Dla OSP

loading...
Dla osp
Doposażenie OSP

Głównym celem zadania publicznego jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa łódzkiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego i poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie realizowane poprzez:

  • dokonanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych zakupu niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
  • wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 3 000 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł

Termin dokonania wyboru ofert: 29.02.2024 r.

Termin składania ofert: 24.01.2024 r.

Okres realizacji zadania: 15.03.2024 r. – 31.12.2024 r.

 

Szczegóły: Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego

 

Wyniki konkursu: Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego-rozstrzygnięcie

 

Modernizacja strażnic

Głównym celem zadania publicznego jest: finansowanie usług oraz zakupu wyrobów (materiałów) niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym przebudowy lub remontu. Wykonanie robót budowalnych dotyczy w szczególności części operacyjno-  technicznej strażnicy oraz sanitarno–socjalnej, a także zagospodarowania terenu wokół strażnicy przeznaczonego głównie na cele szkoleniowe i ćwiczenia.

Ogłoszenie konkursu:  06.12.2023 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 3 000 000 zł zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 70 000 zł zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 05.01.2024  r.

Szczegóły : https://ngo.lodzkie.pl/otwarty-konkurs-pn-poprawa-funkcjonalnosci-straznic-ochotniczych-strazy-pozarnych-wojewodztwa-lodzkiego/

Wyniki można znaleźć pod adresem: https://ngo.lodzkie.pl/wyniki-konkursu-pn-poprawa-funkcjonalnosci-straznic-ochotniczych-strazy-pozarnych-wojewodztwa-lodzkiego/

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Konkurs dedykowany OSP. Realizowane zadania polegać mają na wsparciu działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, szerszym zainteresowaniu ich członków działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do bezinteresownej służby w szeregach ochotniczych straży pożarnych (OSP).

Ogłoszenie konkursu planowane jest na czerwiec - lipiec 2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 000 000 zł

 

Umundurowanie wyjściowe

W ramach otwartego konkursu ofert powierza się realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego. Głównym celem zadania publicznego jest wyposażenie w mundur wyjściowy strażaka ochotnika. Strój nie tylko ich wyróżnia podczas akcji ratowniczych. Członkostwo w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej to szereg obowiązków takich jak gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne w szczególności na drogach, usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym. Poza udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych jest również czas na specjalne uroczystości państwowe, a także lokalne. Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie realizowane poprzez dokonanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych zakupu ubioru wyjściowego strażaka OSP.

Termin składania ofert: 30.04.2024 r

Termin dokonania wyboru ofert: 15.06.2024 r

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 1 000 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 10 000,00 zł

Okres realizacji zadania: 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

Więcej informacji: Konkurs pn. “Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych woj. łódzkiego” – NGO w łódzkiem (lodzkie.pl)

 

#akcjaDOTACJA