facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych PROW 2014-2020

W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r.
Spośród 131 złożonych wniosków o przyznanie pomocy na liście znalazło się 125 operacji, które uzyskały co najmniej 12 punktów.
Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020, kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dostępny limit środków dla województwa łódzkiego w ramach przedmiotowego typu operacji wynosi 21.027.884 euro. Wyliczenia w/w limitu w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie tj. kurs EUR/PLN  z 29.12.2016 r., który wynosi 4,4141.
W związku z powyższym wnioski o przyznanie pomocy od pozycji nr 1 do pozycji nr 83 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa łódzkiego tj. 139.228.774,14 zł i będą podlegać kontroli administracyjnej.

Uwaga:
W dniu 21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 781/17 ws. zmiany ww. listy operacji. Aktualizacja listy podyktowana została pozytywnym rozpatrzeniem wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Gminę Strzelce Wielkie.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl