DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

Konkurs WUP na usługi społeczne i zdrowotne

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"; Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" RPO WŁ 20014-2020
W ramach konkursu wsparcie będzie można uzyskać na:
·         rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
·         rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających
z niesamodzielności
O dofinansowanie ubiegać się mogą:
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia
    i stowarzyszenia jst,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i wolontariacie, st
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 września do 16 listopada 2015 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacji konkursowej można znaleźć na stronie:

www.wuplodz.praca.gov.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl