Dla Kultury

loading...
Dla kultury
Łódzkie Ratuje Zabytki

Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane planowane do zrealizowania w 2024 roku.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 12 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 150 000 zł

Nabór ofert: do 21 grudnia 2023 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: luty/marzec 2024 r.

Łódzkie ratuje zabytki - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: Łódzkie Ratuje Zabytki- lista beneficjentów

Mała architektura zabytkowa

Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. Przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;

2) pomniki, posągi, wodotryski, kolumny i inne obiekty architektury ogrodowej.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 300 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł

Nabór ofert: do 19 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2024 r.

Wyniki konkursu: Mała architektura zabytkowa - lodzkie.pl

Kulturalnie Regionalnie - wydarzenia

Konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym (NGO) pragnącym:

 • Organizować wydarzenia kulturalne prezentujące dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • Prezentować lokalny i regionalny dorobek kultury;
 • Prezentować sylwetki i twórczość Zbigniewa Herberta w 100. rocznicę urodzin oraz Józefa Chełmońskiego w 110. rocznicę śmierci;
 • Popularyzować postaci i ich dorobek kulturalny, wskazane w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako patroni roku 2024.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 40 000 zł

Nabór ofert: do 21 grudnia 2023 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: do 15 lutego 2024 r.

Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku - lodzkie.pl

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku - lodzkie.pl

Łódzkie Pamięta

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 50 000 zł

Nabór ofert: do 21 grudnia 2023 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: do 31 stycznia 2024 r.

Drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” w 2024 roku - lodzkie.pl

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Łódzkie pamięta” w 2024 roku - lodzkie.pl

Fundusz Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego

Aplikować mogą artyści, studenci oraz uczniowie/słuchacze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Jest to innowacyjny program wsparcia finansowego, mający na celu rozwój artystyczny osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego. W ramach funduszu można otrzymać dwa rodzaje wsparcia - środki finansowe za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne kandydata w ramach filaru o nazwie „dorobek”, oraz środki finansowe na realizację projektów artystycznych kandydata lub jego dalszy rozwój artystyczny w ramach filaru funduszu o nazwie „rozwój”.

W filarze „DOROBEK”

Nabór wniosków trwa od 01 stycznia do 30 września danego roku kalendarzowego.

Wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 10 000 zł.

W filarze „ROZWÓJ”

Nabór wniosków w ramach filaru „rozwój” ma charakter ciągły, jednak musi on zostać złożony na minimum 90 dni przed planowanym terminem wydatkowania przyznanego wsparcia.

Maksymalna kwota dotacji: 15 000 zł.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 150 000 zł

Więcej informacji na: https://www.lodzkie.pl/kultura/fundusz-rozwoju-kultury

 Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2024/item/14703-przyznane-wsparcie-finansowe-w-ramach-funduszu-rozwoju-kultury-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

 

Łódzkie Pełne Tradycji

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”, mający na celu wzbogacenie oferty kulturowej województwa łódzkiego oraz wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wsparcie zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru, realizowanych poprzez:
 • dokumentację, archiwizację i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych i ludowych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania poprzez publikacje książkowe, prasowe, multimedialne i inne;
 • działania edukacyjno-kulturowe, w tym m.in.: warsztaty, kursy, szkolenia, poradniki, filmy instruktażowe dotyczące zagadnień kultury tradycyjnej i ludowej oraz prowadzenie nauki przez konkretnego „mistrza tradycji” lub osobę trudniącą się w tzw. „ginących zawodach” w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury, spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa;
 • działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultury tradycyjnej i ludowej, w tym m.in: konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje;
 • działania multimedialne, realizowane w części lub całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia kultury tradycyjnej i ludowej;
 • działania warsztatowe służące renowacji strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, śpiewu, tańca, obrzędowości.
Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:
 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Najważniejsze informacje o konkursie:
 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 500 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 25 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 11 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59
 • do 18 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 lutego 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 16 lutego 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

https://www.lodzkie.pl/kultura/czwarty-otwarty-konkurs-ofert-pt-%C5%82%C3%B3dzkie-pe%C5%82ne-tradycji-2024

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkurs-pn-lodzkie-pelne-tradycji/

#akcjaDOTACJA