Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "gospodarka wodno-ściekowa" w ramach III naboru wniosków

W dniu 4 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla III naboru, który trwał w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r. Spośród złożonych wniosków o przyznanie pomocy na liście znalazły się 84 operacje, które w wyniku ich oceny punktowej uzyskały co najmniej 12 punktów.

Aktualnie dostępny limit środków dla województwa łódzkiego dla wsparcia operacji ww. typu wynosi 7 487 607,66 Euro, tj. 34 611 466,41 zł (wg. kursu złotego podanego przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 października 2020 r.).

W związku z powyższym obecnie wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na liście operacji od pozycji nr 1 do pozycji nr 35 mieszczą się w limicie środków, natomiast kolejne w celu przyznania wsparcia będą oczekiwały na dostępność środków.

Jednocześnie informujemy Wnioskodawców o tym, że obecność złożonych przez nich wniosków o przyznanie pomocy na ww. liście nie jest równoznaczna z przyznaniem im środków finansowych. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy w formie refundacji poniesionych przez nich kosztów kwalifikowalnych operacji poprzedzona musi być pozytywnym wynikiem kontroli administracyjnej złożonego wniosku, dokonanej zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy dla wniosku jest to, aby suma zawartej w nim wnioskowanej kwoty pomocy oraz wnioskowanych kwot pomocy w innych wnioskach, które znajdują się na wyższych od niego pozycjach na ww. liście, nie była większa od pozostałej do wykorzystania kwoty limitu środków finansowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl