Informacja dotycząca wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o wydanie zezwolenia w terminie 1 miesiąca przed datą wygaśnięcia aktualnie posiadanego zezwolenia a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – 1 miesiąca przed wskazanym we wniosku terminem rozpoczęcia ważności zezwolenia.
 
UWAGA!
Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718 z późn. zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.
 
Stan prawny dotyczący obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w kraju zawarty jest w następujących aktach prawnych:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
    tekst jednolity  - Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych: Dz. U. z 2013 r. poz. 851
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (T. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Marszałek Województwa Łódzkiego wydaje zezwolenia przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa łódzkiego.
 
 
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
  • zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.
Zezwolenia wydaje się na czas nie dłuższy niż 2 lata.
 
Wzór wniosku (wg rozporządzenia Min. Gospodarki) o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem . 
 
• Wzór wniosku (wg rozporządzenia Min. Gospodarki) o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa.

Miejsce złożenia wniosków
Wnioski o wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi należy składać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8,  90-051 Łódź,
 
lub osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Al. J. Piłsudskiego 8,  90-051 Łódź:
Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego parter -  hol wejściowy
 
Sprawy prowadzi:
Zbigniew Matusiak tel. 42/66-33-655, pok. 519 (V p.) al. Piłsudskiego 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć
 
1) Umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
2) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
3) Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4) Zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
5) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
7)  Oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku  kalendarzowym:
            a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
            b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Punkt (7) nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
8) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Polska Kasa Opieki SA XI O/Łódź
13 1240 3073 1111 0010 0269 1160
Tytuł wpłaty:
opłata za wydanie zezwolenia na hurtowy obrót (piwem), (winem)
(wpisać w zależności od rodzaju zezwolenia)
 
4 000,00 zł – dla rozpoczynających
 
Definicje:
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (kwota brutto) (art. 2 1 pkt 8 ustawy).
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów (a - do 4,5% alkoholu oraz piwa, b - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa).
Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży hurtowej dotyczy wartości sprzedaży osiągniętej w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia. Wartość należy podać w PLN.
Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 2 1 pkt 7 ustawy).
Opłaty za wydanie zezwoleń (art. 9 2 ust. 1 – 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…):
 
1. Za wydanie zezwoleń, o których mowa wyżej, pobierane są opłaty.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia na rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa wyżej, ustala się w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł .
4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłatę za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim , z zaokrągleniem do 100 zł.
5. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.
6. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.
 
Inne opłaty (art. 9 2 ust. 9 – 11 i 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…):
9. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
10. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
11. Opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł.
14. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń wynosi 50 zł.
 
Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 9 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…):
1. Przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Należy ją składać (corocznie) w terminie do 31 stycznia - za rok poprzedni (pobierz wzór informacji).
2. Sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
3. Prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.
4. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.
5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych.
6. Niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
7. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.
8. Zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
9. Przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.