Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest:

 • jednostką budżetową,
 • jednostką organizacyjną wykonującą zadania województwa.

Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uchwalony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Tryb działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 • pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kieruje Marszałek Województwa Łódzkiego;
 • kierując Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje zadania przy pomocy sekretarza województwa; kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego urzędu;
 • dla realizacji określonych spraw o istotnym znaczeniu dla województwa Zarząd Województwa Łódzkiego może ustanowić pełnomocnika na okres niezbędny do ich wykonywania;
 • kierownicy komórek organizacyjnych:
  • zapewniają wykonywanie przypisanych komórkom organizacyjnym strategii, celów, procesów, usług oraz zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Marszałkiem Województwa Łódzkiego;
  • kierują komórkami organizacyjnymi według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponoszą odpowiedzialność za wyniki pracy komórek;
  • odpowiadają za zapewnienie funkcjonowania komórki organizacyjnej zgodnie z procesami zdefiniowanymi w systemie zarządzania;
  • nadzorują realizację procesów przypisanych komórce oraz celów procesów komórki;
  • odpowiedzialni są za prawidłowy podział pracy, organizację i wyniki pracy komórek;
  • zobowiązani są do uzgodnienia stanowiska z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego odpowiedzialnym za dane zagadnienie;
  • w czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej pracą komórki kieruje zastępca lub upoważniony pracownik komórki organizacyjnej;
  • kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  • ramowy zakres czynności i odpowiedzialności dla kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców określa zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego.