Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych PROW 2014-2020

W dniu 1 października 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. Spośród 86 złożonych wniosków o przyznanie pomocy na liście znalazły się 82 operacje, które uzyskały co najmniej 12 punktów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.

Dostępny limit środków dla województwa łódzkiego według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy wynosi 40 215 447,37 zł (wg. kursu podawanego przez EBC).

W związku z powyższym wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od pozycji nr 1 do pozycji nr 50 mieszczą się w 150% i będą podlegać kontroli administracyjnej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl