Dla Rodziny

loading...
Dla rodziny
Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny – Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania w zakresie:

Priorytetu I „WyrównujeMY szanse dzieci i młodzieży” mające na celu rozwój, podniesienie jakości usług zapobiegających wykluczeniu, wyrównujących szanse, rozwijających potencjały dzieci i młodzieży;

Priorytetu II „WzmacniaMY kompetencje rodziców” mające na celu rozwój, podniesienie jakości usług wsparcia rodziny, w tym rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Termin naboru ofert: do 19.01.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: Wnioskowana kwota dotacji celowej nie może być niższa niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i nie może być wyższa niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla jednostki samorządu terytorialnego i musi być podana w pełnych złotych.

Link: Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024” - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Wyniki konkursu: https://bip.rcpslodz.pl/a,393,rozstrzygniecie-konkursu-samorzad-przyjazny-rodzinie-2024

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

Krótki opis konkursu:

Zadanie publiczne zgłoszone do otwartego kursu ofert może być realizowane w szczególności poprzez:

 • wyrównywanie szans rozwojowych osób oraz rodzin (w tym rodzin z dziećmi) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. dostęp do poradnictwa specjalistycznego,
 • podejmowanie działań wzmacniających więzi rodzinne poprzez m.in. spotkania międzypokoleniowe, zajęcia integracyjne,
 • wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców, szczególnie mieszkańców społeczności wiejskich,
 • popularyzacja wolontariatu;

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 240 000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji: 30 000,00 zł.

Link: Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu: Rozstrzygniecie-pierwszego-otwartego-konkursu-na-wsparcieRozstrzygniecie-pierwszego-otwartego-konkursu-na-wsparcieRozstrzygniecie-pierwszego-otwartego-konkursu-na-wsparcieRozstrzygniecie-pierwszego-otwartego-konkursu-na-wsparcie

Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

Pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych, przeznaczona na działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W ramach konkursu będzie można otrzymać wsparcie na:

 • realizację usług mających na celu wzmocnienie zdolności rodzin i jej członków
  do przezwyciężania trudności i kryzysów życia rodzinnego, w tym problemów opiekuńczo-wychowawczych;
 • podejmowanie działań na rzecz profilaktyki więzi rodzinnych;
 • organizowanie miejsc spotkań/ wydarzeń integrujących rodziców z dziećmi/osób oczekujących na potomstwo;
 • realizację działań zwiększających kompetencje społeczne, emocjonalne, edukacyjne dzieci
  i młodzieży.

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 270 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 270 000 zł

Link: Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 roku. - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu:Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 roku - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Działania na rzecz osób starszych

Nazwa konkursu: Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

 • aktywizację społeczną osób starszych, w tym wsparcie współpracy międzypokoleniowej,
 • zapewnienie dostępu do działań na rzecz osób starszych,
 • wsparcie wolontariatu osób starszych.

Termin składania ofert: do 23.02.2024 r. 

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 260.000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji: 25.000,00 zł.

Link:  https://bip.rcpslodz.pl/a,355,pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans-tych-rodzin-i-osob-dzialania-na-rzecz-osob-starszych https://bip.rcpslodz.pl/a,355,pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans-tych-rodzin-i-osob-dzialania-na-rzecz-osob-starszych

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu: Pierwszy konkurs -Seniorzy 2024r.

 

Nazwa konkursu: Drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁODZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób – działania na rzecz osób starszych.

Zadanie nr 1 pn.: SENIOR Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT – dedykowane jest 100 seniorom, mieszkańcom powiatu radomszczańskiego.

Zadanie będzie polegało na:

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących warsztatów 1-2 razy w tygodniu
  z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej (w czerwcu, lipcu i sierpniu):
 1. wokalnych dla 30 seniorów powiatu radomszczańskiego;
 2. tanecznych dla 50 seniorów powiatu radomszczańskiego;
 3. teatralnych dla 20 seniorów powiatu radomszczańskiego;
 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu pikniku integracyjnego „Od juniora do seniora” dla 100 mieszkańców powiatu radomszczańskiego.
 • podsumowaniu realizacji zadania poprzez przeprowadzenie występu taneczno-wokalnego
  i prezentację spektaklu teatralnego, będących wynikiem przeprowadzonych warsztatów: wokalnych, tanecznych i teatralnych.

Zadanie nr 2 pn.: „Pora na seniora” – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego – dedykowane jest 100 seniorom, mieszkańcom powiatu tomaszowskiego.

Zadanie będzie polegało na:

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania edukacyjno-integracyjnego dla 100 seniorów powiatu tomaszowskiego podczas, którego przeprowadzone zostaną:
  1. 2-godzinna prelekcja z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania w wieku senioralnym połączona z pokazem kulinarnym;
  2. 2,5-godzinne warsztaty taneczne dla par, z dwoma trenerami/instruktorami, których celem będzie nauka tańca towarzyskiego;
  3. zabawa taneczno-integracyjna przy muzyce mechanicznej, połączona z grami i zabawami integracyjnymi, poprowadzona przez dwóch wodzirejów.

 

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: łącznie 80.000,00 zł, w tym:

 1. na zadanie nr 1 pn.: SENIOR Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT - 40 000,00 zł,
 2. na zadanie nr 2 pn.: „Pora na seniora” – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego - 40 000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji: 40.000,00 zł.

Link: Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁODZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Wyniki konkursu: Drugi otwarty konkurs dla seniorów 2024r.Drugi otwarty konkurs dla seniorów 2024r.

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Działania na rzecz pieczy zastępczej

Pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych, przeznaczona na działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

1.działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej;

2.wspieranie inicjatyw na rzecz wychowanków pieczy zastępczej.

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 100 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 100 000 zł 

Link: Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku. - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Konkurs jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu:Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Wypoczynek letni

W ramach otwartego konkursu ofert powierza się realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Celem zadania publicznego jest wzmocnienie potencjału i kompetencji rodziny oraz poprawa jakości systemu wsparcia rodziny. Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez zorganizowanie 14 – dniowego wypoczynku letniego w 2024 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej od 8. roku życia (od rocznika 2016) do ukończenia 18. roku życia z rodzin wielodzietnych województwa łódzkiego.

Termin naboru ofert: do dnia 23.02.2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 330 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 330 000 zł

Link: Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2024 roku. - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Konkurs jest organizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu: Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2024 roku - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie realizowane poprzez prowadzenie na terenie województwa łódzkiego całodobowego interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego z planowaną liczbą 15 miejsc organizacyjnych dla dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia wymagających specjalistycznej opieki, w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

 

Termin naboru ofert: Do dnia 18 marca 2024 r. do godziny 23:59:59

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 4.600.000,00 zł

Okres realizacji zadania: Od 1 lipca 2024 rdo 30 czerwca 2026 r.

 

Organizatorem konkursu jest: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej

Dane kontaktowe:(42 203-48-08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem:

https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-ofert-na-prowadzenie-interwencyjnego-osrodka-preadopcyjnego/

lub bezpośrednio na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej: Ośrodek  preadopcyjny- konkurs

Wyniki konkursu: Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (rcpslodz.pl)

#akcjaDOTACJA