Dla Zdrowia

loading...
Dla zdrowia
Zdrowe Łódzkie na plus

Pomoc finansowa na realizację działań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób – zadanie dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w celu poprawy zdrowia społeczności lokalnych, kształtowania ich postaw prozdrowotnych oraz promowania zdrowego stylu życia, budowania partnerstwa na rzecz umacniania zdrowia na poziomie regionalnym i lokalnym.

Na realizację wszystkich działań dla JST z terenu województwa łódzkiego przeznacza się kwotę 600.000 zł, przy założeniu po 100.000 zł na każde z działań.

Do kiedy trwa nabór ofert: do 12 stycznia 2024 r.

Wyniki konkursu: Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na realizację działań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób 

 

Chrońmy zdrowie psychiczne

„Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne” – zadanie dedykowane podmiotom, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami, określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, polegające na zorganizowaniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego.

Suma środków zaplanowanych w naborze: do 400 000,00 zł.

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 40.000,00 zł.

Nabór ofert: do 28 grudnia 2023 r..

Rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 21 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne - wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I - Indywidualne poradnictwo psychologiczne" na rok 2024. - www.bip.lodzkie.pl

Wyniki konkursu: Łódzkie promuje zdrowie

 

Drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne”

Przedmiotem konkursu jest zadanie, które polega na zorganizowaniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego. 

W ramach zadania udzielane będą indywidualne konsultacje psychologiczne w liczbie maksymalnie 6 dla jednego odbiorcy (tj. zapewnienie każdemu uczestnikowi działania możliwości udziału w maksymalnie 6 konsultacjach psychologicznych). W zadaniu zakłada się bezpośredni kontakt wykonawcy z odbiorcą zadania (porady realizowane w sposób tradycyjny). Dopuszcza się możliwość udzielenia porad telefonicznych lub za pomocą popularnych środków telekomunikacji takich jak np.: Messenger, WhatsApp, Skype.

Termin składania ofert: 07.03.2024 do godziny 16.00

Termin dokonania wyboru ofert: 28.03.2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 79.853,00 zł.

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem:

https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-ofert-z-zakresu-indywidualnego-poradnictwa-psychologicznego/

Wyniki konkursu: Drugi konkurs ofert „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne”

 

"Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie II – Warsztaty edukacyjno-rozwojowe.” – zadanie dedykowane podmiotom, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami, określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, polegające na przeprowadzeniu minimum jednego dwugodzinnego zajęcia warsztatowego dla wybranej grupy adresatów, na każdy z 5 tematów tj.

  • Emocje, myśli i zachowania,
  • Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna,
  • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania,
  • Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami,
  • Wyznaczanie i osiąganie celów.

Suma środków zaplanowanych w naborze: do 200 000,00 zł

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 40.000,00 zł

Nabór ofert: do 28 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 21 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne - wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie II - Warsztaty edukacyjno-rozwojowe." na rok 2024.

Wyniki konkursu: Łódzkie promuje zdrowie

 

"Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku” – konkurs ofert dedykowany organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, może być zrealizowane w szczególności poprzez:

  1. pomoc psychologiczną dla dzieci zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, dla osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne, na terenie województwa łódzkiego

Suma środków zaplanowanych w naborze: do 500 000,00 zł.

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 100.000,00 zł

Nabór ofert: do dnia 29.01.2024 r. do godz. 23:59:59.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: do końca marca 2024 r.

https://ngo.lodzkie.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-2024-roku/

Zdrowe odżywianie 60+

Zadanie dedykowane podmiotom, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami, określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, polegające na przeprowadzeniu indywidualnych porad dietetycznych dla seniorów.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: do 48 000,00 zł

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 24.000,00 zł.

Do kiedy trwa nabór ofert: do 5 stycznia 2024 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 21 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Zdrowe odżywianie 60+” w ramach zadania „Zdrowe Łódzkie na plus” na rok 2024.

Wyniki konkursu: Zdrowe Odżywianie 2024

Utrzymaj równowagę 60+

Zadanie dedykowane podmiotom, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami, określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, polegające na zorganizowaniu 12 zajęć rekreacyjno-ruchowych z zakresu gerontoprofilaktyki ruchowej wraz z edukacją zdrowotną (zwanej dalej zajęciami rekreacyjno-ruchowymi) na terenie co najmniej dwóch powiatów z terenu województwa łódzkiego wybranych przez realizatora.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: do 48 000,00 zł

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 24.000,00 zł.

Do kiedy trwa nabór ofert: do 5 stycznia 2024 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 21 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Utrzymaj równowagę 60+” w ramach zadania „Zdrowe Łódzkie na plus” na rok 2024.

Wyniki konkursu: Utrzymaj równowagę 60+

#akcjaDOTACJA