Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W dniu 08 września 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 910/20 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

 • - pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować:

 • - pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2020”,
 • - pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
 • - pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
 • - pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a) wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu III.14.1)b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 23 września 2020 r. do godziny 16.00.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

 • - wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania
  w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

 • - nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
  w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • - wkład własny może ulec zwiększeniu.

Wyniki konkursu:
 
Uchwała Nr 910/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08 września 2020 r. (pdf)

Uchwała Nr 910/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08 września 2020 r. (rtf)

Data publikacji: 09 września 2020 r.


Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty w terminie do 14.08.2020 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 98 25). 
 

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

-        organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;

-         prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;

-         popularyzację wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020;

-         zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę.

 

Do pobrania:

1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2.   Karta oceny formalnej

3.   Karta oceny merytorycznej

 

Data publikacji: 09 lipca 2020 r.

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl

-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 400 000 zł

-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł

-      wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)

-      do kiedy trwa nabór ofert - do 31 lipca 2020 r. do godziny 16.00

-      do 05 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl

-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 14 września 2020 r.

-      od kiedy można realizować zadania - od 15 września 2020 r. (do 31 grudnia 2020 r.)

-      w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

-      można złożyć tylko jedną ofertę

-      w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

-      w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

-      w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

 


 

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 613/20 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

-         pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować:

-         pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2020”,

-         pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”

-         pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”

-         pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a)   wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu III.14.1) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
o rozstrzygnięciu konkursu (tj. najpóźniej w dniu 14 lipca 2020 r. do godziny 16.00).

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

-         wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania
w portalu www.witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

-         nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);

-         wkład własny może ulec zwiększeniu.

Wyniki konkursu:
 
Uchwała Nr 613/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Data publikacji: 30.06.2020 r.


Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.

Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty (jeżeli błąd dotyczy potwierdzenia) w terminie do 04.03.2020 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.27) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 98 25).

Data publikacji: 26 lutego 2020 r.

Do pobrania:

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

4. Lista ofert do poprawy, pozytywnych, negatywnych - dokument RTF


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 2. prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 3. popularyzację wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020;
 4. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę.
Do pobrania:
 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej
Data publikacji: 23 grudnia 2019 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
 • - wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • - suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
 • - maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
 • - wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • - do kiedy trwa nabór ofert - do 31 stycznia 2020 r. do godziny 16.00
 • - do 05 lutego 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • - kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 kwietnia 2020 r.
 • - od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2020 r. (do 31 grudnia 2020 r.)
 • - w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 • - można złożyć tylko jedną ofertę
 • - w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • - w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • - w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

 

Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl