Wsparcie przygotowawcze

Nazwa poddziałania.
Wsparcie przygotowawcze.
 
Kod działania.
19.1
 
Opis operacji.
Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.
 
Rodzaj wsparcia.
Pomoc ma formę płatności ryczałtowej. Wsparcie przygotowawcze może być wypłacone pod warunkiem zakończenia realizacji operacji w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013.
Warunkiem wypłaty ostatniej raty pomocy jest złożenie wraz z ostatnim wnioskiem o płatność projektu LSR spełniającego kryteria dostępu do wyboru LSR.
 
Beneficjenci.
Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST.
 
Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.
 
Warunki kwalifikowalności.
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, jeżeli:
·         obszar objęty jego działalnością, na którym realizowana ma być LSR zamieszkiwany jest przez nie więcej niż 150 000 mieszkańców, jest obszarem wiejskim lub zawiera obszar wiejski i nie jest objęty działalnością innych wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW;
·         obszar wiejski stanowiący lub zawierający się w obszarze objętym działalnością wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR, składa się z obszaru przynajmniej 2 gmin i zamieszkiwany jest przez nie mniej niż 30 000 mieszkańców;
·         wszystkie gminy, na obszarze objętym wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków PROW są członkami (partnerami) wnioskodawcy i nie są członkami (partnerami) innych wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW.
·         członkami (partnerami) wnioskodawcy jest przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego sektora (społecznego, gospodarczego i publicznego) z każdej gminy, której obszar objęty jest działalnością wnioskodawcy, na którym realizowana ma być LSR.
·         do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze wnioskodawca załączył koncepcję rozwoju lokalnego obszaru LSR, zawierającą przynajmniej:
o    opis obszaru i jego spójności,
o    plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie lokalnej strategii rozwoju, zwanej dalej „LSR” wraz z harmonogramem.
 
 
 
Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru.
Nie ustala się. Pomoc zostanie przyznana wszystkim wnioskodawcom, którzy spełnią warunki kwalifikowalności.
 
Kwoty i stawki wsparcia.
Wysokość wsparcia wynosi 110 tys. zł dla obszaru od 30 do 60 tys. mieszkańców , 132 tys. zł dla obszaru od 60 do 100 tys. mieszkańców oraz 154 tys. zł dla obszaru powyżej 100 tys. mieszkańców. Wsparcie finansowe
w formie zryczałtowanej płatności.
 
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie