Dla Sołectw

loading...
Dla sołectw
Sołectwo na plus

Konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Celem naboru wniosków jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Nabór „Sołectwo na plus” ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb poprzez zgłaszanie ich bezpośrednio przez przedstawicieli sołectw.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 15 000 000 zł

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień/maj 2024 r.

Pytania na temat naboru "Sołectwo na plus" można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 291-97-69, 42 291-97-71, 42 291-97-67, 42 663-35-70, 42 291-97-98, 42 663-32-24

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024

Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14791-informacja-o-wynikach-nabor%C3%B3w-so%C5%82ectwo-na-plus-

Infrastruktura sołecka na plus

Konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Celem naboru wniosków jest kreowanie przestrzeni i wykorzystanie potencjału innowacyjności wsi wynikającego z ducha wspólnoty, umiejętności współpracy społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, dobrego dostępu do zasobów naturalnych oraz inteligentnego wykorzystania wiedzy.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 8 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 100 000,00 zł

Nabór ofert: do 20 grudnia 2023 r.

Infrastruktura sołecka na plus (2024) - lodzkie.pl

Wyniki konkursu:https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14791-informacja-o-wynikach-nabor%C3%B3w-so%C5%82ectwo-na-plus-

Świetlica sołecka na plus

Celem naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus” jest wsparcie finansowe skierowane do sołectw z obszaru województwa łódzkiego na realizację zadań z zakresu budowy lub zakupu i montażu nowych świetlic sołeckich (między innymi kontenerowych lub drewnianych). Wsparcie to umożliwi wykorzystanie potencjału mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocni ich umiejętność współpracy oraz pozwoli na stworzenie miejsc wspólnej integracji. Pomoc skierowana jest do sołectw, na terenie których brak jest miejsc pełniących funkcję świetlicy wiejskiej.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 4 200 000,00 zł

Maksymalna kwota dotacji: do 200 000,00. zł;

Nabór ofert: do 31 stycznia 2024 r.

Szczegóły konkursu: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/swietlica-solecka-plus

Wyniki konkursu:https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14791-informacja-o-wynikach-nabor%C3%B3w-so%C5%82ectwo-na-plus-

 

Łódzkie Ratuje Zabytki

Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane planowane do zrealizowania w 2024 roku.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 12 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 150 000 zł

Nabór ofert: do 21 grudnia 2023 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: luty/marzec 2024 r.

Łódzkie ratuje zabytki - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: Łódzkie Ratuje Zabytki- lista beneficjentów

Renowacja zbiorników wodnych

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy.

Ogłoszenie konkursu: 07.12.2023  r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 4 800 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 28.12.2023 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu: styczeń/luty 2024 r.

Szczegóły : https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/renowacja-zbiornik%C3%B3w-wodnych-2024

Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14657-informacja-o-przyznaniu-dotacji-z-bud%C5%BCetu-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-na-2024-rok-renowacja-zbiornik%C3%B3w-wodnych

Kulturalnie Regionalnie - wydarzenia

Konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym (NGO) pragnącym:

  • Organizować wydarzenia kulturalne prezentujące dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
  • Prezentować lokalny i regionalny dorobek kultury;
  • Prezentować sylwetki i twórczość Zbigniewa Herberta w 100. rocznicę urodzin oraz Józefa Chełmońskiego w 110. rocznicę śmierci;
  • Popularyzować postaci i ich dorobek kulturalny, wskazane w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako patroni roku 2024.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 40 000 zł

Nabór ofert: do 21 grudnia 2023 r.

Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku - lodzkie.pl

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku - lodzkie.pl

Mała architektura zabytkowa

Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. Przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;

2) pomniki, posągi, wodotryski, kolumny i inne obiekty architektury ogrodowej.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 300 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł

Nabór ofert: do 19 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2024 r.

Wyniki konkursu: Mała architektura zabytkowa - lodzkie.pl

Dotacja dla spółek wodnych

W celu pokrycia wydatków na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, polegającej na udzielaniu dotacji celowej z budżetów tych jednostek. Zakres prac, na które można otrzymać dofinansowanie może obejmować m.in. konserwację kanałów i rowów wraz z plantowaniem urobku, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych,  oczyszczanie z namułu  wylotów drenarskich, wykaszanie skarp i dna rowów z porostów traw, karczowanie zakrzaczenia i drzew ze skarp rowów, naprawianie budowli wodno-melioracyjnych związanych funkcjonalnie z rowami, tj. mostków, przepustów, wylotów drenarskich.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 2 700 000,00 zł

Maksymalna kwota dotacji: do 50% wartości zadania

Nabór ofert: do 31 stycznia 2024 r.

Wyniki konkursu :https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/sp%C3%B3%C5%82ki-wodne/udzielana-pomoc

 

#akcjaDOTACJA