Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty z prawidłowego wypełniania wniosków o płatność

W dniu 17 listopada w siedzibie LGD CENTRUM w Kutnie odbyły się warsztaty pod hasłem wypełniania wniosku o płatność. Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  zorganizował kolejne warsztaty z zapowiadanego cyklu szkoleń. Na szkolenie zostali zaproszeni Beneficjenci, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwijania działalności gospodarczej oraz
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby LGD przybyli zainteresowani Beneficjenci. Wnioskodawcy zadawali dużo pytań ale również zgłaszali dużo problemów jakie napotykają podczas realizacji swoich operacji. Dyskusja jaka powstała podczas spotkania , potwierdziła potrzebę tego typu warsztatów.

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wydział Płatności planuje kolejne warsztaty dla Beneficjentów, którzy podpiszą umowy w ramach wyżej wymienionego działania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl