Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Termin składania wniosków:
 
Wnioski należy składać w dniach od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
 
Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście:
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, pok. 216 – II piętro, godziny przyjmowania interesantów od 8:30 do 15:30, w dniu 30 maja 2018 r. do godz. 12:00.
Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pomocą operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 
Uwaga: W przypadku zamiaru złożenia wniosku o przyznanie pomocą za pośrednictwem poczty należy pamiętać o jego nadaniu przesyłką rejestrowaną. Korespondencja, która wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego po zakończeniu okresu trwania naboru, która nie została nadana przesyłką rejestrowaną przed dniem zakończenia naboru, uznana będzie za złożoną nieterminowo.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w ww. Departamencie, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, p. 202, 206, 207, 220) w godzinach 8:00 – 15:30 oraz pod numerami telefonu: 42 663-31-89, 42 663-31-90, 42 663-31-56, 42 663-31-91, 42 663-32-19.
 
Przepisy prawne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., natomiast pozostałe informacje i dokumenty umożliwiające otrzymanie wsparcia w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz w instrukcji jego wypełniania.
 
Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia złożone wnioski w pierwszym etapie kontroli administracyjnej podlegać będą ocenie punktowej. Następnie na podstawie tej oceny zostanie przygotowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy. Ostatecznej weryfikacji merytorycznej zostaną poddane wyłącznie wnioski, które według kolejności ustalonej na ww. liście będą się mieściły w limicie wynoszącym 150% dostępnej dla województwa łódzkiego puli środków. Samorząd Województwa Łódzkiego obecnie posiada do rozdysponowania dla ww. typu operacji kwotę pomocy wynoszącą 2 920 539 Euro.
 
Ocena punktowa operacji zostanie przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów wyboru, o których mowa w ww. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w § 8 ust. 1 pkt.:
 
1)  operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 - 4 punkty.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy we wniosku o przyznanie pomocy wypełnić pola 6.5, 6.5a oraz 6.5b w sekcji III. Opis planowanej operacji. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy należy również załączyć do wniosku (np. w formie tabeli) wykaz szczegółowy i opis planowanych inicjatyw społecznych, które będą się odbywały w obiekcie po zrealizowaniu operacji. Poniżej przykładowy wzór tabeli:
 
Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne
 
2) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 3 punkty,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie oceniane na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, link do strony.
 
3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców - 3 punkty;
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.6 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione we wniosku w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 20, tj.: dokumenty potwierdzające, że operacja uwzględnia zastosowanie innowacyjnych co najmniej w skali województwa rozwiązań, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej.
 
4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną - 3 punkty;
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy we wniosku o przyznanie pomocy wypełnić pole 6.8 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 15, tj.: audyt energetyczny lub opinię certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła energii o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną przez istniejącą lub wybudowaną w ramach operacji instalację odnawialnego źródła energii lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie.
 
Należy zwrócić uwagę, że dołączone do wniosku dokumenty powinny potwierdzać m.in. że ww. mikroinstalacja spełnia definicję podaną w  art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593) tj. że jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
 
5) operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres:
a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - 3 punkty,
b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - 2 punkty,
c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - 1 punkt;
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.7 w sekcji III. Opis planowanej operacji. Nie ma obowiązku dołączania do wniosku dodatkowych załączników w celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium. Ocena punktowa zostanie przeprowadzona na podstawie ww. pola wniosku będącego deklaracją Wnioskodawcy.
 
6) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:
a) co najmniej 60 osób/km2 - 2 punkty,
b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 - 1 punkt;
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie oceniane na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej Banku Danych Lokalnych, link do strony: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. Dane dotyczące gęstości gminy znaleźć można w danych kategorii: Ludność, grupa: Stan ludności, podgrupa: Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki.
 
7) średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
 
Uwaga: Ustalenie czy operacja spełnia powyższe kryterium nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium będzie oceniane na podstawie danych dotyczących stopy bezrobocia w powiatach oraz w kraju w okresie kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r. udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej Banku Danych Lokalnych, link do storny: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. Dane dotyczące stopy bezrobocia znaleźć można w danych kategorii: Rynek pracy, grupa: Bezrobocie rejestrowane, podgrupa: Stopa bezrobocia rejestrowanego i stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych (dane miesięczne).
 
8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.6) - 1 punkt.
 
Uwaga: W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy pole 6.2 w sekcji III. Opis planowanej operacji oraz, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dołączyć do niego załączniki wymienione we wniosku w sekcji VI. Informacja o załącznikach, w poz. 19, tj.: dokumenty potwierdzające, że na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, w gminie w której będzie realizowana operacja, występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).
 
Należy zwrócić uwagę, że do form przyrody, o których mowa w treści ww. kryterium należą: 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu oraz 5) obszary Natura 2000. W celu ustalenia czy dana forma przyrody występuje na terenie gminy Wnioskodawca można skorzystać z informacji podanych w bazie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na stronie internetowej, link: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf.
 
Ponadto operacje będą ocenione na podstawie tzw. kryteriów regionalnych, które w przypadku województwa łódzkiego podano w § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia.
W celu potwierdzenia spełniania ww. kryteriów należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy wypełnione oświadczenie:
 
Formularz oświadczenia
 
Informacje na temat „Księgi Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego”, o której mowa w kryterium w § 8 ust. 2 pkt 5 lit c) rozporządzenia, znaleźć można na stronie internetowej https://www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacjioraz w Departamencie ds. Promocji
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 42 663 36 00, 42 663 36 01.
 
Należy zwrócić uwagę, że punkty z tytułu spełnienia kryteriów wyboru deklarowanych przez Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy potwierdzają ten fakt dołączone do wniosku załączniki (jeśli są wymagane).
 
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w ramach naboru wniosków dany Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, w przeciwnym razie wszystkie złożone przez niego wnioski zostaną odrzucone.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl