Dla Rolnictwa

loading...
Dla rolnictwa
Renowacja zbiorników wodnych

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy.

Ogłoszenie konkursu: 07.12.2023  r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 4 800 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 28.12.2023 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: styczeń/luty 2024 r.

Szczegóły : https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/renowacja-zbiornik%C3%B3w-wodnych-2024

Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14657-informacja-o-przyznaniu-dotacji-z-bud%C5%BCetu-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-na-2024-rok-renowacja-zbiornik%C3%B3w-wodnych

Dotacja dla spółek wodnych

W celu pokrycia wydatków na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, polegającej na udzielaniu dotacji celowej z budżetów tych jednostek. Zakres prac, na które można otrzymać dofinansowanie może obejmować m.in. konserwację kanałów i rowów wraz z plantowaniem urobku, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych,  oczyszczanie z namułu  wylotów drenarskich, wykaszanie skarp i dna rowów z porostów traw, karczowanie zakrzaczenia i drzew ze skarp rowów, naprawianie budowli wodno-melioracyjnych związanych funkcjonalnie z rowami, tj. mostków, przepustów, wylotów drenarskich.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 2 700 000,00 zł

Maksymalna kwota dotacji: do 50% wartości zadania

Nabór ofert: do 31 stycznia 2024 r.

Wyniki konkursu: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/sp%C3%B3%C5%82ki-wodne/udzielana-pomoc

#akcjaDOTACJA