Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, że przyjmowanie korespondencji, w tym wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, odbywa się w Biurze Podawczym, parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w godzinach 8.00-16.00. Uprzejmie prosimy o należyte przygotowanie dokumentów do wniosków (zgodnie z instrukcją). Powyższa prośba podyktowana jest usprawnieniem pracy.


Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 20.06.2018 r.)
   > pomocnicze opracowanie zawierające komentarze nt. zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 18.03.2022 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 8z z dnia 18.03.2022 r.)

Wersje archiwalne: umowa (wersja 7z z dnia 30.07.2021 r.) umowa (wersja 6z z dnia 16.10.2020 r.)umowa (wersja 5z z dnia 11.03.2020 r.), umowa (wersja 4z z dnia 20.06.2018 r.);

Zarządzanie zasobami wodnymi:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 06.09.2022 r.)

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 06.09.2022 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 1z z dnia 06.09.2022 r.)

 

Gospodarka wodno-ściekowa:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z)

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z z dnia 28.02.2022 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Dodatkowe dane do obliczenia wskaźnika podstawowego dochodu podatkowego gminy i średniej wojewódzkiej służące ocenie jednego z kryteriów oceny operacji (wymienionego w § 11 ust 4 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego MRIRW)

Wersje archiwalne: umowa (7z); wopp (2z); instrukcja wopp (2z) umowa (6z)umowa (5z)

Targowiska:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 31.07.2019 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do dołączana do wniosku o przyznanie pomocy

Wersje archiwalne: umowa (wersja 5z)umowa (wersja 4z), umowa (wersja 3z)

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej  /  Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z z dnia 26.08.2021 r.)

Wersje archiwalne: umowa o przyznaniu pomocy (wersja 4z z 04.10.2020 r.); umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

KOMUNIKAT dotyczący kryteriów oceny operacji w punktach 6.13 oraz 6.14 wniosku o przyznanie pomocy:
W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:
 6.13.  Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
 6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków
 poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).
 Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

Scalanie gruntów:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z);

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja z dnia 09.03.2022 r.);

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Wersje archiwalne: umowa (wersja 7z); umowa (wersja 6z); umowa (wersja 5z z 11.03.2020 r.), umowa (wersja 2z z dnia 09.05.2016 r.); umowa (wersja 4z);

Następstwo prawne w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

- wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta wraz z instrukcją

- umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta - dla operacji typu  "Gospodarka wodno-ściekowa"

- umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta - dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”


19.1 Wsparcie przygotowawcze:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) aktualizacja z dnia 29.03.2022 r. - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - otwórz
Załącznik nr 2 do umowy (.pdf) - otwórz
Załącznik nr 2 do umowy (.excel) - otwórz
Załącznik nr 3 do umowy - otwórz
Załącznik nr 4 do umowy - otwórz


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 5z - otwórz 
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 5z - otwórz 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 5z)
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
B
iznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) INKUBATOR- otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) - otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie (.pdf) - otwórz
Oświadczenie (.excel) - otwórz
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) - otwórz
7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - otwórz
8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - przejdź do strony internetowej UOKiK
 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 5z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 5z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 5z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz 
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) - otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) - otwórz
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - otwórz
6) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (załącznik do umowy v.6) - otwórz
7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - przejdź do strony internetowej UOKiK
 
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 4z - otwórz 
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz arkusz wspólne (otwórz)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz
3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
Załącznik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf.) - otwórz

IV. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Formularz wniosku o przyznanie pomocy obowiązuje od 8.11.2021 r., natomiast formularz umowy o przyznaniu pomoc obowiązuje od 4.11.2021 r.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - wersja 4z - otwórz
Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
Załącznik 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
Załącznik 5 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób (.pdf) - otwórz

V. Formularz wniosku o zaliczkę, sporządzany po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy
1) Formularz wniosku o zaliczkę - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - otwórz
 

o    Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji


Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych