Wdrażanie projektów współpracy

Nazwa poddziałania.
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
 
Kod działania.
19.3
 
Opis rodzaju operacji.
Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy.
Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.
 
Rodzaj wsparcia.
Pomoc ma formę refundacji.
 
Beneficjenci.
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.
 
Koszty kwalifikowalne.
 
Koszty kwalifikowalne obejmują:
·         zakup dóbr, usług,
·         roboty budowlane,
·         organizację i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp.,
·         najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów,
·         przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji,
·         tłumaczenia,
·         najem lub dzierżawę pomieszczeń, obiektów lub gruntu,
·         promocję i informację,
·         wynagrodzenie za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy,
·         inne koszty związane z realizacją operacji.
 
Koszty związane z poszukiwaniem partnerów projektu współpracy, nie są kosztem kwalifikowalnym działania. Zadania w tym zakresie mogą podlegać finansowaniu ze środków KSOW.
 
Warunki kwalifikowalności.
 
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt współpracy:
·         jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego projektu w ramach Programu;
·         jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia;
·         przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium mierzalności, określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w okresie realizacji projektu.
 
Kwoty i stawki wsparcia.
 
Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł.
Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR
w ramach poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.
Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.
 
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie