Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

W dniu 28 maja 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 662/24 rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok.  

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane:

 1. dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty jeżeli na etapie oceny formalnej dokonywano jakichkolwiek poprawek w samej ofercie;
 2. dostarczyć wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”;
 3. dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dotyczy podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Zgodnie z zapisem punktu IV.34. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, ww. dokumenty należy dostarczyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o wynikach konkursu, czyli do 05 czerwca 2024 r. do godziny 16:00. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 1. Lista podmiotów, które otrzymały dotację
 2. Lista podmiotów, które nie otrzymały dotacji
 3. Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym

Data publikacji: 29.05.2024 r.


Piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok.

Przewiduje się realizację pięciu zadań (pełny opis założeń merytorycznych zadań znajduje się w ogłoszeniu konkursowym):

 • Piknik rodzinny HARCE (Cel zadania: promowanie i upowszechnianie lokalnej historii, w tym historii harcerstwa w powiecie łódzkim wschodnim, integracja rodzin z powiatu łódzkiego wschodniego, w szczególności osób związanych z ruchem harcerskim),
 • PASIAK OPOCZYŃSKI (Cel zadania: propagowanie historii, tradycji i kultury regionu opoczyńskiego, w tym ukazanie piękna i wyjątkowość stroju ludowego),
 • ŻYWA LEKCJA HISTORII. DZIEŃ Z ŻYCIA UŁANA JAKO ŻOŁNIERZA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO (Cel zadania: stworzenie i realizacja żywej dioramy z życia ułana, kawalerzysty, żołnierza września 1939 roku dla celów edukacyjnych: dla grup przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych),
 • Maszerujmy razem (Cel zadania: upowszechnienie i podtrzymanie lokalnej tradycji musztry paradnej związanej z funkcjonowaniem organizacji mundurowych na terenie gminy Kamieńsk; budowanie tożsamości regionalnej; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sztuce musztry paradnej; wspieranie rozwoju regionalnego; rozwijanie pasji i talentów oraz aktywnych postaw społecznych związanych ze spędzaniem czasu wolnego; zwiększenie dostępności do zajęć musztry paradnej wśród mieszkańców gminy Kamieńsk oraz sąsiednich),
 • Wieczorek z kulturą (Cel zadania: upowszechnianie folkloru związanego z Województwem Łódzkim. Zainteresowanie folklorem, jest szczególnie zauważalne w przestrzeni miejskiej, oddalonej od pierwotnego otoczenia kultury ludowej).

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 165 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 40 000 zł (w przypadku zadania nr 4 – 5 000 zł)
 • wkład własny nie jest wymagany
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 26 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59:59
 • do 07 maja 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 14 czerwca 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 15 czerwca 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku zadań nr 1, 2, 3 do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na realizację zadania w miejscu wskazanym w pkt I.2 niniejszego ogłoszenia

Data publikacji: 02.04.2024 r.


Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkurs ofert pt. „ŁÓDZKIE NA PLUS” w 2024 roku

BOWŁ BIP

W dniu 09 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 173/24 rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok.

Podmioty, którym przyznano dotacje, zostaną zaproszone telefonicznie do podpisania umowy przez pracowników Departamentu Kultury.

Oferenci, którzy w swoich ofertach dokonywali poprawek formalnych w dniach 18-25 stycznia br. są zobowiązani do złożenia potwierdzenia dokonania tych zmian, wygenerowanego z portalu witkac.pl. (potwierdzenie należy pobrać z portalu witkac.pl w zakładce „historii oferty” przy wersji złożonej w styczniu br.).

 

ROZSTRZYGNIĘCIE CZWARTEGO OTWARTEGO KONKURS OFERT PT. „ŁÓDZKIE PEŁNE TRADYCJI” W 2024 ROKU

1920x400 slider

W dniu 9 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 173/24 rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” w 2024 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane:

 1. dokonać aktualizacji kosztorysu (pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) do wysokości przyznanej dotacji;
 2. dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty dla wersji z niższą dotacją;
 3. dostarczyć wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”;
 4. dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dotyczy podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

 • pkt III.3. oferty „Syntetyczny opis zadania”
 • pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2024”
 • pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
 • pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
 • pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

 1. wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział procentowy tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,
 2. wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.36.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 16 lutego 2024 r. do godziny 23:59:59.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

 • wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 7 dni od dnia jej dokonania w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

 • nie można dopisywać żadnych nowych pozycji w kosztorysie
 • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • wkład własny może ulec zwiększeniu
 1. Lista podmiotów, którym przyznano dotacje
 2. Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji
 3. Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione
 

POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH POPEŁNIONYCH W OFERTACH ZŁOŻONYCH W CZWARTYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT PT. „ŁÓDZKIE PEŁNE TRADYCJI” 2024

1920x400 slider

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w czwartym otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 02.02.2024 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

 1. Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, zostanie odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę w portalu. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
 2. Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 02.02.2024 r.
 3. W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu, należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 02.02.2024 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

W przypadku popełnienia błędu polegającego na niewskazaniu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sekcji VI oferty (zakładka VII w generatorze witkac.pl) należy umieścić zapis:

 „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7”.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów technicznych w dokonaniu poprawek, proszę o kontakt z p. Tomaszem Masłochą (tel. /42/ 291 97 41; błędy formalne) lub p. Sylwią Miller (tel. /42/ 663 30 61; błędy finansowe).

Data publikacji: 26.01.2024 r.


Czwarty otwarty konkurs ofert pt. "Łódzkie pełne tradycji" na 2024 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”, mający na celu wzbogacenie oferty kulturowej województwa łódzkiego oraz wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wsparcie zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru, realizowanych poprzez:
 • dokumentację, archiwizację i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych i ludowych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania poprzez publikacje książkowe, prasowe, multimedialne i inne;
 • działania edukacyjno-kulturowe, w tym m.in.: warsztaty, kursy, szkolenia, poradniki, filmy instruktażowe dotyczące zagadnień kultury tradycyjnej i ludowej oraz prowadzenie nauki przez konkretnego „mistrza tradycji” lub osobę trudniącą się w tzw. „ginących zawodach” w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury, spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa;
 • działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultury tradycyjnej i ludowej, w tym m.in: konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje;
 • działania multimedialne, realizowane w części lub całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia kultury tradycyjnej i ludowej;
 • działania warsztatowe służące renowacji strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, śpiewu, tańca, obrzędowości.
Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:
 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Najważniejsze informacje o konkursie:
 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 500 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 25 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 11 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59
 • do 18 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 lutego 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 16 lutego 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:
 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7)
 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy zawrzeć informacje czy oferent dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i technicznym, gwarantując tym samym wysoki poziom kadry odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń, a także informacje o wpływie realizacji zadania na możliwość uzyskania wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego wraz z argumentacją
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 10 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Data publikacji: 21.12.2023 r.


Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok, mających na celu upowszechnianie folkloru związanego z województwem łódzkim oraz upowszechnianie kultury w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia);
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl;
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie –  770 000 zł;
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 40 000 zł;
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 05 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59;
 • do 12 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl;
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 29 marca 2024 r.;
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 kwietnia 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.).

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7);
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową);
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 1. Treść ogłoszenia konkursowego
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej
 4. Oświadczenie dotyczące dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 14.12.2023 r.


Drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku, realizowanych poprzez:

 • Organizację inscenizacji historycznych ważnych dla historii i tożsamości regionu łódzkiego,
 • Upowszechnianie wiedzy na temat niemieckich zbrodni w trakcie II wojny światowej, popełnianych na terenie obecnego województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem Litzmannstadt Ghetto w kontekście 80. rocznicy jego likwidacji,
 • Upowszechnianie wiedzy na temat polskiego czynu zbrojnego podczas II wojny światowej w kontekście 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego,
 • Organizację wydarzeń historycznych ważnych dla tożsamości województwa łódzkiego,
 • Wykonanie i montaż w przestrzeni publicznej województwa łódzkiego tablic upamiętniających wydarzenia i postacie ważne dla historii i tożsamości regionu łódzkiego.

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 500 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 50 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 21 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:59
 • do 03 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 stycznia 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 15 marca 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.
 1. Treść ogłoszenia konkursowego
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej
 4. Oświadczenie dotyczące dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 29.11.2023 r.


Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • Organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • Prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 • Prezentację sylwetek i twórczości Zbigniewa Herberta w 100. rocznicę urodzin oraz Józefa Chełmońskiego w 110. rocznicę śmierci;
 • Popularyzacja postaci i ich dorobku kulturalnego, wskazanych w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako patroni roku 2024.

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 1 000 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 40 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 21 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:59
 • do 03 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 lutego 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 15 marca 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych. 

Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia konkursowego
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej
 4. Oświadczenie dotyczące dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 29.11.2023 r.


Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum