Dla Klimatu

loading...
Dla klimatu
Ogrody przyjazne naturze

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, realizowany w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Celem naboru wniosków jest tworzenie, ochrona i poprawa jakości obszarów zieleni publicznej przyczyniających się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zwiększenie ilości i różnorodności roślin w przestrzeniach zielonych, tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi bioróżnorodności, tworzenie warunków wspomagających utrzymanie obszarów zielonych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 4 000 000 zł

Wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania nie może być wyższa niż 170 000 zł. Dotacja stanowić będzie maksymalnie 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Minimum 10% wartości zadania stanowić będzie wkład własny Wnioskodawcy.

Nabór ofert: do dnia 27 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: luty/marzec 2024 r.

Ogrody przyjazne naturze - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14646-ogrody-przyjazne-naturze-2024-przyznane-dotacje

Rodzinne ogrody działkowe

Dotacje skierowane są do stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie województwa łódzkiego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Celem naboru wniosków jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 1 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 30 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: do dnia 3 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)

Dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie województwa łódzkiego - lodzkie.pl

Wyniki konkursu: Województwo Łódzkie Ogrodem Polski

#akcjaDOTACJA