Pozostałe działania obsługiwane przez Samorząd Województwa

Informujemy, że przyjmowanie korespondencji, w tym wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, odbywa się w Biurze Podawczymparter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w godzinach 8.00-16.00. Uprzejmie prosimy o należyte przygotowanie dokumentów do wniosków (zgodnie z instrukcją). Powyższa prośba podyktowana jest usprawnieniem pracy.


Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:
- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 20.06.2018 r.)
   > pomocnicze opracowanie zawierające komentarze nt. zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z z dnia 18.03.2022 r.)
umowa o przyznaniu pomocy (wersja 8z z dnia 18.03.2022 r.)

Wersje archiwalne: umowa (wersja 7z z dnia 30.07.2021 r.) umowa (wersja 6z z dnia 16.10.2020 r.)umowa (wersja 5z z dnia 11.03.2020 r.)umowa (wersja 4z z dnia 20.06.2018 r.);


Zarządzanie zasobami wodnymi:

- wniosek o przyznanie pomocy (wersja 2z, przekazana w dniu 23.08.2023 r.)

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z, przekazana w dniu 23.08.2023 r.)

- umowa o przyznaniu pomocy (wersja 2z, przekazana w dniu 23.08.2023 r.)

Wersje archiwalne: wopp (wersja 1z z dnia 06.09.2022 r.)instrukcja wopp (wersja 1z z dnia 06.09.2022 r.); umowa  (wersja 1z z dnia 06.09.2022 r.)


Gospodarka wodno-ściekowa:

wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z)

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z z dnia 28.02.2022 r.)

umowa o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Dodatkowe dane do obliczenia wskaźnika podstawowego dochodu podatkowego gminy i średniej wojewódzkiej służące ocenie jednego z kryteriów oceny operacji (wymienionego w § 11 ust 4 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego MRIRW)

Wersje archiwalne: umowa (7z)wopp (2z); instrukcja wopp (2z)umowa (6z)umowa (5z)


Targowiska:

wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z)

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 31.07.2019 r.)

umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do dołączana do wniosku o przyznanie pomocy

Wersje archiwalne: umowa (wersja 5z),  umowa (wersja 4z)umowa (wersja 3z)


Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej  /  Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego:

wniosek o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z z dnia 16.01.2018 r.)

umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z z dnia 07.03.2023 r.)

Wersje archiwalne: umowa (wersja 5z); umowa (wersja 4z); umowa o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

KOMUNIKAT dotyczący kryteriów oceny operacji w punktach 6.13 oraz 6.14 wniosku o przyznanie pomocy:
W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:
 6.13.  Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
 6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków
 poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).
 Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.


Scalanie gruntów:

-wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z);

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja z dnia 09.03.2022 r.);

umowa o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Wersje archiwalne: umowa (wersja 7z); umowa (wersja 6z)umowa (wersja 5z z 11.03.2020 r.)umowa (wersja 2z z dnia 09.05.2016 r.); umowa (wersja 4z);


Następstwo prawne w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta wraz z instrukcją

umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta - dla operacji typu  "Gospodarka wodno-ściekowa"

umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta - dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”


Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie