Zarządzanie zasobami wodnymi

W ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ww. Programie stwierdzono, iż Polska należy do krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Z uwagi, że rolnictwo jest oparte na zasobach wodnych i ich dostępność jest czynnikiem warunkującym produkcyjność gleby właściwym jest wsparcie inwestycji mających na celu poprawę gospodarki wodnej na terenach rolniczych.

Przedmiotowe działanie przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, które służyć mają ograniczeniu odpływu wody i zwiększeniu możliwości retencjonowania wody. Planowane zadania będą obejmowały inwestycje na ciekach wodnych zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, poprawiających bilans wody i zwiększających jej dostępność dla rolnictwa i leśnictwa.


Beneficjent
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Budowa lub przebudowa urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach wodnych.

Koszty kwalifikowalne obejmować mają m.in.:
- koszty robót budowlano-montażowych, w szczególności budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych mających wpływ na zwiększenie retencji na gruntach rolnych, w tym również zakup i montaż urządzeń telemetrycznych służących do pomiaru stanów wody, zdalnie w czasie rzeczywistym,

- koszty zakupu gruntów pod inwestycje,

- koszty ogólne, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją operacji.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż 10 mln zł.

Pozostałe warunki kwalifikowalności operacji to m.in.:
- określenie w jej ramach obszaru oddziaływania na grunty rolne,

- realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub dla której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem,

- zgodność z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,

- przeprowadzenia badania oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego.

Dokładne warunki przyznania pomocy określać ma rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” będące w trakcie przygotowywania.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.