Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
 
Termin składania wniosków:
 
Wnioski należy składać w dniach od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
 
Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście:
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, pok. 216– II piętro, godziny przyjmowania interesantów od 8:30 do 15:30, w dniu 30 maja 2018 r. do godz. 12:00).
Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 
Uwaga: W przypadku zamiaru złożenia wniosku o przyznanie pomocą za pośrednictwem poczty należy pamiętać o jego nadaniu przesyłką rejestrowaną. Korespondencja, która wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego po zakończeniu okresu trwania naboru, która nie została nadana przesyłką rejestrowaną przed dniem zakończenia naboru, uznana będzie za złożoną nieterminowo.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w ww. Departamencie, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, p. 202, 206, 207, 220) w godzinach 8:00 – 15:30 oraz pod numerami telefonu: 42 663-31-89, 42 663-31-90, 42 663-31-56, 42 663-31-91, 42 663-32-19.
 
Przepisy prawne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., natomiast pozostałe informacje i dokumenty umożliwiające otrzymanie wsparcia w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz w instrukcji jego wypełniania.
 
Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia złożone wnioski w pierwszym etapie kontroli administracyjnej podlegać będą ocenie punktowej. Następnie na podstawie tej oceny zostanie przygotowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy. Ostatecznej weryfikacji merytorycznej zostaną poddane wyłącznie wnioski, które według kolejności ustalonej na ww. liście będą się mieściły w limicie wynoszącym 150% dostępnej dla województwa łódzkiego puli środków. Samorząd Województwa Łódzkiego obecnie posiada do rozdysponowania dla ww. typu operacji kwotę pomocy wynoszącą 973 513 Euro.
 
Ocena punktowa operacji zostanie przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów wyboru, o których mowa w ww. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w § 9 ust. 1 pkt.:
 
1)  operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy (tj. na dzień 05.03.2018 r.) inwestycji finansowanej z udziałem środków publicznych:
a) operacja jest uzupełnieniem co najmniej trzech takich inwestycji w tej samej miejscowości - 3 punkty,
b) operacja jest uzupełnieniem dwóch takich inwestycji w tej samej miejscowości - 2 punkty,
c) operacja jest uzupełnieniem jednej takiej inwestycji w tej samej miejscowości - 1 punkt.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.11 w sekcji III. Opis planowanej operacji. Ponadto zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku należy również załączyć do wniosku szczegółowy opis dotyczący komplementarności realizowanej operacji z innymi inwestycjami na obszarze objętym operacją, a także szkice, mapy lub rysunki charakterystyczne, które pozwolą na ocenę czy dane kryterium jest spełnione.
 
2) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:
a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom - 3 punkty,
b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom - 2 punkty,
c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom - 1 punkt.
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy(1. Kryterium będzie oceniane na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej Banku Danych Lokalnych, link do strony: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. Dane statystyczne dotyczące ww. kryterium znaleźć można w danych kategorii: Turystyka, grupa: Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie, podgrupa: Turystyczne obiekty noclegowe – wskaźniki.
(1 Informacja dla Wnioskodawców z terenu powiatu skierniewickiego – z uwagi, że na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS nie można ustalić informacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy przedłożyć najnowsze na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy (tj. na dzień 5 marca 2018 r.) informacje zawarte w gminnych ewidencjach obiektów turystycznych, zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 
3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań architektonicznych, technicznych lub technologicznych - 3 punkty.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.12 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione we wniosku w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 20, tj.: dokumenty potwierdzające, że operacja uwzględnia zastosowanie innowacyjnych co najmniej w skali województwa rozwiązań, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej.
 
4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną - 3 punkty.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.15 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 15, tj.: audyt energetyczny lub opinię certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła energii o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną przez istniejącą lub wybudowaną w ramach operacji instalację odnawialnego źródła energii lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie.
 
Należy zwrócić uwagę, że dołączone do wniosku dokumenty powinny potwierdzać m.in. że ww. mikroinstalacja spełnia definicję podaną w  art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593) tj. że jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
 
5) opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy - 3 punkty.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy we wniosku o przyznanie pomocy wypełnić pole 6.13 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione we wniosku w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 16, tj.: koncepcję architektoniczną lub architektoniczno-urbanistyczną lub urbanistyczną dotyczącą przedmiotu operacji wraz z protokołem z przeprowadzonego konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.
 
6) układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy (tj. na dzień 05.03.2018 r.) jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków - 2 punkty.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.14 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione we wniosku w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 22, tj.: dokumenty potwierdzające, że obiekt budowalny będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 
7) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:
a)  co najmniej 60 osób/km2 - 2 punkty,
b)  co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 - 1 punkt.
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie oceniane na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej Banku Danych Lokalnych, link do strony: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. Dane dotyczące gęstości gminy znaleźć można w danych kategorii: Ludność, grupa: Stan ludności, podgrupa: Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki.
 
8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.6) - 1 punkt.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.2 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione we wniosku w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 19, tj.: dokumenty potwierdzające, że na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, w gminie w której będzie realizowana operacja, występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).
 
Należy zwrócić uwagę, że do form przyrody, o których mowa w treści ww. kryterium należą: 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu oraz 5) obszary Natura 2000. W celu ustalenia czy dana forma przyrody występuje na terenie gminy Wnioskodawca można skorzystać z informacji podanych w bazie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na stronie internetowej, link do strony: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf.
 
Ponadto operacja będzie oceniona na podstawie tzw. kryteriów regionalnych, które w przypadku województwa łódzkiego podano w ww. rozporządzeniu w § 9 ust. 2 pkt 5 lit.:
 
a)  podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:
- nie więcej niż 50% średniej w województwie łódzkim - 6 punktów,
- powyżej 50% średniej w województwie łódzkim i nie więcej niż 75% średniej w województwie łódzkim - 4 punkty,
- powyżej 75% średniej w województwie łódzkim i nie więcej niż 100% średniej w województwie łódzkim - 2 punkty
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie oceniane na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, link do strony.

Należy dodać, że średni wskaźnik Gg dla 177 gmin z terenu województwa łódzkiego, w stosunku do którego będzie porównany wskaźnik G danej gminy, zgodnie z ww. danymi wynosi: 1 499,15 zł.
 
b)  operacja będzie realizowana na obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury, stanowiących obszary strategicznej interwencji wynikającej z polityki rozwoju województwa łódzkiego wyznaczonej w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 - 4 punkty.
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie oceniane na podstawie wskazanego we wniosku miejsca realizacji operacji oraz opisu ww. obszarów turystycznych podanego w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (str. 56-61). Dokument ten udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.strategia.lodzkie.pl/.
 
c)  operacja będzie realizowana w miejscowości, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdują się co najmniej trzy budynki użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) - 2 punkty.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełniania ww. kryterium oceny należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy wypełnione oświadczenie:
 
Formularz oświadczenia
 
Należy zwrócić uwagę, że punkty z tytułu spełnienia kryteriów wyboru deklarowanych przez Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy potwierdzają ten fakt dołączone do wniosku załączniki (jeśli są wymagane).
 
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w ramach naboru wniosków dany Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, w przeciwnym razie wszystkie złożone przez niego wnioski zostaną odrzucone.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl