Zarządzanie zasobami wodnymi

W ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ww. Programie stwierdzono, iż Polska należy do krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Z uwagi, że rolnictwo jest oparte na zasobach wodnych i ich dostępność jest czynnikiem warunkującym produkcyjność gleby właściwym jest wsparcie inwestycji mających na celu poprawę gospodarki wodnej na terenach rolniczych.

Przedmiotowe działanie przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, które służyć mają ograniczeniu odpływu wody i zwiększeniu możliwości retencjonowania wody. Planowane zadania będą obejmowały inwestycje na ciekach wodnych zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, poprawiających bilans wody i zwiększających jej dostępność dla rolnictwa i leśnictwa.


Beneficjent
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Budowa lub przebudowa urządzeń wodnych i budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

Czas realizacji operacji:

Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2025 r. Operacja może być realizowana w maksymalnie 5 etapach.

Koszty kwalifikowalne operacji obejmować mogą m.in.:
- budowę lub przebudowę urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych, w szczególności zbiorników wodnych lub jazów,

- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód,

- zakup i montaż urządzeń służących do pomiaru stanów wód,

- koszty zakupu gruntów pod inwestycje,

- zakup usług budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji operacji,

- zakup gruntów w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji,

- podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., który nie jest możliwy do odzyskania przez beneficjent w związku z realizacją operacji,

- koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji - w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż 10 mln zł na operację.

Pozostałe warunki pomocy dla operacji to m.in.:

- niewspółfinansowanie kosztów operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój­ności lub innego unijnego instrumentu finansowego,

- uzyskanie dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa,

- brak możliwości jej zrealizowania bez udziału środków publicznych,

- realizacja inwestycji na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub takiej, do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania na cele operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem,

- określenie dla inwestycji obszaru oddziaływania na użytki rolne,

- zgodność z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,

- inwestycja ma wynikać z dokumentów, które mają przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz być pozytywnie zaopiniowaną przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie jej wpływu na środowisko, w tym na grunty rolne, zasoby wodne oraz retencję wody.

Należy zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji operacji beneficjenci zobowiązani będą do m.in.:

- zapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 ww. rozporządzenia nr 1303/2013,

- prowadzenia monitoringu uwilgotnienia gleby,

- osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,

- przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Dokładne warunki przyznania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” oraz umowa o przyznaniu pomocy.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” .