Archiwum aktualności

INFORMACJE NA STRONACH INTERNETOWYCH INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROGRAMU:

Przejdź do strony MRiRW
Przejdź do strony ARiMR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

- Pismo MRIRW w sprawie sposobu weryfikacji obszaru oddziaływania na grunty rolne w przypadku przebudowy zbiornika - 05 Stycz. 2024 r.

- Pismo ARiMR dot. sposobu udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomościami w przypadku inwestycji realizowanej metodą "zaprojektuj i wybuduj" - 04 Stycz. 2024 r.

- Wyjaśnienia ARIMR ws. niekwalifikowalności kosztów zbiorników infiltracyjno-odparowujących - 12 Grudz. 2023 r.

- Odpowiedź MRIRW ws. kosztów utwardzenia dojazdu do zbiornika retencyjnego, budowy zjazdu/rampy służącej do obsługi zbiornika, ogrodzenia, oświetlenia:

Do kosztów kwalifikowalnych obejmujących infrastrukturę towarzyszącą można zaliczyć budowę gruntowej drogi dojazdowej do zbiornika, która będzie stanowiła całość techniczno-użytkową z pozostałymi elementami. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, droga o nawierzchni gruntowej, to droga z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu (art. 2 ust. 2a Prawa o ruchu drogowym). Natomiast koszty budowy zjazdu/rampy służącej do obsługi zbiornika, bez oceny pełnej dokumentacji są trudne do jednoznacznego uznania za zasadne (czy są to elementy, które stanowią całość techniczno-użytkową związaną z potrzebami funkcjonowania zbiornika, który spełnia określone dla niego cele w PROW 2014-2020). Koszty związane z budową ogrodzenia, czy też oświetlenia nie wpisują się w realizację celów operacji, w związku z czym nie można ich zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych.

- Wyjaśnienie MRiRW w jaki sposób należy udokumentować obszar oddziaływania na grunty rolne w przypadku zastosowania trybu "zaprojektuj i wybuduj" - 30 Paźdz. 2023 r.

- Kwalifikowalne koszty infrastruktury towarzyszącej (m.in. strefy buforowe, gruntowe drogi dojazdowe, wodopoje dla zwierząt, budowle ujmujące wodę, budowle doprowadzające wodę do zbiornika)  - 19 Paźdz. 2023 r.

- Koszty niekwalifikowalne w przypadku budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych (zagospodarowanie terenu, mała architektura, utwardzenie terenu, zakup maszyn) oraz możliwość realizacji przez gminy zbiorników nieprzekraczających 5 tys. m2 - 19 Paźdz. 2023 r.

- Wyjaśnienie MRiRW w jaki sposób należy udokumentować we wniosku o przyznanie pomocy, że operacja (zbiornik retencyjny do 5 tys. m2) oddziałuje na grunty rolne - 16 Paźdz. 2023 r.

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE / KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

- Kwalifikowalność kosztów budowy obiektów rekreacyjnych, sportowych w ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" - 11 Maj 2018

- Przekroczenie przez koszty całkowite 2-krotności kwoty pomocy (pytanie w sprawie) - 05 Kwi 2018

Możliwość pobierania opłat przez obiekt / ogólnodostępnośćprojekt Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji; Standard architektoniczny będzie stanowić integralną    część załącznika nr 2 do Wytycznych (pytanie w sprawie) - 05 Kwi 2018

- Brak wsparcia dla dróg w ramach zakresu kształtowanie przestrzeni / możliwość pobierania opłat w ramach funkcjonowania obiektów (pytanie w sprawie) - 03 Kwi 2018

- Konieczność spełnienia kryteriów oceny operacji przez każdy obiekt budowlany objęty wnioskiem – 23 Mar 2018

- Brak możliwości wsparcia przedszkoli, rodzaje zajęć w obiektach kulturalnych – 05 Lut 2018

- Dopuszczalna liczba obiektów budowlanych w ramach wniosku a limit pomocy – 24 Sty 2018


BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG (7.2):
- Obowiązek przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji było wymagane przepisami prawa - 18 Kwi 2018

- Realizacja inwestycji w ramach tzw. ,,specustawy drogowej" oraz w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" - 18 Kwi 2016
- Warunek przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - 18 Kwi 2016
- Dokumentowanie realizacji inwestycji szerokopasmowego Internetu w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych - 18 Kwi 2016
- Budowa oświetlenia drogi jako zakres porozumienia jst - 18 Kwi 2016
- Warunek łączenia się odcinków dróg objętych porozumieniami jst - 12 Kwi 2016
- Obowiązek podawania we wniosku liczby mieszkańców jednostek osadniczych - 12 Kwi 2016
- Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 05 Kwi 2016
- Warunek spełnienia kryterium dot. funkcjonującej sieci szkieletowej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu - 16 Mar 2016
- Warunek spełnienia kryterium związanego z porozumieniami między gminami lub powiatami - 05 Lis 2015 (25)

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (7.2):
- Zasady dot. spełnienia kryterium oceny operacji związanego z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu - 20 Gru 2019
- Możliwość aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w związku z przygotowaną wersją 4z umowy - 30 Kwi 2019
- Zasady uwzględniania podatku VAT w kosztach kwalifikowalnych operacji w przypadku braku możliwości odzyskania uiszczonego podatku w całości - 5 Kwi 2017

- Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości a operacje realizowane metodą zaprojektuj i wybuduj - 3 Mar 2017
- Wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowalnych operacji oraz konieczność zachowania poziomu dofinansowania wynoszącego dokładnie 63,63%  - 10 Sty 2017
- Obliczanie wskaźników zwodociągowania i skanalizowania bez uwzględnienia miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców - 5 Gru 2016
- Kwalifikowalność przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, dokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości we wopp - 1 Gru 2016
- Wymóg zachowania poziomu pomocy 63,63%, dokumenty planistyczne oraz udokumentowanie spełnienia normy EN 12566 dla oczyszczalni przydomowych - 01 Gru 2016
- Kolejność na liście rankingowej operacji z obszaru o tej samej liczbie mieszkańców - 30 Lis 2016
- Kryterium oceny dot. obszarów jcwp zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz dokumentowania tytułu prawnego do nieruchomości we wopp - 17 Lis 2016
- Dokumentowanie tytułu prawnego we wopp oraz pozycjonowanie operacji na liście operacji - 16 Lis 2016
- Analiza efektywności kosztowej na przykładzie operacji w zakresie gospodarki wodnej - 16 Lis 2016
- Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie analizy efektywności kosztowej,  jcwp oraz wozów asenizacyjnych w zakresie wod.-kan. - 24 Paź 2016
- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikowalności kosztów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w PROW 2014-2020 - 18 Paź 2016

 TARGOWISKA (7.2):

- Interpretacja ARiMR ws tytułu prawnego do nieruchomości w przypadku operacji realizowanych metodą zaprojektuj i wybuduj (pytanie UMWŁ) - 23 Mar 2021

Spełnienie warunku przyznania pomocy dot. podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej - 10 Gru 2019

-   Interpretacja MRIRW dot. zwolnień z opłat targowych dla produktów rolno-spożywczych w celu spełnienia kryterium oceny operacji w targowiskach - 12 Cze 2019

-   Spełnienie warunku dotyczącego zadaszenia targowiska - 5 Sty 2017

WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (19.2):
-
Zasady uznawania za kwalifikowalne kosztów udokumentowanych po złożeniu wniosku o płatność - 19 Gru 2019
- Zasady dot. złożenia wniosku o płatność drogą pocztową - 19 Gru 2019
- Przeniesienie zobowiązań beneficjenta na inny podmiot - 18 Lip 2019
- Możliwość podjęcia działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza - 25 Lis 2016

- Możliwość uzyskania wsparcia dla osoby prowadzącej działalność z kodem PKD 46.21.Z – 24 Lis 2016
- Możliwość uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w ramach sekcji H w PKD – 24 Lis 2016
- Zestaw siedmiu zagadnień – 24 Lis 2016
- Możliwość otrzymania pomocy - 16 Lis 2016
- Poziom pomocy dla grantobiorcy będącego jednostką sektora finansów publicznych - 16 Lis 2016
- Możliwość uzyskania wsparcia na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej – 4 Lis 2016 
- Możliwość uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego – 3 Lis 2016
- Zasady przyznawania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - 17 Paź 2016
- Możliwość wsparcia podmiotu prowadzącego małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w ramach poddziałania 19.2 - 17 Paź 2016
- Kwalifikowalność kosztów zakupu wózka widłowego - 17 Paź 2016
- Przeprowadzenia postępowania przetargowego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub przed dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 - 17 Paź 2016
- Sztuczne wyodrębnienia kosztów niekwalifikowalnych z kosztów kwalifikowalnych - 17 Paź 2016
- Zakupu środków transportu - 19 Wrz 2016

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA (19.3):
 ·       Limit środków finansowych dla lokalnych grup działania - 25 Lis 2016

INTERPRETACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OGÓLNYCH:
 ·       Pismo ARiMR ws. zasad udzielania zamówień publicznych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE - 25 Kwi 2016


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie