Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne informacje dotyczące zmiany formularzy umów dla działań PROW 2014-2020

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), które to zmiany zostały ujęte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), informujemy, że na wniosek Beneficjenta istnieje możliwość podpisania aneksu do zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu:

- „Gospodarka wodno-ściekowa”

- "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

- "Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

- "Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

 

w ramach poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, dla operacji:

- w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie),

- innych, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne),

- w zakresie projektów grantowych,

 

w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

oraz

- "Scalania gruntów"

Zamieszczone poniżej wzory aneksów aktualizują zapisy umów, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożonia wniosku o zmianę umowy Beneficjent powinien określić, które zapisy mają zostać wprowadzone aneksem.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl