facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowa informacja o zakończonym naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych PROW 2014-2020

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego, który trwał w okresie od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r., do Samorządu Województwa Łódzkiego złożono 131 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy ok. 197,5 mln zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020 niezwłocznie po ocenie punktowej zostanie opublikowana lista, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy. Kontroli administracyjnej będą podlegać tylko te wnioski o przyznanie pomocy, które dotyczą operacji umieszczonych na w/w liście mieszczących się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, który dla województwa łódzkiego wynosi 21 027 884  euro.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl