II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

środa, 15 czerwca 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór będzie trwał w okresie od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 12 września 2022 r. włącznie. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w treści ogłoszenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wraz z instrukcją jego wypełniania, dostępny jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl/fwopp
w pozycji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zachęcamy do zapoznania się z przepisami regulującymi zasady przyznania pomocy, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 232 oraz z 2022 r. poz. 564) dostępnym m.in. na stronie internetowej - https://www.lodzkie.pl/legislacja01/krajowa.

Pobierz załącznik:


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie