Lista operacji wskazująca wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

wtorek, 9 marca 2021

W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę operacji wskazując wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla III naboru wniosków dla danego typu operacji, który trwał w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.

Aktualizacja listy operacji jest wynikiem zakończonej weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków. Obecnie dostępny limit środków dla województwa łódzkiego umożliwia przyznanie pomocy dla pierwszych 37 operacji znajdujących się na przedmiotowej liście. Przyznanie pomocy kolejnym projektom możliwe będzie w momencie dostępności środków.

LISTA OPERACJI
 informująca o kolejności przysługiwania pomocy 
     
na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"/poddziałania ,,Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020 dla III naboru trwającego od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.      
Lp. Nazwa podmiotu
ubiegającego się
o przyznanie pomocy
Numer identyfi-kacyjny Tytuł operacji

                                  Kwota pomocy  

        (w zł)            

Liczba
uzyskanych punktów 
Informacja, czy operacja spełnia warunki przyznania pomocy Informacja, czy operacja mieści się w limicie środków aaaaaaaaaaaaaaa
1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Gmina Pątnów 061964691 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęcze Wielkie oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejsowości Kałuże 138 405,00 28,5 Tak Tak  
2 Gmina Biała  062039600 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela 2 000 000,00 27,5 Tak Tak  
3 Gmina Wierzchlas 062370421 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji 2 000 000,00 26,5 Tak Tak  
4 Gmina Strzelce Wielkie 065827374 Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich 2 000 000,00 26,5 Tak Tak  
5 Gmina Łęczyca 062353284 Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łęczyca 302 043,00 25,5 Tak Tak  
6 Gmina Budziszewice 062502955 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice 823 812,00 25,5 Tak Tak  
7 Gmina Cielądz 063085060 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - etap II 801 979,00 25 Tak Tak  
8 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Poddębicach Sp. z o.o.
069245135 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Poddębice 1 424 060,00 24,5 Tak Tak  
9 Gmina Zadzim 063216346 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marcinów  Rzeczyca oraz modernizacja sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Kazimierzew 180 286,00 24,5 Tak Tak  
10 Gmina Brzeźnio 062979131 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeźnio 83 109,00 24 Tak Tak  
11 Gmina Wróblew 063467824 Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków 1 461 366,00 24 Tak Tak  
12 Gmina Nowosolna 062730651 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa kanalizacji w Teolinie (Etap I), zadanie 2 - modernizacja hydroforni  w Teolinie  482 791,00 24 Tak Tak  
13 Gmina Rzeczyca 061941641 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca - etap VII 578 893,00 24 Tak Tak  
14 Gmina Kobiele Wielkie 062959166 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej 301 163,00 24 Tak Tak  
15 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 075679361 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 1 751 428,00 24 Tak Tak  
16 Gmina Bielawy 063191560 Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy poprzez przebudowę SUW w Oszkowicach, zakup i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w Walewicach oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Bielawach 432 547,00 23,5 Tak Tak  
17 Gmina Zapolice 063190541 Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie studni głębinowej, budowę sieci wodociągowej i zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową na terenie gminy Zapolice 401 983,00 23,5 Tak Tak  
18 Gmina Gidle 062475061 I etap budowy ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istn. sieci wodociągowej. Wodociąg odc. W0-THP5. 49 866,00 23 Tak Tak  
19 Gmina Rusiec 065283040 Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec 1 899 652,00 23 Tak Tak  
20 Gmina Masłowice 065178135 Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice 1 846 945,00 23 Tak Tak  
21 Gmina Białaczów 062476025 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów 328 549,00 22,5 Tak Tak  
22 Gmina Inowłódz 062691433 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz 368 134,00 22,5 Tak Tak  
23 Gmina Chąśno 062062704 Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko 396 967,00 22,5 Tak Tak  
24 Gmina Koluszki 062476834 Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa, gm. Koluszki 208 722,00 22 Tak Tak  
25 Gmina Poświętne 062706974 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne" - Etap III - Zadanie 2, 3, 4, 5 601 202,00 22 Tak Tak  
26 Gmina Radomsko 062541793 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć i budowa wodociągu w m. Cerkawizna w Gminie Radomsko 836 039,00 21,5 Tak Tak  
27 Gmina Dłutów 062536145 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz budowa sieci wodociągoweej w Dłutówku 2 000 000,00 21,5 Tak Tak  
28 Gmina Kodrąb 063046506 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach 572 426,00 21,5 Tak Tak  
29 Gmina Głuchów 063186560 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Głuchów 1 297 114,00 21 Tak Tak  
30 Gmina Lututów 063208495 Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie 926 741,00 21 Tak Tak  
31 Gmina Kiernozia 062176014 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscości Chruśle wraz z budową przyłącza i separatora tłuszczy dla szkoły podstawowej w Kiernozi Gmina Kiernozia oraz budową sieci wodociągowej Gmina Kiernozia 442 579,00 21 Tak Tak  
32 Gmina Łyszkowice 063245481 Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Wrzeczko i Łyszkowice oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowa 1 140 321,00 20,5 Tak Tak  
33 Gmina Grabów 063069632 Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul.
Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie
713 335,00 20,5 Tak Tak  
34 Gmina Mokrsko 062061241 Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko 1 909 891,00 20,5 Tak Tak  
35 Gmina Paradyż 062081451 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż  1 988 573,00 20,5 Tak Tak  
36 Gmina Nowe Ostrowy 063029783 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I 2 000 000,00 20,5 Tak Tak  
37 Gmina Jeżów 061915694 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów ul. Sobieskiego  137 612,00 20,5 Tak Tak  
38 Gmina Witonia 063931765 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku użyteczności publicznej w m. Kuchary wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Witoni 164 610,00 20,5 Tak Nie  
39 Gmina Brójce 063805612 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin - Zadanie 3 949 884,00 20 Tak Nie  
40 Gmina Ostrówek 062508574 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków – ( Etap III – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna ) 652 462,00 20 Tak Nie  
41 Gmina Świnice Warckie 062734201 Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich 73 981,00 20 Tak Nie  
42 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 063121352 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daszynie 866 030,00 20 Tak Nie  
43 Gmina Pajęczno 063134840 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno 1 203 321,00 19,5 Tak Nie  
44 Gmina Bełchatów 063245055 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych - Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna-Postękalice 1 058 117,00 19 Tak Nie  
45 Gmina Łask 063206264 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - Etap III 1 141 306,00 19 Tak Nie  
46 Gmina Zelów 063034584 Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w m-ci Nowa Wola gm. Zelów 987 616,00 19 Tak Nie  
47 Gmina Brzeziny 063081436 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 653 491,00 19 Tak Nie  
48 Gmina Nowy Kawęczyn 062746513 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach:  Podfranciszkany i Franciszkany - etap III 917 323,00 19 Tak Nie  
49 Gmina Skierniewice 063174695 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów wraz z uzbrojeniem ujęcia nr 3 1 214 384,00 18,5 Nie oceniono Nie  
50 Gmina Galewice 063471264 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice 876 749,00 18,5 Nie oceniono Nie  
51 Gmina Żarnów 063257200 Budowa sieci kanalizacyjnej Bronów - Soczówki 2 000 000,00 18,5 Nie oceniono Nie  
52 Gmina Osjaków 063098160 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Osjakowie 66 766,00 18,5 Nie oceniono Nie  
53 Gmina Pabianice 063247092 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - III etap 1 744 352,00 18 Nie oceniono Nie  
54 Gmina Piątek 062148700 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piątek poprzez: Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada wraz z zakupem ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy. Budowę sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych. Budowę studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy 1 292 909,00 18 Nie oceniono Nie  
55 Gmina Krzyżanów 062401350 Budowa wodociągu w Kaszewach Tarnowskich i Krzyżanówku oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów 1 850 520,00 18 Nie oceniono Nie  
56 Gmina Pęczniew 065063141 Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie 120 986,00 18 Nie oceniono Nie  
57 Gmina Zduńska Wola 063583591 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - etap I i II 1 999 999,00 17,5 Nie oceniono Nie  
58 Gmina Łowicz 062178710 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Jamno na terenie gminy Łowicz 2 000 000,00 17,5 Nie oceniono Nie  
59 Gmina Czerniewice 062343151 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody w Chociwiu w agregat prądotwórczy 1 966 043,00 17,5 Nie oceniono Nie  
60 Gmina Strzelce   063472811 Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce 1 155 825,00 17,5 Nie oceniono Nie  
61 Gmina Buczek 062586105 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku 1 629 315,00 17 Nie oceniono Nie  
62 Gmina Klonowa 062501536 Budowa Stacji Uzdatniania wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa 1 890 127,00 17 Nie oceniono Nie  
63 Gmina Kutno 062150411 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu, budowa zbiornika bezodpływowego dla potrzeb szkoły podstawowej w Strzegocinie oraz budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kutno 867 089,00 16,5 Nie oceniono Nie  
64 Gmina Sędziejowice 062683971 Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice 1 370 497,00 16,5 Nie oceniono Nie  
65 Gmina Dąbrowice 062317430 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją istniejącego systemu oczyszczania ścieków przy budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicach 638 537,00 16,5 Nie oceniono Nie  
66 Gmina i Miasto Szadek 065201735 Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Szadek 523 277,00 16 Nie oceniono Nie  
67 Gmina Rokiciny 062107671 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny 1 988 930,00 16 Nie oceniono Nie  
68 Gmina Brąszewice 065109412 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania w miejscowści Brąszewice 1 464 719,00 16 Nie oceniono Nie  
69 Gmina Lgota Wielka 063148046 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów wraz z rozbudową wodociągu w miejscowości Wola Blakowa - Gmina Lgota Wielka 1 238 552,00 16 Nie oceniono Nie  
70 Gmina Gorzkowice 062416123 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej 377 514,00 15,5 Nie oceniono Nie  
71 Gmina Wodzierady 063156843 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków 1 288 306,00 15,5 Nie oceniono Nie  
72 Gmina Czarnożyły 063254536 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły 1 998 156,00 15 Nie oceniono Nie  
73 Gmina Lipce Reymontowskie 062398346 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie 399 211,00 14 Nie oceniono Nie  
74 Gmina Stryków 062604624 Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina 623 821,00 13,5 Nie oceniono Nie  
75 Gmina Kamieńsk 063423030 Modernizacja ujęcia wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łączyńskiego w miejscowości Kamieńsk 1 280 506,00 13,5 Nie oceniono Nie  
76 Gmina Opoczno 063146134 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno 2 000 000,00 13 Nie oceniono Nie  
77 Gmina Czastary 063093244 Budowa sieci wodociągowej 81 941,00 13 Nie oceniono Nie  
78 Gmina Parzęczew 061859360 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew - Etap III 1 333 719,00 12,5 Nie oceniono Nie  
79 Gmina Rząśnia 063230510 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle wraz z budową wodociągu w miejscowości Gawłów 4 000 000,00 12,5 Nie oceniono Nie  
80 Gmina Ksawerów 063156496 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ksawerów 1 931 601,00 12 Nie oceniono Nie  
81 Gmina Głowno 063190102 Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domardzkich - poprawa jakości wody. 852 396,00 12 Nie oceniono Nie  
  data sporządzenia Listy   RAZEM 87 563 421,00        
  03.03.2021              

 

 

Załączniki:

1. Zał. 1 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy