Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularze wniosków o płatność

o    Scalanie gruntów

o    Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
o    Gospodarka wodno-ściekowa 
o    Targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
o    Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
o    Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego


Informujemy, że przyjmowanie korespondencji, w tym wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, odbywa się w Biurze Podawczym, parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w godzinach 8.00-16.00. Uprzejmie prosimy o należyte przygotowanie dokumentów do wniosków (zgodnie z instrukcją). Powyższa prośba podyktowana jest usprawnieniem pracy.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz  arkusz wspoln (.excel) (.pdf
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) -  otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz
 
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
1) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 5z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 5z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) - otwórz

IV.  Wdrażanie projektów współpracy
Formularz wniosku o płatność obowiązujący od 16.04.2019 r.
1) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz arkusz wspóln (.pdf) (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz
3) Informacja po realizacji operacji
Informacja (.pdf) - otwórz
Informacja (.excel) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji - otwórz

4) Sprawozdanie z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy
Sprawozdanie (.pdf) - otwórz
Sprawozdanie (.excel) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania - otwórz

V) Wsparcie na kosztów bieżących i aktywizacji

Uwaga!
10.09.2019 r. został udostępniony Wniosek o płatność oraz Informacja monitorująca realizację operacji wraz z instrukcjami ich wypełniania w wersji 4z.
 (aktualne formularze zamieszczono poniżej)
1) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz
3) Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z)
informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 4z - otwórz
informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 4z - otwórz
4) Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z) - otwórz
5) Narzędzia pomocnicze:
Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
informacja dla LGD (.excel) - wersja 1z - otwórz


o    Wsparcie przygotowawcze

Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:

o  Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców / Beneficjentów służący do wyboru wykonawców robót budowlanych oraz dostawców towarów lub usług w trybie konkurencyjnym
o Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl