Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach IV naboru wniosków

środa, 6 lipca 2022

W dniu 5 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. W ramach naboru złożono 103 wnioski o przyznanie pomocy.

Aktualnie dostępny limit środków dla województwa łódzkiego dla wsparcia operacji ww. typu wynosi 23 032 780 Euro, tj. 107 952 336,58 zł (wg. kursu złotego podanego przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 czerwca 2022 r.).

W związku z powyższym obecnie wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na liście operacji od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 mieszczą się w limicie środków, natomiast kolejne w celu przyznania wsparcia będą oczekiwały na dostępność środków.

Jednocześnie informujemy Wnioskodawców o tym, że obecność złożonych przez nich wniosków o przyznanie pomocy na ww. liście nie jest równoznaczna z przyznaniem im środków finansowych. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy w formie refundacji poniesionych przez nich kosztów kwalifikowalnych operacji poprzedzona musi być pozytywnym wynikiem kontroli administracyjnej złożonego wniosku, dokonanej zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy dla wniosku jest to, aby suma zawartej w nim wnioskowanej kwoty pomocy oraz wnioskowanych kwot pomocy w innych wnioskach, które znajdują się na wyższych od niego pozycjach na ww. liście, nie była większa od pozostałej do wykorzystania kwoty limitu środków finansowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.

Pobierz załącznik: