Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu oceny postępowań w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w kontekście nowelizacji przepisów PROW 2014-2020

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie art. 43a i obowiązkiem stosowania  od 21 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia MRiRW  z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń  kwot pomocy oraz pomocy technicznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie Nr ROW.wpk.510.27.2018 z dnia 27 marca 2018 r. doprecyzowuje zależności pomiędzy przepisami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych oraz informuje o nowych obowiązkach wynikających ze zmienionych  przepisów, w tym o obowiązku zamieszczania przez Beneficjentów na portalu ogłoszeń wykazu ofert, jakie wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl