DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Zarząd Województwa Łódzkiego jest organem wykonawczym województwa.
W skład Zarządu Województwa Łódzkiego, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, dwóch wicemarszałków i dwóch członków .
Członkostwa w Zarządzie Województwa Łódzkiego nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Wicemarszałkowie oraz pozostali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego wybierani są na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego przez Sejmik Województwa Łódzkiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.

Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa Łódzkiego należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
 2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
 3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
 4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
 5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
 7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego pracuje kolegialnie na posiedzeniach Zarządu.

Posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Województwa Łódzkiego – Marszałka Województwa Łódzkiego regularnie, co tydzień w każdy wtorek o godz.10. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Przewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego lub w jego zastępstwie Wicemarszałek może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego, które odbywa się w terminie określonym przez zwołującego posiedzenie.

Posiedzeniom Zarządu Województwa Łódzkiego przewodniczy Marszałek Województwa Łódzkiego, a w razie jego nieobecności jeden ze wskazanych przez niego Wicemarszałków .

W posiedzeniach Zarządu województwa uczestniczą, jako stały skład, następujące osoby:

 • Wicemarszałkowie,
 • Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego,
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 • Skarbnik Województwa Łódzkiego,
 • Sekretarz Województwa Łódzkiego,
 • Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Dyrektor Biura Prawnego Koordynator Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Radca Prawny,
 • Rzecznik Prasowy w Kancelarii Marszałka lub inna wyznaczona osoba.

Marszałek może zaprosić do udziału w posiedzeniu lub jego części inne osoby, jeżeli uzna on ich udział za wskazany ze względu na przedmiot posiedzenia, a w szczególności: kierowników komórek organizacyjnych i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Na posiedzeniach Zarządu obecny jest, bez prawa głosu, protokolant – pracownik Departamentu Organizacyjnego, który zapewnia organizacyjną obsługę Zarządu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl