Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW na lata 2014-2020

INFORMACJE NA STRONACH INTERNETOWYCH INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROGRAMU:
Przejdź do strony MRiRW
Przejdź do strony ARiMR

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE / KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG (7.2):
·       Obowiązek przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji było wymagane przepisami prawa - 18 Kwi 2018
·       Realizacja inwestycji w ramach tzw. ,,specustawy drogowej" oraz w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" - 18 Kwi 2016
·       Warunek przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - 18 Kwi 2016
·       Dokumentowanie realizacji inwestycji szerokopasmowego Internetu w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych - 18 Kwi 2016
·       Budowa oświetlenia drogi jako zakres porozumienia jst - 18 Kwi 2016
·       Warunek łączenia się odcinków dróg objętych porozumieniami jst - 12 Kwi 2016
·       Obowiązek podawania we wniosku liczby mieszkańców jednostek osadniczych - 12 Kwi 2016
·       Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 05 Kwi 2016
·       Warunek spełnienia kryterium dot. funkcjonującej sieci szkieletowej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu - 16 Mar 2016
·       Warunek spełnienia kryterium związanego z porozumieniami między gminami lub powiatami - 05 Lis 2015 (25)

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (7.2):
·    Możliwość aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w związku z przygotowaną wersją 4z umowy - 30 Kwi 2019
·   Zasady uwzględniania podatku VAT w kosztach kwalifikowalnych operacji w przypadku braku możliwości odzyskania uiszczonego podatku w całości - 5 Kwi 2017
·    Wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowalnych operacji oraz konieczność zachowania poziomu dofinansowania wynoszącego dokładnie 63,63%  - 10 Sty 2017
·     Obliczanie wskaźników zwodociągowania i skanalizowania bez uwzględnienia miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców - 5 Gru 2016
·     Kwalifikowalność przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, dokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości we wopp - 1 Gru 2016
·      Wymóg zachowania poziomu pomocy 63,63%, dokumenty planistyczne oraz udokumentowanie spełnienia normy EN 12566 dla oczyszczalni przydomowych - 01 Gru 2016
·       Kolejność na liście rankingowej operacji z obszaru o tej samej liczbie mieszkańców - 30 Lis 2016
·       Kryterium oceny dot. obszarów jcwp zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz dokumentowania tytułu prawnego do nieruchomości we wopp - 17 Lis 2016
·       Dokumentowanie tytułu prawnego we wopp oraz pozycjonowanie operacji na liście operacji - 16 Lis 2016
·       Analiza efektywności kosztowej na przykładzie operacji w zakresie gospodarki wodnej - 16 Lis 2016
·       Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie analizy efektywności kosztowej,  jcwp oraz wozów asenizacyjnych w zakresie wod.-kan. - 24 Paź 2016
·       Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikowalności kosztów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w PROW 2014-2020 - 18 Paź 2016

 TARGOWISKA (7.2):
· 
  Interpretacja MRIRW dot. zwolnień z opłat targowych dla produktów rolno-spożywczych w celu spełnienia kryterium oceny operacji w targowiskach - 12 Cze 2019
·   Spełnienie warunku dotyczącego zadaszenia targowiska - 5 Sty 2017

WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (19.2):
·      Przeniesienie zobowiązań beneficjenta na inny podmiot - 18 Lip 2019
·       Możliwość podjęcia działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza - 25 Lis 2016

·       Możliwość uzyskania wsparcia dla osoby prowadzącej działalność z kodem PKD 46.21.Z – 24 Lis 2016
·       Możliwość uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w ramach sekcji H w PKD – 24 Lis 2016
·       Zestaw siedmiu zagadnień – 24 Lis 2016
·       Możliwość otrzymania pomocy - 16 Lis 2016
·       Poziom pomocy dla grantobiorcy będącego jednostką sektora finansów publicznych - 16 Lis 2016
·       Możliwość uzyskania wsparcia na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej – 4 Lis 2016 
·       Możliwość uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego – 3 Lis 2016
·       Zasady przyznawania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - 17 Paź 2016
·       Możliwość wsparcia podmiotu prowadzącego małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w ramach poddziałania 19.2 - 17 Paź 2016
·       Kwalifikowalność kosztów zakupu wózka widłowego - 17 Paź 2016
·       Przeprowadzenia postępowania przetargowego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub przed dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 - 17 Paź 2016
·       Sztuczne wyodrębnienia kosztów niekwalifikowalnych z kosztów kwalifikowalnych - 17 Paź 2016
·       Zakupu środków transportu - 19 Wrz 2016

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA (19.3):
 ·       Limit środków finansowych dla lokalnych grup działania - 25 Lis 2016

INTERPRETACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OGÓLNYCH:
 ·       Pismo ARiMR ws. zasad udzielania zamówień publicznych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE - 25 Kwi 2016

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl