Scalanie gruntów

Poddziałanie wchodzi w zakres działania pn. ,,Inwestycje w środki trwałe” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Scalanie gruntów polegać ma na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozporoszonych działek składających się na gospodarstwa oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalania przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.
Zgodnie z PROW na lata 2014-2020 przeprowadzenie procesów scalenia ułatwiać ma prowadzenie produkcji rolnej i ograniczać koszty ponoszone w gospodarstwach, a także otwierać drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomagać ma w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw. Działanie służyć ma realizacji celu szczegółowego Programu nr 2a tj. poprawy wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Zakres oraz rodzaj pomocy w ramach działania określa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w oparciu o zapisy art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 
 
Beneficjent działania scalanie gruntów:
Starosta
 
Rodzaj i poziom wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy dla województwa łódzkiego nie może przekroczyć:
·         650 euro na 1 ha objęty postępowaniem scaleniowym – dla opracowania projektu scalenia;
·         1900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym – na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.
 
Koszty kwalifikowalne:
Koszty kwalifikowalne obejmują:
·         koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
·         koszty  zagospodarowania  poscaleniowego  związanego  z   organizacją  rolniczej   przestrzeni produkcyjnej;
·         koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej.
 
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:
·         zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,
·         dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,
·         zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,
·         dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko (w przypadku każdej operacji -screening, a w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego - ocenę oddziaływania na środowisko),
·         w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów, a w przypadku braku tych planów - zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627).
 
Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie