Dla Samorządu

loading...
Dla samorządu
Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny – Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania w zakresie:

Priorytetu I „WyrównujeMY szanse dzieci i młodzieży” mające na celu rozwój, podniesienie jakości usług zapobiegających wykluczeniu, wyrównujących szanse, rozwijających potencjały dzieci i młodzieży;

Priorytetu II „WzmacniaMY kompetencje rodziców” mające na celu rozwój, podniesienie jakości usług wsparcia rodziny, w tym rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Termin naboru ofert: do 19.01.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: Wnioskowana kwota dotacji celowej nie może być niższa niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i nie może być wyższa niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla jednostki samorządu terytorialnego i musi być podana w pełnych złotych.

Link: Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024” - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Wyniki konkursu: https://bip.rcpslodz.pl/a,393,rozstrzygniecie-konkursu-samorzad-przyjazny-rodzinie-2024

Konkurs ogłoszony przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Ogrody przyjazne naturze

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, realizowany w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Celem naboru wniosków jest tworzenie, ochrona i poprawa jakości obszarów zieleni publicznej przyczyniających się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zwiększenie ilości i różnorodności roślin w przestrzeniach zielonych, tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi bioróżnorodności, tworzenie warunków wspomagających utrzymanie obszarów zielonych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 4 000 000 zł

Wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania nie może być wyższa niż 170 000 zł. Dotacja stanowić będzie maksymalnie 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Minimum 10% wartości zadania stanowić będzie wkład własny Wnioskodawcy.

Nabór ofert: do dnia 27 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: luty/marzec 2024 r.

Ogrody przyjazne naturze - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14646-ogrody-przyjazne-naturze-2024-przyznane-dotacje

Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024

Konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Zakres zadań zgłaszanych w naborze obejmować będzie budowę, przebudowę, remont miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie województwa łódzkiego obejmujących w szczególności: wiaty z ławkami i stołami, stojaki rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. Miejsca postojowe usytuowane powinny być na wytyczonych i oznakowanych szlakach rowerowych lub w atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu łódzkiego możliwych do zwiedzania na rowerze.

Ogłoszenie konkursu: 06.12.2023  r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 000 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 29.12.2023 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2024 r.

Więcej informacji

Wyniki konkursu: https://www.lodzkie.pl/turystyka/infrastruktura-rowerowa-na-plus-2024

Integracja obywateli państw trzecich

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu integracji obywateli państw trzecich (nabór nr FELD.07.07-IP.01-001/23 w ramach Działania FELD.07.07 „Integracja obywateli państw trzecich” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027).

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

1. Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, m.in.:

a) Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, itp.).

b) Wsparcie opiekuna, przewodnika, tłumacza.

c) Poradnictwo i wsparcie w formie indywidualnej, grupowej w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.

d) Grupy wsparcia.

e) Szkolenia językowe i kursy adaptacyjne dotyczące wartości i kultury polskiej.

f) Pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

g) Zapewnienie dostępu i wsparcie w zakresie edukacji.

h) Pomoc w podjęciu zatrudnienia (szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże itp.).

i) Zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych.

j) Zapewnienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w szczególności dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dzieci i młodzieży.

2. Budowa zdolności i potencjału instytucji i organizacji wspierających obywateli państw trzecich

3. Budowa potencjału JST w celu ułatwienia dostępu do usług dla obywateli państw trzecich

Możliwe działania w ramach typu 2 i 3, m.in.:

a) Szkolenia, warsztaty, seminaria z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z obywatelami państw trzecich (językowe, kulturowe, itp.).

b) Szkolenia podnoszące kompetencje personelu w zakresie obsługi obywateli państw trzecich służących poprawie ich sytuacji.

c) Dostosowanie rozwiązań organizacyjnych podmiotów w celu zapewnienia dostępności do świadczenia usług.

d) Usługi superwizji.

e) Wymiana doświadczeń z pracy z obywatelami państw trzecich (seminaria, wizyty studyjne, itp.).

f) Wsparcie zatrudnienia osób świadczących usługi na rzecz obywateli państw trzecich.

g) Wsparcie wolontariatu.

h) Działania rozpowszechniające dostęp do świadczonych usług.

4. Przezwyciężanie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji obywateli państw trzecich, w szczególności na rynku pracy

5. Wsparcie społeczeństwa przyjmującego

Możliwe działania w ramach typu 4 i 5, m.in.:

a) Kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

b) Działania promocyjno-informacyjne skierowane bezpośrednio do obywateli państw trzecich dotyczące ich praw i obowiązków w związku z przebywaniem na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

c) Wydarzenia o charakterze lokalnym dla mieszkańców danego obszaru w celu integracji obywateli państw trzecich z obywatelami Unii Europejskiej.

d) Tworzenie miejsc spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami państw trzecich a obywatelami Unii Europejskiej.

Suma środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w naborze: 15 696 123,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 13 stycznia 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: kwiecień 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/22354028-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-07-ip-01-001-23-w-ramach-dzialania-feld-07-07-integracja-obywateli-panstw-trzecich-

#akcjaDOTACJA