Działania w ramach LEADER

Działanie 19 PROW na lata 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) aktualizacja z dnia 29.03.2022 r. - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - otwórz
Załącznik nr 2 do umowy (.pdf) - otwórz
Załącznik nr 2 do umowy (.excel) - otwórz
Załącznik nr 3 do umowy - otwórz
Załącznik nr 4 do umowy - otwórzPoddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

- I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 typu: "ROZWIJANIE ISTNIEJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ INNE RODZAJE INWESTYCJI (z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej oraz projektów grantowych)"

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - wersja nieedytowalna pdf - otwórz 

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna (.excel). UWAGA - aby pobrać właściwy formularz należy najechać kursorem na nazwę Lokalnej Grupy Działania, w której zamierza się złożyć wniosek:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

Społeczności Lokalnej „MROGA”

Lokalna Grupa Działania
„KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”
Stowarzyszenie
“Lokalna Grupa Działania 
PRZYMIERZE JEZIORSKO”
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ RAZEM”
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA WIELUŃSKO-SIERADZKA"
Lokalna Grupa Działania
„PRYM”
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM”
Stowarzyszenie
– Lokalna Grupa Działania
„STER”
 
Lokalna Grupa Działania
„DOLINA RZEKI GRABI”
Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA ŁOWICKA”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”
Stowarzyszenie
DOLINA PILICY
Lokalna Grupa Działania „PODKOWA” Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„KRAINA RAWKI”
„MIĘDZY PROSNĄ
A WARTĄ” – Lokalna Grupa Działania
      Lokalna Grupa Działania
"ZIEMIA ŁĘCZYCKA"

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
B
iznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) INKUBATOR- otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) - otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - otwórz

8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - przejdź do strony internetowej UOKiK


 

- II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 typu: "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - wersja nieedytowalna pdf  - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna (.excel). UWAGA - aby pobrać właściwy formularz należy najechać kursorem na nazwę Lokalnej Grupy Działania, w której zamierza się złożyć wniosek:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

Społeczności Lokalnej „MROGA”

Lokalna Grupa Działania
„KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”
Stowarzyszenie
“Lokalna Grupa Działania 
PRZYMIERZE JEZIORSKO”
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ RAZEM”
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA WIELUŃSKO-SIERADZKA"
Lokalna Grupa Działania
„PRYM”
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM”
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania
„STER”
 
Lokalna Grupa Działania
„DOLINA RZEKI GRABI”
Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA ŁOWICKA”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”
Stowarzyszenie
DOLINA PILICY
Lokalna Grupa Działania „PODKOWA” Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„KRAINA RAWKI”
„MIĘDZY PROSNĄ
A WARTĄ” – Lokalna Grupa Działania
      Lokalna Grupa Działania
"ZIEMIA ŁĘCZYCKA"

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz 

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - otwórz

6) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (załącznik do umowy v.6) - otwórz

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - przejdź do strony internetowej UOKiK


 

- III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 typu: "PROJEKTY GRANTOWE"

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 4z - otwórz 

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz arkusz wspólne (otwórz)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf.) - otwórz- IV. Operacje w ramach poddziałania 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Formularz wniosku o przyznanie pomocy obowiązuje od 8.11.2021 r., natomiast formularz umowy o przyznaniu pomoc obowiązuje od 4.11.2021 r.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz arkusz wspóln (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - wersja 4z - otwórz
Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
Załącznik 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz

Załącznik 5 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób (.pdf) - otwórzV. Formularz wniosku o zaliczkę, sporządzany po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy
1) Formularz wniosku o zaliczkę - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - otwórz


 

o    Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

 Inne dokumenty i opracowania pomocne przy ubieganiu się o pomoc lub realizacji operacji ze środków UE:
o   Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
o   Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów
o   Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie