facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja dotycząca współfinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi projektów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia krajowego wkładu własnego dla zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, realizowanych w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa ws

W związku z rozstrzygniętym naborem oraz opublikowaniem zaktualizowanej listy zawierającej informacje o kolejności przysługiwania pomocy operacjom złożonym w ramach gospodarki wodno – ściekowej, informujemy o możliwości sfinansowania krajowego wkładu własnego preferencyjną pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” Beneficjenci realizujący zadania przy współudziale środków UE mają możliwość uzyskania ze środków Funduszu niskooprocentowanej pożyczki stanowiącycej krajowy wkład własny na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z UE, która może podlegać częściowemu umorzeniu do 30 % wypłaconej kwoty. Na dzień 03.07.2017 r. wysokość oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,5 %.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ubieganie się o w/w wsparcie winno być poprzedzone podpisaniem Umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW.
Wnioskodawcy, którzy realizując przedmiotowe zadanie,co do których osiągnięcie efektu ekologicznego zależne jest od wykonania innego zadania, o którego wsparcie będą się również ubiegać w Funduszu w ramach środków krajowych (jak np. budowa kanalizacji sanitarnej do nowobudowanej oczyszczalni ścieków), powinni składać wnioski do WFOŚiGW w Łodzi równolegle, umożliwiając Funduszowi ich łączne procedowanie.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl