Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach II naboru wniosków

wtorek, 15 listopada 2022

W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1018/22 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, dla których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach II naboru wniosków trwającego w okresie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022 r. Wspomniana lista jest wynikiem oceny punktowej operacji dokonanej zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat obsługi złożonych wniosków w ramach ww. naboru zawarto w treści załącznika nr 2 do ww. uchwały.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie