Leader

Podejście LEADER należy do głównego nurtu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Definiowane jest jako oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Główną ideą inicjatywy LEADER jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju przez lokalną społeczność wiejską zrzeszoną pod szyldem lokalnej grupy działania oraz realizowanie wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne etc. wykorzystując wiedzę i umiejętności mieszkańców oraz przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Jednym z podstawowych założeń programu jest wzmocnienie decyzyjności sektora niepublicznego w zakresie sposobów i kierunku wykorzystania środków unijnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie