Dla Edukacji

loading...
Dla nauki
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja (...)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 62/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.

Konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym ma na celu rozwój kapitału społecznego i intelektualnego województwa łódzkiego poprzez wzbogacenie oferty edukacyjno-wychowawczej umożliwiającej kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych zwiększających wydajność, innowacyjność i konkurencyjność mieszkańców regionu.

Zadania priorytetowe:

  1. kształtowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych poprzez organizowanie zajęć językowych, konkursów oraz obozów językowych i wycieczek;
  2. rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym matematycznych w szczególności przez prowadzenie zajęć promujących i kształtujących myślenie matematyczne (logiczne i przestrzenne) oraz wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem propagowania bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych;
  3. organizacja działań mających na celu doskonalenie oraz promocję systemu kształcenia zawodowego tj. rozwijanie umiejętności  zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych;
  4. doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej: poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych i społecznych,  edukacji włączającej, wspierania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dotyczących możliwości współpracy z uczniem spoza polskiego systemu edukacji;
  5. organizacja przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie przynależności do wspólnoty regionu poprzez upowszechnianie wiedzy na temat województwa łódzkiego, jego historii wśród dzieci i młodzieży;
  6. rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez organizowanie inicjatyw o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i symbole narodowe.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 120 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł

Udział własny oferenta: 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

Okres realizacji zadania: 01.05.2024 r. – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: do 29.02.2024 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania/

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-z-zakresu-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania/

#akcjaDOTACJA