Sejmik - Informacje ogólne

Sejmik Województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W jego skład wchodzi 33 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat.

Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy m.in.:

  • stanowienie prawa miejscowego - statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i rządzeń użyteczności publicznej,
  • uchwalanie strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich,
  • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie priorytetów współpracy zagranicznej województwa,
  • uchwalanie budżetu województwa,
  • udzielanie lub nieudzielanie absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa,
  • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa

Sejmik Województwa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sejmiku, który organizuje pracę sejmiku i prowadzi obrady - sesje. Sesje zwoływane są przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. Prace Sejmiku prowadzone są poprzez stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań powoływane ze swego grona (radnych). Przedmiot ich działania, zakres zadań zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy określa statut województwa.