Gminy wśród potencjalnych beneficjentów działania "Zarządzanie zasobami wodnymi"

poniedziałek, 24 lipca 2023

W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” gminy zostały ujęte w gronie potencjalnych wnioskodawców ww. działania. 

Lokalne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania takich zbiorników.

Wsparcie dla gmin polegać ma na refundacji poniesionych przez beneficjentów kosztów do wysokości 500 000 zł na jedną inwestycję oraz do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc kierowana ma być do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz miejskich (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców).

Więcej zasad przyznania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” oraz zmiana ww. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2023 r.

W trakcie opracowywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność i umowy o przyznaniu pomocy, które są niezbędne do ogłoszenia naboru wniosków przez Samorząd Województwa Łódzkiego. 

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pliki zawierające dane służące ocenie punktowej projektów, o której mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w:

- § 10a ust. 5 pkt 2  -  plik dla inwestycji realizowanych przez gminy dotyczący wystąpienia suszy na terenie gmin (pobierz);

- § 10a ust. 4 pkt 2 - plik dla inwestycji realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczący liczby punktów przyznanych inwestycji przez organ opiniodawczo-doradczy (pobierz).


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie