Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Korzystanie z tarczy antykryzysowej a zobowiązania beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020

Informujemy, że skorzystanie z przepisów art. 31zo i 31zp Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) dot. zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w opinii prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie stanowi naruszenia zobowiązań umowy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, o których mowa w § 5 pkt 4 i 8 umowy (wersja 4).

Zgodnie z ww. punktami umowy Beneficjent zobowiązany jest m.in. do zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz do wykonywania działalności gospodarczej i podlegania ww. ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drugiej transzy pomocy.

W związku z powyższym skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo i 31zp ww. ustawy, o ile spełnione są literalnie ww. zobowiązania umowy, nie rodzi negatywnych skutków prawnych na gruncie umowy o przyznaniu pomocy dla ww. typu operacji.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl