Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne warsztaty z wypełniania wniosków o płatność

Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ramach inicjatywy LEADER, zorganizował  w  dniu 20 listopada br. kolejne już z cyklu warsztaty z zakresu prawidłowego wypełniania wniosków o płatność. Do siedziby LGD MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ w Wieruszowie przybyli zainteresowani Beneficjenci, którzy podpisali umowy i będą realizowali zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwijania działalności gospodarczej ora
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Podczas szkolenia pracownicy Wydziału Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów wiejskich omówili zasady prawidłowego wypełniania i rozliczania  wniosków o płatność. Wnioskodawcy brali czynny udział w warsztatach, wymieniając się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Nie zabrakło pytań i dyskutowali o napotkanych problemach podczas realizacji operacji.

W najbliższym czasie planowane są kolejne warsztaty na terenie pozostałych LGD, których Beneficjenci podpiszą umowy w ramach wyżej wymienionego działania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl