Formularze wniosków o płatność

o    Scalanie gruntów

o    Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
o    Gospodarka wodno-ściekowa 
o    Targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
o    Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
o    Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

o    Zarządzanie zasobami wodnymi

Informujemy, że przyjmowanie korespondencji, w tym wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, odbywa się w Biurze Podawczym, parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w godzinach 8.00-16.00. Uprzejmie prosimy o należyte przygotowanie dokumentów do wniosków (zgodnie z instrukcją). Powyższa prośba podyktowana jest usprawnieniem pracy.

19.1 Wsparcie przygotowawcze:

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf)  - wersja 2z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

I. Operacje typu: "ROZWIJANIE ISTNIEJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ INNE RODZAJE INWESTYCJI (z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej oraz projektów grantowych)"

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 5z - otwórz  arkusz wspoln (.excel) (.pdf) 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) - otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji - otwórz 

II. Operacje typu: "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 5z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) -  otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji - otwórz 
 
III. Operacje typu: "PROJEKTY GRANTOWE"

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 6z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 6z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 6z - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 6z) - otwórz

IV. Operacje w ramach poddziałania 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Formularz wniosku o płatność obowiązujący od 14.12.2021 r. (wersja 3z)
1) Wniosek o płatność (pdf) - wersja 3z - otwórz Arkusze wspólne (pdf) - otwórz
2) Wniosek o płatność (excel) - wersja 3z - otwórz Arkusze wspólne (excel) - otwórz
3) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
3) Informacja po realizacji operacji
Informacja (.pdf) - otwórz
Informacja (.excel) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji - otwórz

4) Sprawozdanie z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy
Sprawozdanie (.pdf) - otwórz
Sprawozdanie (.excel) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania - otwórz

V) Wsparcie na kosztów bieżących i aktywizacji


1) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z od 14.09.2021 r.) - otwórz 
3) Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z)
informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 4z - otwórz
informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 4z - otwórz
4) Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z od 14.09.2021 r.) - otwórz
5) Narzędzia pomocnicze:
Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
informacja dla LGD (.excel) - wersja 1z - otwórzInne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:

o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie