Dla Turystyki

loading...
Dla turystyki
Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024

Konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Zakres zadań zgłaszanych w naborze obejmować będzie budowę, przebudowę, remont miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie województwa łódzkiego obejmujących w szczególności: wiaty z ławkami i stołami, stojaki rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. Miejsca postojowe usytuowane powinny być na wytyczonych i oznakowanych szlakach rowerowych lub w atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu łódzkiego możliwych do zwiedzania na rowerze.

Ogłoszenie konkursu: 06.12.2023  r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 000 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 29.12.2023 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2024 r.

Więcej informacji

Wyniki konkursu: https://www.lodzkie.pl/turystyka/infrastruktura-rowerowa-na-plus-2024

Turystyka na Plus 2024

Konkurs, którego celem jest rozwój regionalnej turystyki, upowszechnienie walorów turystycznych województwa łódzkiego i podnoszenie kompetencji kadr turystycznych w 2024 roku, jest dedykowany organizacjom pozarządowym.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 470 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 18 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: do 29 grudnia 2023 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2024 r.

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. „Turystyka na Plus 2024” – NGO w łódzkiem (lodzkie.pl)

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-pierwszego-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-turystyki-i-krajoznawstwa-w-2024-r-pn-turystyka-na-plus-2024/

Ogrody przyjazne naturze

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, realizowany w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Celem naboru wniosków jest tworzenie, ochrona i poprawa jakości obszarów zieleni publicznej przyczyniających się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zwiększenie ilości i różnorodności roślin w przestrzeniach zielonych, tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi bioróżnorodności, tworzenie warunków wspomagających utrzymanie obszarów zielonych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 4 000 000 zł

Wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania nie może być wyższa niż 170 000 zł. Dotacja stanowić będzie maksymalnie 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Minimum 10% wartości zadania stanowić będzie wkład własny Wnioskodawcy.

Nabór ofert: do dnia 27 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: luty/marzec 2024 r.

Ogrody przyjazne naturze - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14646-ogrody-przyjazne-naturze-2024-przyznane-dotacje

Rodzinne ogrody działkowe

Dotacje skierowane są do stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie województwa łódzkiego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Celem naboru wniosków jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 1 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 30 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: do dnia 3 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)

Dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie województwa łódzkiego - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: Województwo Łódzkie Ogrodem Polski

Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego

Celem zadania jest propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji środowisk wiejskich, dzięki doposażeniu organizacji w sprzęt i przedmioty niezbędne do kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: od dnia 21 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie naboru: do dnia 30 kwietnia 2024 r.

https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2023/item/14354-pierwszy-otwarty-konkurs-dotacyjny-pn-%E2%80%9Epropagowanie-produkt%C3%B3w-tradycyjnych-i-dziedzictwa-kulinarnego-jako-elementu-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-kulturowej%E2%80%9D

Wyniki konkursu:https://ngo.lodzkie.pl/wyniki-konkursu-ofert-pn-propagowanie-produktow-tradycyjnych-i-dziedzictwa-kulinarnego-jako-elementu-swiadomosci-kulturowej/

Uchwała zmieniająca do wyników konkursu:  https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2024

 

Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert „Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez: weryfikację przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku pn. „Szlaki Rowerowe Ziemi Sieradzkiej” (ok. 320 km),

na które składają się następujące szlaki: „św. Maksymiliana Kolbego”, „Skarbów Ziemi Sieradzkiej”, „Osad Braci Czeskich”, „Węgla Brunatnego”.

Oczekiwane rezultaty zadania: - sporządzony projekt dokumentacji technicznej całego przebiegu szlaku rowerowego wraz ze zdjęciami punktów umiejscowienia znaków.

 

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 30 000,00 zł 

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 30 000,00 zł 

Termin składania ofert: 1 lutego 2024 r. – 23 lutego 2024 r. 

Okres realizacji zadania: 1 maja – 31 grudnia 2024

Więcej informacji można znaleźć pod adresem : Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/weryfikacja-szlakow-rowerowych-etap-i-rozstrzygniecie-konkursu-2/

#akcjaDOTACJA