Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, że przyjmowanie korespondencji, w tym wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, odbywa się w Biurze Podawczym, parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w godzinach 8.00-16.00. Uprzejmie prosimy o należyte przygotowanie dokumentów do wniosków (zgodnie z instrukcją). Powyższa prośba podyktowana jest usprawnieniem pracy.

Gospodarka wodno-ściekowa:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 2z)

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 07.02.2020 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z z 21.07.2021 r.)

Wersje archiwalne: umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z z 05.10.2020 r.)umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z z z dnia 02.12.2019 r.)

Targowiska:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 31.07.2019 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do dołączana do wniosku o przyznanie pomocy

Wersje archiwalne: umowa o przyznaniu pomocy (wersja 4z), umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z)- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 14.03.2017 r.)

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej  /  Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z z dnia 26.08.2021 r.)

Wersje archiwalne: umowa o przyznaniu pomocy (wersja 4z z 04.10.2020 r.); umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

KOMUNIKAT dotyczący kryteriów oceny operacji w punktach 6.13 oraz 6.14 wniosku o przyznanie pomocy:
W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:
 6.13.  Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
 6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków
 poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).
 Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

Scalanie gruntów:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z);

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z z dnia 10.04.2019 r.);

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Wersje archiwalne: umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z); umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z z 11.03.2020 r.), wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 24.02.2016 r.); instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 14.03.2017 r.); umowa o przyznaniu pomocy (wersja 2z z dnia 09.05.2016 r.); umowa o przyznaniu pomocy (wersja 4z);

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 20.06.2018 r.)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 20.06.2018 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z z dnia 30.07.2021 r.)

Wersje archiwalne: umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z z dnia 16.10.2020 r.)umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z z dnia 11.03.2020 r.), umowa o przyznaniu pomocy (wersja 4z z dnia 20.06.2018 r.);


KOMUNIKAT: W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Uwaga: Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta wraz z instrukcją dla dz. 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 4z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
B
iznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) INKUBATOR- otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie (.pdf) - otwórz
Oświadczenie (.excel) - otwórz
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) - otwórz
7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - otwórz
 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 4z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) - otwórz
5) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (załącznik do umowy v.5) - otwórz
 
 
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
Załącznik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf.) - otwórz

IV. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznaniu pomoc obowiązujące od 15.04.2019 r.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz arkusz wspóln (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 3 Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
Załącznik 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz

V. Formularz wniosku o zaliczkę, sporządzany po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy
1) Formularz wniosku o zaliczkę - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - otwórz
 

o    Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
o    Wsparcie przygotowawcze

Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:
o  Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców / Beneficjentów służący do wyboru wykonawców robót budowlanych oraz dostawców towarów lub usług w trybie konkurencyjnym
o Poradnik ARIMR dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.