Dla Przedsiębiorców

loading...
Dla przedsiębiorców
Integracja obywateli państw trzecich

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu integracji obywateli państw trzecich (nabór nr FELD.07.07-IP.01-001/23 w ramach Działania FELD.07.07 „Integracja obywateli państw trzecich” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027).

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą m.in. MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

1. Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, m.in.:

a) Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, itp.).

b) Wsparcie opiekuna, przewodnika, tłumacza.

c) Poradnictwo i wsparcie w formie indywidualnej, grupowej w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.

d) Grupy wsparcia.

e) Szkolenia językowe i kursy adaptacyjne dotyczące wartości i kultury polskiej.

f) Pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

g) Zapewnienie dostępu i wsparcie w zakresie edukacji.

h) Pomoc w podjęciu zatrudnienia (szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże itp.).

i) Zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych.

j) Zapewnienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w szczególności dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dzieci i młodzieży.

2. Budowa zdolności i potencjału instytucji i organizacji wspierających obywateli państw trzecich

3. Budowa potencjału JST w celu ułatwienia dostępu do usług dla obywateli państw trzecich

Możliwe działania w ramach typu 2 i 3, m.in.:

a) Szkolenia, warsztaty, seminaria z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z obywatelami państw trzecich (językowe, kulturowe, itp.).

b) Szkolenia podnoszące kompetencje personelu w zakresie obsługi obywateli państw trzecich służących poprawie ich sytuacji.

c) Dostosowanie rozwiązań organizacyjnych podmiotów w celu zapewnienia dostępności do świadczenia usług.

d) Usługi superwizji.

e) Wymiana doświadczeń z pracy z obywatelami państw trzecich (seminaria, wizyty studyjne, itp.).

f) Wsparcie zatrudnienia osób świadczących usługi na rzecz obywateli państw trzecich.

g) Wsparcie wolontariatu.

h) Działania rozpowszechniające dostęp do świadczonych usług.

4. Przezwyciężanie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji obywateli państw trzecich, w szczególności na rynku pracy

5. Wsparcie społeczeństwa przyjmującego

Możliwe działania w ramach typu 4 i 5, m.in.:

a) Kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

b) Działania promocyjno-informacyjne skierowane bezpośrednio do obywateli państw trzecich dotyczące ich praw i obowiązków w związku z przebywaniem na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

c) Wydarzenia o charakterze lokalnym dla mieszkańców danego obszaru w celu integracji obywateli państw trzecich z obywatelami Unii Europejskiej.

d) Tworzenie miejsc spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami państw trzecich a obywatelami Unii Europejskiej.

Suma środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w naborze: 15 696 123,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 13 stycznia 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: kwiecień 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/22354028-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-07-ip-01-001-23-w-ramach-dzialania-feld-07-07-integracja-obywateli-panstw-trzecich-

Integracja i społeczeństwo obywatelskie 2023r.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu budowy zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (nabór nr FELD.07.05-IP.01-002/23 w ramach Działania FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027).

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą m.in.: MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

a) działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem";

b) szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów, itp.;

c) wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.);

d) działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.;

e) działania integrujące środowisko obywatelskie;

f) działania informacyjno-promocyjne.

Suma środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w naborze: 2 500 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 2 lutego 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: kwiecień 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/22450733-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-05-ip-01-002-23-w-ramach-dzialania-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie-capacity-building

Wyniki naboru: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/funduszeue/dzialanie-feld.07.05-002/23-wyniki-naboru

Dotacja prac badawczo-rozwojowych(B+R)

Niniejszy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów przemysłowych planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Projekt może także obejmować wydatki związane z pracami wdrożeniowymi, które są związane z realizowanymi pracami B+R. Wyniki projektu powinny stanowić innowację produktową lub procesową w skali minimum przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Celem działania jest wzmacnianie konkurencyjności firm z regionu, zarówno na rynku polskim, jaki i międzynarodowym, poprzez rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Dofinansowanie otrzymają Ci wnioskodawcy, którzy w największym stopniu przyczynią się osiągnięcia celów założonych w I Priorytecie programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Innowacyjnego Łódzkiego. Podstawą wdrażania środków w tym zakresie jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego, która w roku 2023 została objęta procesem ewaluacji i aktualizacji.

Projekt obejmować może także wydatki związane z rozwojem kompetencji („komponent rozwój kompetencji”), który obejmuje nabywanie przez personel badawczy specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach prac B+R.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS):

 • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),
 • zaawansowane materiały budowlane
 • medycyna, farmacja, kosmetyki
 • energetyka, w tym odnawialne źródła energii
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 • informatyka i telekomunikacja

Spotkania informacyjne

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy organizuje spotkania informacyjne dotyczące naboru:

22 lutego 2024 (czwartek), godz. 10:00 – spotkanie online
Formularz zapisu

29 lutego 2024 (czwartek), godz. 10:00 – spotkanie stacjonarne w siedzibie COP
Formularz zapisu

12 marca 2024 (wtorek), godz. 10:00 – spotkanie online
Formularz zapisu

Po uzupełnieniu formularza zapisu na platfomie ClickMeeting na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji i linkiem umożliwiającym dołączenie do spotkania.
Uwaga! Na każde spotkanie obowiązuje limit uczestników. W razie dużego zainteresowania webinarami, zaproponujemy kolejny termin spotkania online.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2024 roku. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 49 500 000,00 zł.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę naboru: Nowy nabór dla przedsiębiorców na projekty B+R z możliwością wdrożenia - COP (lodzkie.pl)

Konkurencyjność MŚP

Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MSP.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

- rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).

W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia: Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).

Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca), ośrodki innowacji, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wpisujące się w definicję IOB.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 19 marca 2024 r. godz. 8.00, a kończy 25 kwietnia 2024 r. godz. 12.00.

Finanse:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 22 500 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Pełną dokumentację konkursową można znaleźć na stronie organizatora: FELD.01.05-IP.02-001/24 - COP (lodzkie.pl)

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Budowa organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem szczegółowym działania jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

a) działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem"

b) szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów itp.

c) wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.)

d) działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.

e) działania integrujące środowisko obywatelskie

f) działania informacyjno-promocyjne.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 2 500 000 zł

Wartość wsparcia na realizację ww. planu nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł na jedną organizację pozarządową.

Jedna organizacja pozarządowa może uzyskać przedmiotowe wsparcie tylko raz w trakcie trwania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 21 maja 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: lipiec/sierpień 2024 r.

Uprawnionymi wnioskodawcami do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
 • uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
 • instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe,
 • kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu,
 • MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS, dostępnej na stronie: https://sowa2021.efs.gov.pl/
 
Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział naboru wniosków I
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
telefon: (42) 638-91-75/ 77/ 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. 8.00-16.00
 
Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://psz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/23475590-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-05-ip-01-002-24-w-ramach-dzialania-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie-capacity-building

Integracja i społeczeństwo obywatelskie 2024r.

Przedmiotem naboru jest wybór projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania 07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie. Celem szczegółowym działania jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to:

 1. Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej, tj.:
a)  Instrumenty aktywizacji społecznej tj.:
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, obywatelskie, itp.),
- poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (coach, mentor itp.),
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe o profilu ogólnym, itp.),
- praca socjalna i środowiskowa.
b)  Instrumenty aktywizacji zawodowej tj.:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo  zawodowe,
- kursy i szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,  
- praktyki zawodowe,
- wolontariat,
- subsydiowane zatrudnienie,
- zatrudnienie wspomagane,
- trener pracy,
- prace społecznie użyteczne.
c)   Instrumenty aktywizacji edukacyjnej tj.:
- zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym,
- zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kursy językowe o profilu ogólnym, itp.),
- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (korepetycje, itp.),
- wspieranie edukacji formalnej (zakup podręczników i pomocy naukowych, sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu, itp.).
d)  Instrumenty aktywizacji zdrowotnej tj. działania o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
 
 1. Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej, tj.:
a)  Stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji (m.in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, środowiskowe domy samopomocy).

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi: 31 392 247 zł.

Termin składania wniosków: od 8 kwietnia 2024 r. godz. 00:00:00 do 21 maja 2024 r. godz. 23:59:59.

Termin ogłoszenia wyników: wrzesień/październik 2024 r.
 
Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS, dostępnej na stronie: https://sowa2021.efs.gov.pl/
 
Informacje na temat naboru:
Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział Naboru Wniosków I
adres: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
telefon: (42) 638-91-75/77/79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. 8.00-16.00
 
Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/23475584-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-05-ip-01-001-24-w-ramach-dzialania-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie-

#akcjaDOTACJA