Ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dla gmin oraz PGW Wody Polskie

piątek, 8 września 2023

 

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące:

  - budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących – dla których wnioskodawcami mogą być gminy, oraz

  - budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych – dla których wnioskodawcą może być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Nabory będą trwać:

  - w przypadku ww. zakresu dotyczącego zbiorników retencyjnych przewidzianego dla gmin - w okresie od dnia 9 października 2023 r. do dnia 8 grudnia 2023 r. włącznie.

  - w przypadku ww. zakresu dotyczącego urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych przewidzianego dla PGW Wody Polskie - w okresie od dnia 9 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r. włącznie.

Pełna treść ogłoszeń podana jest w poniższych załącznikach.

Warunki przyznania pomocy w ramach przedmiotowego zakresu wsparcia reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz. U. z 2022 r. poz. 1519 (-> kliknij, aby przejść do rozporządzenia) oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1299 (-> kliknij, aby przejść do rozporządzenia).

Wnioski w ramach naboru należy składać w formie pisemnej na udostępnionym formularzu wniosku o przyznanie pomocy. Informacje na temat sposobu wypełniania ww. formularza zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

  - Formularz wniosku o przyznanie pomocy (-> kliknij, aby przejść do formularza wniosku);

  - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (-> kliknij, aby przejść do formularza instrukcji).

Informacje nt. zasad realizacji operacji znajdą Państwo także w formularzu umowy o przyznaniu pomocy (-> kliknij, aby przejść do formularza umowy) oraz w formularzu wniosku o płatność (-> kliknij, aby przejść do formularza wniosku o płatność).

Zwracamy Państwa uwagę, że kolejność przysługiwania pomocy w ramach naborów zostanie ustalona w oparciu o kryteria wyboru podane:

  - w przypadku operacji z zakresu dotyczącego zbiorników retencyjnych przewidzianego dla gmin, w § 10a ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r., w oparciu o takie kryteria jak:

            1) podstawowy dochód podatkowy gminy w relacji do średniej wojewódzkiej,

            (-> kliknij, aby przejść do strony internetowej Ministerstwa Finansów będącej źródłem danych dla oceny ww. kryterium),

            2) wystąpienie suszy na terenie gminy dla określonych upraw rolnych w okresie od 2007 r. do 2021 r.,

            (-> kliknij, aby przejść do opracowania pomocniczego w zakresie ww. kryterium przygotowanego przez MRiRW),

            3) występowanie określonych form przyrody na terenie gminy,

            (-> kliknij, aby przejść do strony internetowej pomocniczej w celu ustalenia spełnienia ww. kryterium: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/),

            4) występowanie na terenie gminy jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (linki do stron internetowych pomocnych w ustaleniu spełniania ww. kryterium: -> kliknij, aby przejść do strony internetowej aPGW, -> kliknij, aby przejść do strony internetowej PGW Wody Polskie)

  - w przypadku operacji z zakresu dotyczącego zbiorników retencyjnych przewidzianego dla PGW Wody Polskie, w § 10a ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r., w oparciu o takie kryteria jak:

                1) powierzchnia oddziaływania operacji na grunty rolne,

                (kryterium ustalane na podstawie informacji podanych we wniosku o przyznanie pomocy),

                2) liczba punktów przyznana inwestycji objętej operacją przez organ opiniodawczo-doradczy powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

                (-> kliknij, aby przejść do opracowania pomocniczego w zakresie ww. kryterium przygotowanego przez MRiRW).


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie