facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

RESET

 

Województwo Łódzkie zostało partnerem w projekcie pn. „RESET - RESearch centers of Excellence in the Textile sector” (RESET – centra doskonałości w sektorze włókienniczym) realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś priorytetowa 1: Badania, Rozwój technologiczny i innowacje.
 
Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności sektora włókienniczo – odzieżowego oraz mody (T&C) poprzez podniesienie jego innowacyjności. Opierać się będzie na współpracy centrów doskonałości działających w obszarze T&C w regionach partnerskich, co pozwoli na wymianę i kapitalizację najlepszych doświadczeń i wiedzy na szczeblu europejskim.
 
Działania w ramach projektu dotyczyć będą 6 obszarów tematycznych:
1. Recykling w przemyśle włókienniczym i usuwanie odpadów;
2. Zużycie wody i oszczędność energii; zrównoważona organizacja przedsiębiorstw;
3. Nowa zrównoważona chemia, w tym redukcja substancji chemicznych;
4. Inteligentne tkaniny i nowe sposoby produkcji;
5. Eko kreatywność, włókna naturalne, krótki łańcuch wartości.
6. Nowe materiały i nowe zastosowanie.
 
Partnerstwo projektu RESET budowane jest przez podmioty posiadające silne kompetencje w kwestii będącej przedmiotem projektu i obejmuje: władze lokalne, ośrodki badawcze i centra transferu technologii.
Liderem projektu jest Miasto Prato we Włoszech. Pozostali partnerzy:
1. Next Technology Tecnotessile (IT),
2. Województwo Łódzkie,
3. CLUTEX – cluster technical textiles (CZ),
4. Textile Research Institute AITEX (ES),
5. Textile Center of Excellence (Huddersfield & District Textile Training Company Ltd) (UK),
6. Saxony Institute Textile Research (DE),
7. Technological Centre for Textile and Clothing of Portugal (CITEVE) (PT),
8. National Research & Development Institute for Textiles and Leather (RO),
9. Centre of European Textile Innovation (FR).
 
W lutym 2016 r. projekt RESET został rekomendowany przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG EUROPE do dofinansowania. W następstwie, Lider projektu (Miasto Prato) ustalił termin spotkania rozpoczynającego projekt na 17 - 18 maja 2016 r. w Prato, Włochy. Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej połączone zostało z konferencją pod hasłem „Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju sektora włókienniczo – odzieżowego”. Podczas spotkania partnerów omówione zostały sprawy organizacyjne projektu, kalendarz wydarzeń, obowiązki partnerów, a także procedura podpisania umowy partnerskiej.
 
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., trwać będzie do marca 2021 r. Budżet projektu wynosi 2 122 500 EUR.
Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch fazach. Faza pierwsza, trwająca 3 lata, zakończy się wypracowaniem Planu Działania dla każdego regionu partnerskiego zaangażowanego w projekt. Faza druga – monitorowania wyników projektu – zakończy projekt.

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie RESET, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w zakresie 6 obszarów tematycznych objętych projektem.
 
Chętne do współpracy w ramach projektu RESET instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 24 czerwca 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W odpowiedzi na zaproszenie Województwa Łódzkiego do współpracy przy realizacji projektu RESET, do dnia 24 czerwca 2016 r. swoje zgłoszenia nadesłały następujące podmioty:
 
- Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi,
- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
- Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej,
- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
 
Stwierdzono, iż wszystkie zgłoszone podmioty posiadają kwalifikacje i kompetencje, aby wspierać działania Województwa Łódzkiego jako Partnera w projekcie RESET.
Z ww. podmiotami zawarte zostaną porozumienia o współpracy w ramach ww. projektu, regulujące jej formę oraz zakres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 29 września 2016 roku w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ odbyło się pierwsze spotkanie z obserwatorami regionalnymi wybranymi w ramach projektu RESET tj. przedstawicielami:
- Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi,
- Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
- Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii
  Włókienniczej,         
- Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
 
W spotkaniu uczestniczyło 12 osób – przedstawicieli instytucji obserwatorów regionalnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ. Spotkanie zorganizowane zostało w połączeniu z warsztatami dla drugiego projektu, w którym Województwo Łódzkie jest partnerem – projektu Beyond EDP, również realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE.
Spotkanie poprowadził p. Marcin Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały cele i założenia projektu oraz planowany harmonogram wydarzeń. Omówiono formy i zasady współpracy z obserwatorami regionalnymi, a także zapisy porozumień o współpracy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 19 – 20 października 2016 r. w Alcoi (prowincja Walencja, Hiszpania) odbyło się spotkanie Partnerów w ramach projektu RESET współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG EUROPE.
Województwo Łódzkie reprezentowali pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej – p. Monika Urbaniak oraz p. Monika Zielińska.
Pierwszego dnia spotkania odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego omówiono działania związane z wymianą doświadczeń (opracowanie metodologii wyboru dobrych praktyk, formularza dobrej praktyki, ankiet regionalnych) oraz działania dotyczące komunikacji i promocji (wydanie pierwszej broszury, prowadzenie strony internetowej projektu, udział w innych wydarzeniach zewnętrznych). Ponadto omówiono kwestie związane z zarządzaniem projektem (pierwsza kontrola wydatków, kwalifikowalność kosztów, procedury raportowania, sprawozdawczość).
Spotkanie Komitetu Sterującego zakończyła wizyta w siedzibie Instytutu Włókiennictwa AITEX w Alcoi, która pozwoliła na zapoznanie się z działalnością Instytutu.
Drugiego dnia Partnerzy oraz zaproszeni goście wzięli udział w Pierwszym Seminarium Tematycznym, które dotyczyło obszaru „Recykling w przemyśle włókienniczym i usuwanie odpadów”. Gospodarzem spotkania był Instytut Włókiennictwa AITEX.
Podczas seminarium każdy z Partnerów zaprezentował dobrą praktykę w danym obszarze tematycznym ze swojego regionu. Przykład dobrej praktyki z Województwa Łódzkiego przedstawił p. Marcin Struszczyk, p.o. Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi. Tematem prezentacji był „Recykling balistycznych odpadów polietylenowych”. Szczegóły zaprezentowanej dobrej praktyki zostały przybliżone i szczegółowo omówione z zainteresowanymi podmiotami w trakcie sesji brokerskiej w drugiej części seminarium. Działalnością ITB MORATEX oraz wybraną dobrą praktyką byli w szczególności zainteresowani: Instytut Innowacyjności UP-tex z Lille (Francja), Instytut Włókiennictwa AITEX z Alcoi oraz Saksoński Instytut Włókiennictwa z Chemnitz (Niemcy). Nawiązane stosunki mogą doprowadzić do udanej współpracy w przyszłości i podjęcia wspólnych inicjatyw przez ww. instytucje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II seminarium tematyczne „Zużycie wody i oszczędność energii; zrównoważona organizacja przedsiębiorstw”, Porto, luty 2017 r.
 
Delegaci Województwa Łódzkiego (pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej) uczestniczyli w spotkaniu Partnerów oraz drugim seminarium tematycznym w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego przy współudziale środków Programu Interreg Europe. Spotkania miały miejsce w Porto (Portugalia) w dniach 14 - 15 lutego 2017 r.
Seminarium dotyczyło obszaru „Zużycie wody i oszczędność energii; zrównoważona organizacja przedsiębiorstw” i odbyło się w formule sesji wymiany wiedzy, z udziałem przedstawicieli Partnerów projektu oraz zaproszonych gości (obserwatorów regionalnych). W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało 10 dobrych praktyk przedstawiających przykłady na oszczędne gospodarowanie zasobami podczas procesów wykorzystywanych we włókiennictwie. Szczególną uwagę delegatów Województwa Łódzkiego przyciągnęły:
- prezentacja Saksońskiego Instytutu Badawczego - STFI w zakresie nadawania właściwości tkaninom poprzez zastosowanie naświetlenia UV-LED, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii o 75%, jak również jest procesem bez zużycia wody; oraz
- dobra praktyka Instytutu Włókiennictwa - AITEX z Alcoy (Hiszpania), przedstawiająca wykorzystanie naturalnego organicznego polimeru - akcji czarnej - w procesie redukcji chemikaliów.
Dobrą praktykę z Województwa Łódzkiego zaprezentował Pan dr hab. inż. Zbigniew Draczyński z Politechniki Łódzkiej. Uczestnikom spotkania przedstawione zostały dwa przykłady współpracy w Województwie Łódzkim pomiędzy przemysłem włókienniczym a uczelniami w celu rozwiązywania problemów związanych z oszczędnością wody i energii. Zaprezentowany został nowy system filtracji wód gruntowych oraz model współpracy z Zakładem Włókienniczym BILIŃSKI z Konstantynowa Łódzkiego.
Dodatkowym aspektem spotkania w międzynarodowym gronie było podjęcie rozmów na temat możliwych staży naukowych dla studentów Politechniki Łódzkiej w Saksońskim Instytucie Badawczym STFI (Chemnitz, Niemcy).
W drugim dniu pobytu odbyło się spotkanie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli wszystkich Partnerów projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie bieżące zarządzania projektem RESET w drugim semestrze jego realizacji m.in. podsumowanie doświadczeń z pierwszych kontroli wydatków, kwalifikowalność wydatków, omówienie harmonogramu zadań, planu finansowego oraz promocji na drugi semestr.
Wizytę zakończyło zwiedzenie siedziby i laboratoriów CITEVE (Portugalskiego Technologicznego Centrum Tekstylno – Odzieżowego) oraz zapoznanie się działalnością Centrum.

 

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl