opieki nad zabytkami


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2020-2023Od 2008 r. jest to już czwarty program opieki nad zabytkami mający na celu ochronę najcenniejszych obiektów z terenu województwa łódzkiego. Opracowanie „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” powierzono Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przy stałej współpracy z Departamentem Kultury i Edukacji.

W związku z przystąpieniem w marcu 2019 r. do opracowania dokumentu powołano (uchwałą nr 756/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 maja 2019 r. zmienioną uchwałą nr 428/20 ZWŁ z dnia 8 maja 2020 r.) Komisję ds. opracowania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, w skład której weszli profesorowie Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, prezesi Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi oraz reprezentanci instytucji kultury i innych podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony zabytków, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zadaniem Komisji była w szczególności konsultacja części diagnostycznej projektu Programu, jego opiniowanie na różnych etapach opracowywania oraz ścisła współpraca z podmiotami prawnie umocowanymi do współdziałania przy jego formułowaniu.
Projekt „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” poddany został konsultacjom i opiniowaniu m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych uwag uzyskał pozytywną opinię ww. Komisji oraz finalnie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

„Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 27 października 2020 r. (Uchwała nr XXI/352/20, Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 23.12.2020, poz. 7131).

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023
Prezentacja (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023. Stadium 2020-2021
(oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

 

Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum: