Dla NGO

loading...
Dla ngo
Sportowa wieś PLUS

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert realizowane jest poprzez szkolenie sportowe oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim młodzieży uzdolnionej sportowo z terenów wiejskich i małych miast. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego oraz zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

Edycja II

Ogłoszenie konkursu: 05.03.2024 r.

Termin składania ofert: 28.03.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł

Szczegóły: https://ngo.lodzkie.pl/otwarty-konkurs-ofert-pn-sportowa-wies-plus/

Rozstrzygnięcie konkursu:https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-sportowa-wies-plus/

 

Edycja I

Ogłoszenie konkursu: 29.11.2023 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 800 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 20.12.2023  r.

Szczegóły :https://www.lodzkie.pl/sport/dotacje-na-sport/dotacje-2024/sportowa-wie%C5%9B-plus

Rozstrzygnięcie konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-z-zakresu-kultury-fizycznej-pn-sportowa-wies-plus/

MoceNadŁódzkie

Konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym (NGO).

Pragnącym w odpowiedzi na oddolne inicjatywy obywatelskie zrealizować zadania mające na celu aktywizowanie mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie w jednym z następujących rodzajów:

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • polityka społeczna (w szczególności zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym);
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 25 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: do 19 grudnia 2023 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: do 19 lutego 2024 r.

https://ngo.lodzkie.pl/wojewodzki-program-pn-moce-nadlodzkie-czas-start/

Wyniki konkursu: MoceNadŁódzkie - rozstrzygnięcie

Integracja obywateli państw trzecich

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu integracji obywateli państw trzecich (nabór nr FELD.07.07-IP.01-001/23 w ramach Działania FELD.07.07 „Integracja obywateli państw trzecich” programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027).

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

1. Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, m.in.:

a) Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, itp.).

b) Wsparcie opiekuna, przewodnika, tłumacza.

c) Poradnictwo i wsparcie w formie indywidualnej, grupowej w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.

d) Grupy wsparcia.

e) Szkolenia językowe i kursy adaptacyjne dotyczące wartości i kultury polskiej.

f) Pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

g) Zapewnienie dostępu i wsparcie w zakresie edukacji.

h) Pomoc w podjęciu zatrudnienia (szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże itp.).

i) Zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych.

j) Zapewnienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w szczególności dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dzieci i młodzieży.

2. Budowa zdolności i potencjału instytucji i organizacji wspierających obywateli państw trzecich

3. Budowa potencjału JST w celu ułatwienia dostępu do usług dla obywateli państw trzecich

Możliwe działania w ramach typu 2 i 3, m.in.:

a) Szkolenia, warsztaty, seminaria z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z obywatelami państw trzecich (językowe, kulturowe, itp.).

b) Szkolenia podnoszące kompetencje personelu w zakresie obsługi obywateli państw trzecich służących poprawie ich sytuacji.

c) Dostosowanie rozwiązań organizacyjnych podmiotów w celu zapewnienia dostępności do świadczenia usług.

d) Usługi superwizji.

e) Wymiana doświadczeń z pracy z obywatelami państw trzecich (seminaria, wizyty studyjne, itp.).

f) Wsparcie zatrudnienia osób świadczących usługi na rzecz obywateli państw trzecich.

g) Wsparcie wolontariatu.

h) Działania rozpowszechniające dostęp do świadczonych usług.

4. Przezwyciężanie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji obywateli państw trzecich, w szczególności na rynku pracy

5. Wsparcie społeczeństwa przyjmującego

Możliwe działania w ramach typu 4 i 5, m.in.:

a) Kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

b) Działania promocyjno-informacyjne skierowane bezpośrednio do obywateli państw trzecich dotyczące ich praw i obowiązków w związku z przebywaniem na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

c) Wydarzenia o charakterze lokalnym dla mieszkańców danego obszaru w celu integracji obywateli państw trzecich z obywatelami Unii Europejskiej.

d) Tworzenie miejsc spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami państw trzecich a obywatelami Unii Europejskiej.

Suma środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w naborze: 15 696 123,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 13 stycznia 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: kwiecień 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/22354028-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-07-ip-01-001-23-w-ramach-dzialania-feld-07-07-integracja-obywateli-panstw-trzecich-

 

Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji środowisk wiejskich, dzięki doposażeniu organizacji w sprzęt i przedmioty niezbędne do kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: od dnia 21 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie naboru: do dnia 30 kwietnia 2024 r.

https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2023/item/14354-pierwszy-otwarty-konkurs-dotacyjny-pn-%E2%80%9Epropagowanie-produkt%C3%B3w-tradycyjnych-i-dziedzictwa-kulinarnego-jako-elementu-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-kulturowej%E2%80%9D

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/wyniki-konkursu-ofert-pn-propagowanie-produktow-tradycyjnych-i-dziedzictwa-kulinarnego-jako-elementu-swiadomosci-kulturowej/

Uchwała zmieniająca do wyników konkursu:  https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2024

Łódzkie Pełne Tradycji
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”, mający na celu wzbogacenie oferty kulturowej województwa łódzkiego oraz wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wsparcie zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru, realizowanych poprzez:
 • dokumentację, archiwizację i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych i ludowych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania poprzez publikacje książkowe, prasowe, multimedialne i inne;
 • działania edukacyjno-kulturowe, w tym m.in.: warsztaty, kursy, szkolenia, poradniki, filmy instruktażowe dotyczące zagadnień kultury tradycyjnej i ludowej oraz prowadzenie nauki przez konkretnego „mistrza tradycji” lub osobę trudniącą się w tzw. „ginących zawodach” w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury, spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa;
 • działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultury tradycyjnej i ludowej, w tym m.in: konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje;
 • działania multimedialne, realizowane w części lub całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia kultury tradycyjnej i ludowej;
 • działania warsztatowe służące renowacji strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, śpiewu, tańca, obrzędowości.
Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:
 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Najważniejsze informacje o konkursie:
 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 500 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 25 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 11 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59
 • do 18 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 lutego 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 16 lutego 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

https://www.lodzkie.pl/kultura/czwarty-otwarty-konkurs-ofert-pt-%C5%82%C3%B3dzkie-pe%C5%82ne-tradycji-2024

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkurs-pn-lodzkie-pelne-tradycji/

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie realizowane poprzez prowadzenie na terenie województwa łódzkiego całodobowego interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego z planowaną liczbą 15 miejsc organizacyjnych dla dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia wymagających specjalistycznej opieki, w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

 

Termin naboru ofert: Do dnia 18 marca 2024 r. do godziny 23:59:59

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 4.600.000,00 zł

Okres realizacji zadania: Od 1 lipca 2024 rdo 30 czerwca 2026 r.

 

Organizatorem konkursu jest: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej

Dane kontaktowe:(42 203-48-08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem:

 https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-ofert-na-prowadzenie-interwencyjnego-osrodka-preadopcyjnego/

lub bezpośrednio na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej: Ośrodek  preadopcyjny- konkurs

Wyniki konkursu: Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Działania na rzecz osób starszych

Nazwa konkursu: Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

 • aktywizację społeczną osób starszych, w tym wsparcie współpracy międzypokoleniowej,
 • zapewnienie dostępu do działań na rzecz osób starszych,
 • wsparcie wolontariatu osób starszych.

Termin składania ofert: do 23.02.2024 r. 

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 260.000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji: 25.000,00 zł.

Link:  https://bip.rcpslodz.pl/a,355,pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans-tych-rodzin-i-osob-dzialania-na-rzecz-osob-starszych https://bip.rcpslodz.pl/a,355,pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans-tych-rodzin-i-osob-dzialania-na-rzecz-osob-starszych

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu: Pierwszy konkurs -Seniorzy 2024r.

 

Nazwa konkursu: Drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁODZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób – działania na rzecz osób starszych

Zadanie nr 1 pn.: SENIOR Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT – dedykowane jest 100 seniorom, mieszkańcom powiatu radomszczańskiego.

Zadanie będzie polegało na:

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących warsztatów 1-2 razy w tygodniu
  z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej (w czerwcu, lipcu i sierpniu):
 1. wokalnych dla 30 seniorów powiatu radomszczańskiego;
 2. tanecznych dla 50 seniorów powiatu radomszczańskiego;
 3. teatralnych dla 20 seniorów powiatu radomszczańskiego;
 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu pikniku integracyjnego „Od juniora do seniora” dla 100 mieszkańców powiatu radomszczańskiego.
 • podsumowaniu realizacji zadania poprzez przeprowadzenie występu taneczno-wokalnego
  i prezentację spektaklu teatralnego, będących wynikiem przeprowadzonych warsztatów: wokalnych, tanecznych i teatralnych.

Zadanie nr 2 pn.: „Pora na seniora” – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego – dedykowane jest 100 seniorom, mieszkańcom powiatu tomaszowskiego.

Zadanie będzie polegało na:

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania edukacyjno-integracyjnego dla 100 seniorów powiatu tomaszowskiego podczas, którego przeprowadzone zostaną:
  1. 2-godzinna prelekcja z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania w wieku senioralnym połączona z pokazem kulinarnym;
  2. 2,5-godzinne warsztaty taneczne dla par, z dwoma trenerami/instruktorami, których celem będzie nauka tańca towarzyskiego;
  3. zabawa taneczno-integracyjna przy muzyce mechanicznej, połączona z grami i zabawami integracyjnymi, poprowadzona przez dwóch wodzirejów.

 

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: łącznie 80.000,00 zł, w tym:

 1. na zadanie nr 1 pn.: SENIOR Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT - 40 000,00 zł,
 2. na zadanie nr 2 pn.: „Pora na seniora” – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego - 40 000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji: 40.000,00 zł.

Link: Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁODZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Wyniki konkursu: Drugi otwarty konkurs dla seniorów 2024r.Drugi otwarty konkurs dla seniorów 2024r.

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

 

Strzelectwo Sportowe

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku pn. „Strzelectwo Sportowe”.

Celem zadania publicznego jest popularyzacja strzelectwa sportowego, kształtowanie postaw proobronnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowania strzelectwem sportowym wśród dzieci i młodzieży województwa łódzkiego.

Oczekiwane rezultaty zadania:  Organizacja strzeleckich zajęć sportowych dla minimum 100 osób.

Termin składania ofert: 21.02.2024 r.

Termin realizacja zadań: 15.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

Kwota przeznaczona na konkurs: 1 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 100 000 zł

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Strzelectwo sportowe

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-strzelectwo-sportowe/

Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert „Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez: weryfikację przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku pn. „Szlaki Rowerowe Ziemi Sieradzkiej” (ok. 320 km),

na które składają się następujące szlaki: „św. Maksymiliana Kolbego”, „Skarbów Ziemi Sieradzkiej”, „Osad Braci Czeskich”, „Węgla Brunatnego”.

Oczekiwane rezultaty zadania: - sporządzony projekt dokumentacji technicznej całego przebiegu szlaku rowerowego wraz ze zdjęciami punktów umiejscowienia znaków.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 30 000,00 zł 

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 30 000,00 zł 

Termin składania ofert: 1 lutego 2024 r. – 23 lutego 2024 r. 

Okres realizacji zadania: 1 maja – 31 grudnia 2024 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem : Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/weryfikacja-szlakow-rowerowych-etap-i-rozstrzygniecie-konkursu-2/

Konkurs z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 62/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.

Konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym ma na celu rozwój kapitału społecznego i intelektualnego województwa łódzkiego poprzez wzbogacenie oferty edukacyjno-wychowawczej umożliwiającej kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych zwiększających wydajność, innowacyjność i konkurencyjność mieszkańców regionu.

Zadania priorytetowe:

 1. kształtowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych poprzez organizowanie zajęć językowych, konkursów oraz obozów językowych i wycieczek;
 2. rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym matematycznych w szczególności przez prowadzenie zajęć promujących i kształtujących myślenie matematyczne (logiczne i przestrzenne) oraz wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem propagowania bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych;
 3. organizacja działań mających na celu doskonalenie oraz promocję systemu kształcenia zawodowego tj. rozwijanie umiejętności  zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych;
 4. doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej: poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych i społecznych,  edukacji włączającej, wspierania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dotyczących możliwości współpracy z uczniem spoza polskiego systemu edukacji;
 5. organizacja przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie przynależności do wspólnoty regionu poprzez upowszechnianie wiedzy na temat województwa łódzkiego, jego historii wśród dzieci i młodzieży;
 6. rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez organizowanie inicjatyw o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i symbole narodowe.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 120 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł

Udział własny oferenta: 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

Okres realizacji zadania: 01.05.2024 r. – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: do 29.02.2024 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania/

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-z-zakresu-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania/

Integracja i społeczeństwo obywatelskie 2024r.

Przedmiotem naboru jest wybór projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania 07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie. Celem szczegółowym działania jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to:

 1. Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej, tj.:
a)  Instrumenty aktywizacji społecznej tj.:
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, obywatelskie, itp.),
- poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (coach, mentor itp.),
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe o profilu ogólnym, itp.),
- praca socjalna i środowiskowa.
b)  Instrumenty aktywizacji zawodowej tj.:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo  zawodowe,
- kursy i szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,  
- praktyki zawodowe,
- wolontariat,
- subsydiowane zatrudnienie,
- zatrudnienie wspomagane,
- trener pracy,
- prace społecznie użyteczne.
c)   Instrumenty aktywizacji edukacyjnej tj.:
- zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym,
- zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kursy językowe o profilu ogólnym, itp.),
- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (korepetycje, itp.),
- wspieranie edukacji formalnej (zakup podręczników i pomocy naukowych, sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu, itp.).
d)  Instrumenty aktywizacji zdrowotnej tj. działania o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
 
 1. Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej, tj.:
a)  Stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji (m.in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, środowiskowe domy samopomocy).

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi: 31 392 247 zł.

Termin składania wniosków: od 8 kwietnia 2024 r. godz. 00:00:00 do 21 maja 2024 r. godz. 23:59:59.

Termin ogłoszenia wyników: wrzesień/październik 2024 r.
 
Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS, dostępnej na stronie: https://sowa2021.efs.gov.pl/
 
Informacje na temat naboru:
Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział Naboru Wniosków I
adres: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
telefon: (42) 638-91-75/77/79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. 8.00-16.00
 
Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/23475584-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-05-ip-01-001-24-w-ramach-dzialania-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie-

Budowa organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem szczegółowym działania jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

a) działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem"

b) szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów itp.

c) wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.)

d) działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.

e) działania integrujące środowisko obywatelskie

f) działania informacyjno-promocyjne.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 2 500 000 zł

Wartość wsparcia na realizację ww. planu nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł na jedną organizację pozarządową.

Jedna organizacja pozarządowa może uzyskać przedmiotowe wsparcie tylko raz w trakcie trwania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 21 maja 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: lipiec/sierpień 2024 r.

Uprawnionymi wnioskodawcami do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
 • uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
 • instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe,
 • kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu,
 • MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS, dostępnej na stronie: https://sowa2021.efs.gov.pl/
 
Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział naboru wniosków I
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
telefon: (42) 638-91-75/ 77/ 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. 8.00-16.00
 
Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://psz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/23475590-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-05-ip-01-002-24-w-ramach-dzialania-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie-capacity-building

Pierwszy konkurs z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich włączanie społeczne.

Zadanie publiczne może być zrealizowane m.in. poprzez:

 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 • świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 • oraz inne.

Okres realizacji zadania: 23.09.2024 r.- 20.12.2024 r.

Termin składania ofert:  28.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 800 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania

UWAGA:

Beneficjentami zadania publicznego realizowanego poprzez organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach mogą być tylko osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.plO terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Za nabór ofert oraz procedurę opiniowania złożonych ofert odpowiada:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. /+48/ 42 203 48 36

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://ngo.lodzkie.pl/14542-2/

Drugi konkurs z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Cel zadania nr 1:

Tworzenie warunków do rozpoznawania i zaspokajania spersonalizowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, wczesna identyfikacja problemów w różnych grupach wiekowych.

Cele zadania nr 2: 

 1. Budowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
 2. Kształtowanie świadomości społecznej, promowanie praw osób niepełnosprawnych oraz kompleksowego podejścia do niepełnosprawności.

Okres realizacji zadania: 23.09.2024 r.- 20.12.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 800 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: Zgodna z kwotą określoną w opisach poszczególnych zadań.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.plO terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Za nabór ofert oraz procedurę opiniowania złożonych ofert odpowiada:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. /+48/ 42 203 48 36

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:https://ngo.lodzkie.pl/drugi-konkurs-z-zakresu-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych/

 

Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego

Celem zadań publicznych jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez:
1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych uzyskały co najmniej 30 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec)

lub
2.szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w zespołowych grach sportowych uzyskały co najmniej 50 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

Oczekiwane rezultaty zadania:
1. Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych – minimum 20 godzin.
2. Udział minimum 20 uczestników w szkoleniu.

Okres realizacji zadania: 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: 24.07.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 30 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

Więcej informacji :https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-pn-szkolenie-sportowe-realizowane-w-ramach-systemu-sportu-mlodziezowego-3/

#akcjaDOTACJA