Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Nazwa poddziałania:
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
 
Kod działania:
19.4
 
Opis rodzaju operacji:
Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR.
Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą partycypacyjności,
w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.
 
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę rozliczenia ryczałtowego.
 
Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.
 
Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.
 
Warunki kwalifikowalności
Wybór do realizacji i finansowania ze środków Programu LSR, opracowanej przez LGD.
Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD, których LSR wspierane są ze środków EFRROW, zgodnie z decyzją o wyborze LSR. Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem kosztów bieżących i aktywizacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.
 
Kryteria wyboru:
Nie ustala się.
 
Kwoty i stawki wsparcia
Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej nie została jeszcze określona.
 
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl