facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej  /  Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 1z)


Scalanie gruntów:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 24.02.2016 r.)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 14.03.2017 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 2z z dnia 09.05.2016 r.)

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.10.2015 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z z dnia 16.05.2017 r.)

Gospodarka wodno-ściekowa:
 - wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 30.03.2017 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z z dnia 12.05.2017 r.)

Targowiska: 
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 14.03.2017 r.)
- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

o    Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
o    Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
B
iznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) INKUBATOR- otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie (.pdf) - otwórz
Oświadczenie (.excel) - otwórz
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (otwórz)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 
o    Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
o    Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
o    Wsparcie przygotowawcze

Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:
o  Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców / Beneficjentów służący do wyboru wykonawców robót budowlanych oraz dostawców towarów lub usług w trybie konkurencyjnym
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl